Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Child-In-Context-Intervention (CICI): A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury

Alternativ tittel: Barnet-i-kontekst studien (CICI): En randomisert kontrollert studie som adresserer kroniske symptomer på ervervet hjerneskade hos barn.

Tildelt: kr 15,6 mill.

En ervervet hjerneskade er en skade i hjernen forårsaket av f.eks. en ulykke, hjernesvulst eller hjerneslag. Mange barn med slike skader får utfordringer på en rekke områder, både kognitivt (f.eks. vansker med å huske og konsentrere seg), sosialt, emosjonelt og med endret atferd. Vi vet en del om hvordan vi kan hjelpe disse barna den første tiden etter skaden. Plager etter skaden er imidlertid ofte varige, og nye utfordringer kan vise seg etter lang tid, siden normal utvikling i barnehjernen kan være forstyrret. Over tid opplever ofte både barnet og familien redusert livskvalitet. Det er bred enighet om at vi trenger mer kunnskap om rehabilitering av barn med ervervet hjerneskade når det har gått mer enn ett år siden skaden. Vi vil gjennomføre en studie med 80 barn der barnet og familien selv bestemmer hvilke områder de ønsker å jobbe med. Individuelle mål skal settes sammen med helsepersonell, og arbeides med både hjemme, på skolen og i kommunehelsetjenesten. Målet er å bedre funksjon og sosial deltakelse på hjemmebane, på skolen og i fritidsaktiviteter. Vi skal også undersøke om barna og familien får det bedre psykisk, og om vi kan hjelpe foreldrene til å håndtere utfordringene på en god måte. Halvparten av barna vil få denne behandlingen, mens den andre halvparten vil få den oppfølgingen de hadde fra før. Effekten av behandlingen evalueres i forhold til sosial deltakelse, kognitiv og følelsesmessig funksjon, og betydningen for familien. Brukere, bl.a. fra Personskadeforbundet, har deltatt i utarbeidelsen av behandlingsprogrammet, gjennomføring og diskusjon av resultater og hvordan resultatene av studien skal anvendes senere. I tillegg til ny kunnskap om senfaserehabilitering av barn med ervervet hjerneskade er målet at studien vil kunne bidra til bedret samarbeid og informasjonsoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og mellom helsevesenet og skolen.

Children with acquired bran injury (pediatric ABI - pABI) often struggle with complex, chronic cognitive, behavioral and emotional impairments, resulting in impaired everyday functioning, quality of life and participation. pABI represents a major challenge to the affected child and the family, as well as to the health care system. Yet children with pABI do not systematically receive comprehensive rehabilitation in the chronic phase, more than a year after injury, and a large proportion report unmet health care needs. Intervention studies that focus on the functioning of children with pABI as well as family and school functioning are scarce. The Child-in-Context-Intervention (CICI) is a complex and innovative randomized controlled trial that combines an individualized goal-oriented approach with a parenting group-intervention and school sessions, tailoring the intervention to the needs and problem perception of each child and family. We aim to include 40 children in each group. The main aim of the CICI is to enhance everyday functioning of children with ABI in the home and school environment by reducing pABI-related symptom burden of the participating children and families, and attainment of rehabilitation goals in the specific areas perceived as challenging for the children and their families. Outcome assessments will be performed immediately after the 4-month intervention and again 8 months later, i.e. 12 months after study inclusion. Thorough feasibility and process evaluations are included in the study protocol. The project is a collaborative effort between Sunnaas rehabilitation hospital, Oslo University Hospital and the national service for special needs education (Statped), which ensures feasibility of implementation of results. The study findings will be relevant for a wide array of health care professionals in the community and for educators.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering