Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive education in Nepal: a study of governance networks in selected municipalities.

Alternativ tittel: Inkluderende utdanning i Nepal: en studie av nettverksstyring i utvalgte kommuner.

Tildelt: kr 5,2 mill.

'Leaving no one behind' er blitt et slagord for en global mobilisering for å sikre at alle barn får skolegang innen 2030. Før COVID 19 pandemien hadde nesten alle barn i Nepal, både jenter og gutter, muligheten til å gå på skole og det fant sted en enormt positiv utvikling i landet i løpet av en generasjon. Tanken bak dette prosjektet var at andre land har noe å lære av Nepal som oppnådde dette til tross for væpnet konflikt, hyppige politiske maktskifter og jordskjelvet som rammet landet i 2015. Nå står Nepal overfor en ny krise som myndigheter og skoler må håndtere. COVID pandemien har ført til stengte skoler over hele landet. Undersøkelser viser at den rammer ulike grupper svært ulikt og skaper nye former for eksklusjon. Nettopp fordi Nepal består av over hundre ulike etniske grupper og kaster og fordi store områder er uveisomme og vanskelig tilgjengelige, i tillegg til at landet er fattig, så ville vi da vi startet studien finne ut mer om hvordan Nepal oppnådde inklusjon i skolen. Hvem bidro til å drive inklusjonsprosessen framover, hvem var endringsagentene, og hvordan jobbet de? Hvem styrte nettverkene og hvordan? Covid epidemien fører til at vi stiller nye spørsmål. Hvordan er Covid 19 epidemien blitt håndtert? Vi vil se på hvordan myndighetene, utviklingspartnere, sivilsamfunnsledere, lærere, skoleledelse, og lokalsamfunn forstår inklusjon, hvordan de praktiserer inklusjon og hva Covid 19 pandemien har betydd for inklusjons- og eksklusjonsprosesser. I løpet av det siste tiåret har Nepal beveget seg fra å være et svært sentralisert samfunn der makten var samlet i Kathmandu mot en mer desentralisert modell som en følge av at Grunnloven fra 2015 ga omfattende myndighet til de 753 nye kommunene. Hvordan har kommunene grepet de nye mulighetene og hvordan har de svart på Covid 19? Vi har valgt å ta utgangspunkt i begrepet nettverksstyring som setter fokuset nettopp på hvordan ulike aktører bidrar på ulike måter til å nå et mål, og hvilken rolle ledere og endringsagenter spiller innenfor slike nettverk. Vi har valgt ut to skoler i to kommuner i hver av Nepals sju provinser, samt sju skoler med funksjonshemmede barn. Det vil si 35 skoler. Vi skal i først fase gjennomføre spørreundersøkelser blant deltakere i styringsnettverkene og blant lærere, elever og foreldre for å finne ut av sammenhengen mellom type nettverk og resultater for elevene. Deretter vil vi gjennomføre case studier blant de mest og de minst inkluderende skolene for å finne mulige forklaringer på ulike inkluderingsutfall. Prosjektdeltakere er OsloMet - Storbyuniversitet, University College London, Tribhuvan Universitetet og SAIPL.

The objective of the project is to identify those characteristics of governance networks that effectively contribute towards inclusive education, with a specific focus on change agents and network leadership. In the context of the Covid pandemic, it is also necessary to understand how these networks have responded to the schooling crisis arising from the pandemic. More specifically, the projects seeks to contribute new knowledge on how political and administrative leaders, schools, communities, civil society, development partners, parents and students in selected municipalities in Nepal work to co-produce inclusive education. Conceptually, we apply a framework that combines concepts from network governance theories with concepts from theories on local politics in the South Asian context. We are interested in the dynamics among local stakeholders and in understanding the politics of such networks, in particular around competition for network leadership and crisis response, and how this impacts on inclusive education outcomes. The Covid pandemic has added a new crisis to Nepal's recent history, and as schools have been closed, the response of network actors, school management, teachers, parents, students and development partners to the crisis has emerged as one of the key research questions. The Nepalese experience with inclusive education is likely to be highly relevant as a model for education in resource scarce countries that are ethnically and culturally diverse, and where discrimination, including gender based discrimination, is a key challenge in order to achieve inclusive education. The project team will stay in continuous dialogue with Norwegian funding agencies in the education sector, by debriefs and end of project workshops in Kathmandu and Oslo. We plan to set up a resource/user groups of Norwegian NGOs working on inclusive education. Moreover, we intend to give feed-back to the Government of Nepal, development partners, i.e. the World Bank and UNICEF, the Municipal Association of Nepal and the Nepal Association of Rural Municipalities through meetings and dialogue, and the end of project workshop in Kathmandu.

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner