Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Modernizing the GP scheme: towards sustainable health policy

Alternativ tittel: Hvordan kan fastlegeordningen tilpasses og gjøres mer bærekraftig?

Tildelt: kr 15,0 mill.

Fastlegen spiller og skal spille en viktig rolle i det samlede helsesystemet, og fastlegen har en nøkkelrolle i et samhandlingsperspektiv. Det er hos fastlegen befolkningen får dekket sine primærlegebehov, og fastlegen skal bidra til at dette skjer med kontinuitet. I prosjektet studerer vi fastlegenes rolle som koordinator av helsetjenester gjennom å analysere deres beslutning rundt kontinuitet, behandlingsvalg og henvisninger. Deler av prosjektet er komparativt i det data fra Norge og Danmark brukes i analysene. En av analysene undersøker vi om sosioøkonomisk status, målt ved utdanning og inntekt, påvirker ventetid til somatisk sykehusbehandling når vi kontrollerer for pasientenes helsetilstand, hvilken behandling pasientene venter på, og for faktorer som påvirker helsetilbudet pasientene har tilgang til (inkludert fastleger). Vi måler pasientenes sosioøkonomiske status på individnivå gjennom å koble data fra Norsk pasientregister med data fra SSB. Våre data gjør det også mulig å dekomponere den sosioøkonomiske gradienten til om pasienten henvises direkte til dag- eller inneliggende behandling, eller om pasienten først henvises til en poliklinisk behandling (før deretter å motta dag- eller inneliggende behandling). Vi finner små effekter av sosioøkonomisk status på ventetiden pasientene har relativt til hva som er vanlig i forskningslitteraturen. Totaleffekten er en 3-4% reduksjon i ventetid for de med høyest sosioøkonomisk status relativt til de med lavest sosioøkonomisk status. Effekten er lik for menn og kvinner. Videre finner vi at det særlig er sannsynligheten for direkte henvisning (altså uten først å besøke en poliklinikk) som forklarer den sosioøkonomiske gradienten. Nå vi i tillegg kontrollerer for forhold ved helsetilbudet pasienten står overfor reduseres gradienten og i noen tilfeller mister den sin signifikans. I et annet arbeid analyserer vi om revisjon og tilbakemelding kan brukes til å endre fastlegers kliniske praksis. Spesielt analyserer vi om fastlegers bruk av lange pasientkonsultasjoner påvirkes når de blir informert om at de har et høyt forbruk av slike konsultasjoner. Vi måler effekten ved å bruke data fra et felteksperiment HELFO gjennomførte i 2019. I felteksperimentet ble leger med høyt bruk av lange konsultasjoner delt inn i tiltaks- og kontrollgrupper. Tiltaksgruppen fikk en epost (sent fra HELFO) om hvor mye HELFO-utbetalingene til lange konsultasjoner utgjorde i 2018, samt informasjon om at de lå høyt i bruken av lange konsultasjoner. Våre resultater viser at intervensjonsgruppen reduserte sitt bruk av lange konsultasjoner med om lag 2-5 prosentpoeng, og at effekten varte i hele perioden vi har data for (14 måneder). Prosjektet involverer forskere innen samfunnsøkonomi, medisin og folkehelse fra Universitetet i Oslo, NORCE, Syddansk Universitet og Universitetet i York.

-

We are studying coordination of health care by General Practitioners (GPs) by analysing their decisions regarding continuity of care, treatment, and referral. The project is comparative as data from Denmark and Norway will be combined in several analyses. The project is directly related to structural, organizational and financial aspects that i) hinder and foster coordinated and integrated health services, and ii) that contribute to a sustainable health sector with greater equality among users of equal need. Furthermore, one main point is to emphasise how the regular general practitioner scheme affects the prioritised themes. The project involves cooperation between researchers from different disciplines (economics, medicine and public health) and different institutions (University of Oslo, Uni Research Rokkan centre, The University of Southern Denmark, NTNU, and cooperation with University of York, the leading centre in Europe for research in health economics). An important aim is to establish a unique longitudinal data set with detailed patient level information from both primary and secondary care, as well as individual information on socioeconomic status, ethnicity and family relations. We will use different panel data and multilevel estimators combined with innovative empirical strategies to analyse the effects on the GPs allocation of health care. The project is organized in four work packages: 1) Continuity in GP-patient relationship and quality of care 2) Remuneration (Payments) 3) Equality 4) Evaluating primary care quality for patients with type 2 diabetes (T2D)

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester