Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Avslutningskonferanse ERANet-LAC CODE-prosjektet

Tildelt: kr 0,15 mill.

Søknaden gjelder avslutningskonferansen for prosjektet ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): «Pårørendes vurdering av omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus». Dette er et treårig prosjekt 2017-2020, med deltakende forskergrupper fra Argentina, Brasil, Uruguay, Polen, Tyskland, Storbritannia og Norge. I prosjektet er det engelske spørreskjemaet CODE testet ut i hvert av de sju landene og deretter anvendt i en spørreundersøkelse til etterlatte etter kreftdødsfall i sykehus. Resultatene viser at ivaretakelsen av den døende og de pårørende stort sett oppleves som god, men i alle land er det like fullt identifisert behov for forbedring i deler av omsorgen. I siste del av prosjektet vil disse resultatene legges til grunn for konkret kvalitetsforbedring, med involvering av brukerrepresentanter og etterlatte i planleggingen. En viktig målsetting i ERANet-LAC CODE-prosjektet er å videreformidle forskningsresultater og erfaringer fra konkrete forbedringstiltak i omsorgen for døende pasienter og deres pårørende. En annen viktig målsetting er å legge grunnlaget for videre tverrfaglig og tverretatlig nettverksbygging og forskningssamarbeid omkring omsorgen ved livets slutt, både nasjonalt og internasjonalt. Konferansen 6.-7. november 2019 står sentralt for begge disse målsettingene. Den vil arrangeres sammen med den 6. årlige konferansen til den internasjonale samarbeidsgruppen International Collaborative for Best Care for the Dying Person. Konferansen vil ha en vid målgruppe og drøfte en rekke ulike aspekter ved omsorgen for døende og samfunnsengasjementet rundt livets siste fase. Konferansens tittel, «A Good Ending – Good for All», henspiller på de to hovedmålgruppene i ERANet-LAC CODE-prosjektet – pasienter og pårørende – men inkluderer også helsearbeidere og andre rundt pasienten og familien, f eks frivillige hjelpere. Tittelen er også valgt for å understreke den globale visjonen og det samfunnsmessige aspektet ved god omsorg ved livets slutt.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering