Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Material Appearance Network for Education and Research

Alternativ tittel: Material Appearance Network for Education and Research

Tildelt: kr 4,2 mill.

En gjennomsnittlig person med normalt syn kan enkelt identifisere materialer og uten anstrengelse karakterisere hvordan de ser ut. Imidlertid er det lite vi vet om de visuelle mekanismene bak, og prosessen som gir oss denne bemerkelsesverdige egenskapen. Det visuelle utseende av et materiale kan klassifiseres i fire kjennetegn (farge, glans, tekstur, gjennomskinnlighet) som alle virker inn på hverandre. Hvordan vi oppfatter utseendet til en overflate eller et objekt er en svært kompleks prosess i hjernen, hvor disse fire kjennetegnene også påvirkes av hukommelse og det faktiske synsmiljøet. Foreløpig er vi langt fra å forstå begrepet visuelt utseende fullt ut, verken fra et metrologisk eller perseptuelt synspunkt. Derfor er det behov for forskning på dette feltet, på alt fra grunnleggende aspekter til applikasjoner av stor betydning for nye felt som 3D-print, datagrafikk og produktdesign. INTPART-prosjektet Material Appearance Network for Education and Research (MANER) bistår forskningsgrupper innenfor og i en forlengelse av FRIPRO Toppforsk-prosjektet Measuring and Understanding Visual Appearance (MUVApp) med å etablere og styrke langsiktige relasjoner for forsknings- og utdanningssamarbeid innenfor måling og forståelse av materialers utseende. Ved å samarbeide med verdensledende forskere og institusjoner i Kina, Japan, India og USA, støtter MANER opp under strategiene for internasjonalisering og kvalitet i undervisning og forskning ved NTNU generelt, og ved «the Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory» (Fargelaboratoriet) ved NTNU i Gjøvik spesielt. Samarbeid mellom prosjektpartnerne fokuserer på forskning og utdanning innenfor feltet utseende av materiale. To langtidsmobiliteter har blitt gjennomført med støtte fra MANER-prosjektet. Forskningsprosjektene mellom Yale University i USA og Chiba University i Japan, har bidratt til temaene henholdsvis glanspersepsjon og fargekontrasttilpasning. Videre har et nettverksmøte i Chiba, Japan og en MANER-workshop organisert ved NTNU med involvering av den amerikanske partneren, ytterligere fremmet langsiktig forskningssamarbeid mellom NTNU og de andre medlemmene av MANER-nettverket. Forskerskolen i MANER, som var organisert ved Indian Institute of Technology Bombay ga en mulighet for involverte forskere til å forbedre sine maskinlæringsferdigheter for applikasjoner for utseende av materialer, samt å legge til rette for planlegging av forskningssamarbeid mellom NTNU og partnerinstitusjonen i India. Mens noen forskerskoler, konferanser og workshops allerede er organisert, og mobilitet av forskere, studenter og ansatte primært knyttet til MUVApp-prosjektet er gjennomført, planlegges flere arrangementer innenfor tidsrammen for prosjektet. Nye samarbeid om emner på masternivå og programmer er under utvikling. Dessuten vil de planlagte utdanningsaktivitetene spre kunnskap og forbedre forståelsen av persepsjon og måling av materialers utseende. Dermed forbedrer MANER MUVApp-forskningen betydelig og utvider samarbeidet til også å inkludere utdanningssamarbeid.

-

The INTPART project Material Appearance Network for Education and Research (MANER) will enable research groups within and beyond the ongoing FRIPRO Toppforsk project Measuring and Understanding Visual Appearance (MUVApp) to establish and strengthen long term relations for collaborative research and education activities within the field of material appearance measurement and understanding. The visual appearance of a material is generally classified into four appearance attributes (colour, gloss, texture, translucency) that interact with each other. This interaction is very complex and processed by the brain together with other information such as memory and viewing environment, to finally determine the perceived appearance of a surface or object. The concept of visual appearance is currently far from fully understood, neither from the metrological nor perceptual point of view. Research is in this field is thus needed ranging from fundamental aspects to high impact applications in emerging fields such as 3D printing and product design. By partnering with world leading researchers and institutions in China, Japan, India, and USA, MANER will support the strategies of internationalization and excellence in teaching and research of NTNU in general, and of the Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory (Colourlab) at NTNU in Gjøvik in particular. Collaboration between the project partners will be within the scope of research and education related to the field of material appearance. Training schools, conferences and workshops are planned, along with mobility of fellow researchers, students and staff primarily associated with MUVApp project. New collaborative master courses and programs will be developed. The planned training activities will disseminate knowledge and improved understanding about material appearance perception and measurement. Thus MANER will significantly enhance the MUVApp research and extend its scope to include educational collaboration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research