Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Alternativ tittel: Etablering av et nasjonalt lærings -og handlingsnettverk for flyktninger: Fremme inkludering, tilgang til informasjon og vellykket overgang

Tildelt: kr 0,38 mill.

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig eller ustabilitet for å finne tilflukt i Europa. Selv om de fleste land yter bistand og tjenester for å hjelpe flyktninger med å bosette seg, står de fortsatt overfor mange utfordringer. Dette prosjektet hadde som mål å utvikle et nasjonalt og internasjonalt lærings- og handlingsnettverk for å fremme en vellykket overgang og inkludering av unge flyktninger til vertssamfunn. Utviklingen av dette nettverket hadde to hovedmål: 1) Informasjon: å forbedre kunnskapsflyten og informasjonsflyten mellom de som jobber med flyktninger under bosettingsprosessen; og for å øke tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom akademikere, utøvere, tjenesteleverandører, innvandrerorganisasjoner og beslutningstakere i Norge og i utvalgte europeiske land med tilsvarende befolkning med flyktningbakgrunn. 2) Læring: å forbedre samarbeidet mellom de ulike aktørene som arbeider med mennesker med flyktningbakgrunn og muliggjøre utveksling av erfaringer, kompetanse og kunnskap. Nettverket hadde som mål å gjøre det mulig for medlemmene å utveksle ideer om de beste måtene å fremme flyktninginkludering og forbedre tilgangen til informasjon og hjelp under bosettingen. Nettverket inkluderte unge tidligere flyktninger som medlemmer, da dette var en sentral del av handlingsaspektet ved nettverket. Dette ga tilgang til førstehåndsinformasjon om utfordringene de står overfor og mulige løsninger. Andre handlingselementer inkluderte evaluering av en mobilapp som flyktninger kan bruke til å innhente informasjon. I løpet av de tre årene rekrutterte PIISTON internasjonale partnere fra Nederland, Tyskland, Skottland, USA og Canada inn i nettverket. Det første året holdt prosjektet to workshops, ett med nasjonale partnere og et annet med internasjonale partnere. Partnerne var involvert i utviklingen av to NFR-søknader om forskningsmidler. I tillegg ble seks unge voksne med flyktningbakgrunn med i nettverket. Denne rådgivende gruppen, som vi kalte dem, bidro til en NFR-forskningssøknad. Høsten 2020 la to medlemmer av rådgivningsgruppen til rette for en workshop i Bergen, sammen med prosjektleder, på en nasjonal migrasjonskonferanse om helse og arbeid i det nye landet. Våren 2020 skulle PIISTON-medlemmer (både akademiske og praktiserende partnere) fra Bergen besøke de internasjonale partnerne i Nederland, Tyskland og Skottland. På grunn av Covid-19-restriksjoner klarte vi imidlertid bare å besøke partnerne våre i Nederland. Dette var et fruktbart besøk der det var utveksling av opplevelser. Norge-teamet møtte sivilsamfunnet og aktørene i offentlig sektor som gjennom en studie- og arbeidsordning hjelper flyktninger med å oppnå de kvalifikasjonene de trenger for å få arbeid. I november 2020 forhindret covid-restriksjoner igjen nettverkspartnerne i å møtes fysisk, så vi holdt et 2-dagers digitalt verksted som ble deltatt av internasjonale og nasjonale partnere, og rådgivende gruppemedlemmer. Verkstedet ble åpnet av Katrine Nødvedt, leder for kultur-, mangfolds- og likestillingsavdelingen i Bergen bystyre. Dette møtet var første gang alle nettverksmedlemmene møttes og resulterte i noen fruktbare diskusjoner. Et resultat var en felles NFR-forskningssøknad sammen med tre av de internasjonale partnerne og tre utøverpartnere. Nettverkspartnere ved UiB mottok også universitetsfinansiering til et lite pilotprosjekt for å teste bruken av Pictotheater, en visuell datainnsamlingsmetode, med brukergruppen sammen med en av de offentlige partnerne. Det ble også mottatt støtte fra Griegstiftelsen for de akademiske nettverksmedlemmene fra Universitetet i Bergen for å evaluere Papillon, en ikke-statlig organisasjon som også er nettverksmedlem. I juni 2022 møttes både nasjonale og internasjonale partnere sammen med rådgivningsgruppen på Voss, til en avslutningskonferanse. Dette var et levende møte der det var deling av ideer og erfaringer og hvor rådgivningsgruppen sto i sentrum for alle diskusjoner. En forpliktelse til å fortsette PIISTON-nettverket utover finansieringsperioden ble avtalt av alle medlemmer, og vi vil samarbeide om en publikasjon om nettverket og betydningen av representasjon, og verdien av å sette de med levd erfaring med å være flyktning i sentrum av et slikt nettverk. Selv om prosjektet ble påvirket av utbruddet av Covid-19-pandemien, klarte vi likevel å nå noen av våre mål, og bygge et levende nettverk som inkluderer de med flyktningbakgrunn, akademikere og utøvere fra offentlig, privat og sivilsamfunnssektoren.

The main outcome of this project was the creation of a learning and action network that included academics, practitioners from civil society organisations, public and privates sectors, and young adults with refugee backgrounds from Norway, Canada, Germany, the Netherlands, Scotland and the USA. The outcomes from this network were three joint research funding applications, one conference presentation, two research funding awards (from other organisations), three workshops, one partner visit to the Netherlands and a conference. The impact was the opportunity for the academics and practitioners to meet with and collaborate with young people who had lived experience of being refugees and for these young people to influence the direction and focus of our research. Another potantial impact was that the young people' sharing of their experiences helped the practitioners to see other ways of conducting their work that are more inclusive. For example, after the conference, the German partner from the Munich municipality said he had learnt so much about the importance of including those with a refugee background in planning of programmes that he would take that knowledge back to his work and implement it. The network provided a forum where academics, practitioners and the user group could connect, share experiences and try to find solutions together. It showed the value of intersectoral collaboration.

The PIISTON network is a learning and action network that aims to facilitate ongoing research and development efforts of the Refugee Resilience Project, established by the HEMIL-center in 2016, by improving the mutual knowledge transfer between researchers and users. Refugees face many challenges, including access to information and health care, when adapting to life in Europe.The mission of PIISTON is to promote refugees’ inclusion, access to information and successful transition into Norwegian society by consolidating knowledge across disciplines, increasing collaboration, and strengthening service provision across sectors. The network will include scientists from the disciplines of health promotion, social and child welfare, psychology, development studies, anthropology and geography, working together with practitioners, NGOs and refugees. Network activities include recruiting international partners, workshops with national and international partners, visiting international partners and visits from international partners, development and testing of a mobile phone app, funding proposal development, website development and a dissemination conference. The network will enable its participants to gain a deeper understanding of what promotes young refugees’ productive participation in society and what facilitates their independence. This knowledge will be channeled into welfare, service and policy sectors. To maximize its outcomes PIISTON's dissemination plan will include both traditional (website) and interactive (app) media. PIISTON will strive to reach out to other European programs to build on synergies, share knowledge and learn from their experiences of working with refugee populations. The outcomes of the network will have far reaching consequences for future research designs in the areas of information to help refugees on their journey, arrival and settlement in new countries; and on the social inclusion of refugees both in a national and international context.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester