Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trauma and adult learning. Re(gu)lation - refugees experiences with helpful strategies for emotional regulation, learning and well-being

Alternativ tittel: Traumer og voksnes læring. Flyktningers erfaringer med strategier for emosjonell regulering, læring og trivsel.

Tildelt: kr 1,7 mill.

I denne studien ønsker vi å utdype vår forståelse av hvordan voksne flyktninger opplever at potensielt traumatiserende hendelser påvirker læring og trivsel, og hvordan barrierer som hindrer læring og trivsel kan overvinnes. Vi ønsker å få mer kunnskap om flyktningenes opplevelse av eventuelle læreproblemer; hvor lenge problemene varer, hvilke faktorer som oftest forstyrrer læring, og hva de mener kan fremme læring. Vi vil særlig utforske hvilke strategier voksne flyktninger i en læresituasjon bruker for å håndtere vanskelige følelser og tanker, og hvilke ressurser de drar nytte av. Hvordan kan for eksempel lærere støtte dem i å håndtere vanskelige følelser og tanker slik at de får best mulig utbytte av opplæringen? Vil voksne flyktninger ha denne støtten? Studien består av intervjusamtaler med 20-30 introduksjonsdeltakere samt et fokusgruppeintervju med lærere. Vi benytter også to spørreskjemaer om tidligere livsbelastninger, symptomer og plager etter traumeerfaringer (SLESQ-Revised og PCL-5). Begge spørreskjemaene er oversatt fra engelsk til arabisk, tigrinja og farsi av et profesjonelt translatørbyrå i Norge. Selv om mange flyktninger tier om opplevelsene sine, rommer historiene deres følelser som de tar med seg inn i læringsrommet. Mange lærere synes imidlertid lite forberedt på de utfordringene som deltakernes traumer og stressbelastninger kan medføre. Dette stiller store krav til den enkelte lærer, til ledelsen og til skolen som helhet. Et viktig mål er derfor å bidra med verktøy lærere og andre som arbeider med voksne flyktninger kan bruke i arbeidet sitt. Vi forventer også at kunnskapen vi får gjennom denne studien vil komme til nytte overfor andre voksne som sliter med traumeerfaringer, og at resultatene kan ha betydning for undervisning og veiledning i og utenfor voksenklasserommet.

Forskning på barn og unge flyktninger viser at traumeerfaringer kan gi konsentrasjons-, oppmerksomhets- og hukommelsesproblemer, og påvirke relasjoner i og utenfor klasserommet, noe som kan ha store konsekvenser for skolefungering og læring. Hvilke konsekvenser traumeerfaringer har for voksne flyktningers læring og fungering vet vi imidlertid mindre om. Det er et stort behov for økt kunnskap og forståelse for hvordan traumer påvirker læring og fungering, både blant deltakerne selv, hos lærerne og i skolen generelt. Målet med studien er todelt. For det første ønsker vi å utdype vår forståelse av hvordan voksne flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet opplever at potensielt traumatiserende hendelser (PTH) påvirker læring og fungering. For det andre vil vi undersøke nærmere hvordan flyktninger støttes, eller hjelper seg selv til å håndtere følelser, tanker og atferd slik at de lærer og fungerer på best mulig måte. Studien er kvalitativ, og omfatter dybdeintervjuer med 30 kvinner og menn som deltar eller har deltatt i introduksjonsprogrammet, og et fokusgruppeintervju der 4-6 introduksjonsdeltakere diskuterer resultatene fra dybdeintervjuene. En viktig hensikt med studien er å frambringe kunnskap som bidrar til bedre tilrettelegging for læring, trivsel og fungering hos traumatiserte flyktninger, og slik fremme den enkeltes muligheter for arbeid eller utdanning. Selv om målgruppen i denne studien er introduksjonsdeltakere, kan kunnskapen fra studien også gjelde for andre grupper, både i og utenfor voksenopplæringsfeltet. Resultatene kan ha implikasjoner for undervisning og veiledning som tilbys av for eksempel NAV, flyktningetjenesten, kriminalomsorgen og i helse- og omsorgssektoren.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune