Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

Alternativ tittel: Den norske noden av en europeisk tverrfaglig infrastruktur for havbunn- og vannmasseobservasjon

Tildelt: kr 60,0 mill.

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvannsobservatorier som vil etablere en norsk grein av en tverrfaglig europeisk infrastruktur som måler på havbunnen og i vannmassene over (EMSO, http://www.emso-eu.org). EMSO er et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med formål å utforske havene for å bedre forstå deres kritiske rolle i klimasystemet ved å analysere data fra observatorier i Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet. De nordiske hav er særdeles viktige for klimasystemet vårt og for den globale havsirkulasjonen, men dette området har ikke tidligere vært en del av i EMSO. NorEMSO dekker dette gapet ved å opprette et omfattende observasjonsnettverk i De nordiske hav. Her vil NorEMSO utvide eksisterende og etablere ny infrastruktur som skal koordineres med og integreres inn i EMSO. NorEMSO vil i betydelig grad bedre Norges marine observasjonskapasitet. NorEMSOs infrastruktur i De nordiske hav består hovedsakelig av tre komponenter: fortøyde observatorier, undervannsglidere og et integrert havbunn- og vannmasse observatorium nær et hydrotermisk område på Mohnryggen. Det overordnede formålet med NorEMSO er å bedre forstå de temporære og romlige endringene i dypvannsdannelse, havsirkulasjon, forsuring og termokjemisk utveksling ved havbunnen i De nordiske hav. NorEMSO vil samle og gjøre tilgjengelig observasjoner av høy kvalitet i nær sanntid, og gjennom dette bidra til forbedring av havmodeller og værvarsling.

NorEMSO is a coordinated, large-scale deep-ocean observation facility to establish a Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory (EMSO, http://www.emso-eu.org/). EMSO is a European research infrastructure consortium (ERIC) and aims to explore the under-sampled oceans, to gain a better understanding of their critical role in the broader Earth systems, and has observatories in key areas across the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea and the Black Sea. The Nordic Seas, a tremendous player in our climate system and global ocean circulation, appear as a large and significant gap in the EMSO. NorEMSO will fill this gap by creating a comprehensive observatory network of the Nordic Seas, and making it a part of EMSO. NorEMSO will achieve this by expansion of existing and establishment of new infrastructure, as well as its coordination and integration into EMSO. NorEMSO is structured under an overarching scientific objective to better understand the drivers for the temporal and spatial changes of water mass transformations, ocean circulation, acidification and thermo-chemical exchanges at the seafloor in the Nordic Seas, and to contribute to improvement of models and forecasting by producing and making available high quality, near real-time (NRT) data. NorEMSO combines expansion of existing infrastructure, establishment of new infrastructure, and their coordination. The network of NorEMSO in the Nordic Seas will comprise of three main components: moored observatories, underwater gliders, and an integrated seafloor and water column observatory near a hydrothermal vent site on the Mohn Ridge. All NorEMSO data will be made available according to the FAIR principle as NRT and quality-controlled delayed products of essential ocean and carbon variables.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder