Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mental Health and Obesity (the MHOBY study).

Tildelt: kr 0,30 mill.

Pasienter med sykelig overvekt og samtidige psykiske lidelser blir vanligvis tilbudt behandlingstilbud med hovedfokus på kosthold og ernæring og/eller bariatrisk kirurgi. Ved å ikke hensynta mulig psykisk uhelse i pasienters diagnose (vurdering) og behandling, opplever noen pasienter ofte en forverring av sin mentale og / eller fysiske helse. Hovedmålet med dette forprosjektet var å forberede en søknad for et hovedprosjekt om multimorbiditet (sykelig overvekt og psykiske lidelser). For å nå målene med dette forprosjektet, har vi gjennomført forskjellige aktiviteter inkludert ulike typer forarbeid (aktiviteter og tiltak) som er nødvendige for å avklare avgjørende faktorer for å gjennomføre tre arbeidspakker (AP) i hovedstudien. I forprosjektet har vi jobbet med å få en felles forståelse av forskningsproblemet, identifisert aktører, kartlagt behov, opparbeidet samarbeid på tvers av medisinske spesialiteter, utarbeidet mal for utredning og behandling og identifisert mulige løsninger for samarbeid på tvers av sykehus og klinikker. Prosjektet har gjennomført skissert forarbeid, noe som har ført til en felles tverrfaglig anbefaling for hovedprosjektet. Prosjektet har hatt et tydelig klinisk fokus, og teamet har gjennom prosjektperioden kommunisert resultat fra prosjektet i relevante fora innen helse og akademia, sosiale plattformer og i media. Sentrale samarbeidspartnere og inviterte partnere i forprosjektet ble valgt på bakgrunn av deres tilknytning til behandling av sykelig overvekt og / eller psykiske lidelser i Norge. Manglende kunnskapsutvekslling mellom medisinske spesialiteter (silotenkning) kan føre til at pasienter «faller mellom stoler» og det er derfor i løpet av prosjektperioden blitt opprettet infrastruktur for samarbeid mellom aktører i kommunal -og spesialisthelsetjenesten som arbeider med fedme og psykisk helse. Forprosjektet har samlet et bredt spekter av brukergrupper, forskere og helsepersonell som jobber med pasienter med sykelig overvekt både i primær- og tertiæromsorg (f.eks. ernæringsfysiologer, leger, skolesykepleiere, rehabiliteringssentre, psykologer, fysioterapeuter etc.). Videre har teamet klinikere og forskere fra psykisk helsevern med bred erfaring med psykologisk/psykiatrisk evaluering og gjennomføring av psykologiske intervensjoner. Keynote speakers og tilreisende forskere har vært invitert til å delta i workshops for å levere og diskutere den nyeste forskningen innen fedmebehandling og psykisk helsevern. Strukturerte workshops har undersøkt erfaringer med dagens fedmebehandling blant både klinikere og brukerorganisasjoner. Gjennom prosjektperioder har vi spesielt vært opptatt av dialog med brukerorganisasjoner og spesielt vært opptatt av hva brukerne liker og ikke liker ved dagens behandling og, og hvordan disse kan forbedres ("Hva betyr noe for deg?" og «Hva er galt?»). Vår ambisjon gjennom perioden var å øke klinikernes bevissthet om sentrale problem hos pasienter med sykelig overvekt og psykisk uhelse. Prosjektet har hatt parallelle aktiviteter med utvikling og utprøving av tjenestetilbud for pasienter med sykelig overvekt og psykiske lidelser (overspisingslidelse) og utvikling av infrastruktur for samarbeid mellom ulike tjenester. Hvordan har vi jobbet med prosjektet? For å bygge nettverk og etablere samarbeidsrelasjoner som gir grunnlag for hovedstudien har vi gjennomført ulike aktiviteter. Følgende aktiviteter er gjennomført for å forberede hovedstudien: undervisning på tvers av medisinske spesialiteter, workshops, fedmekonferanse med innhenting av erfaringer, felles utredning og evaluering av pasientforløp, foredrag og jevnlige møter med brukerorganisasjoner (RoS og Landsforening for Overvektige).

Prosjektgruppen har utviklet og gjennomført en pilotstudie på en skreddersydd ny type intervensjon for fedme og overspisingslidelse. Parallelt har forprosjektet foreslått og gjennomført en driftsmodell for infrastruktur for samordning av tjenester og utnyttelse av innsamlede data for pasienter med sykelig overvekt og spiseforstyrrelsen "overspisningslidelser". Modellen tenkes å være overførbar til andre psykiske lidelser som er assosiert med sykelig overvekt. Ved prosjektets oppstart manglet mekanismer for å kanalisere midler til drift fra de relevante miljøene og aktørene i prosjektet. Dette er en tydelig utfordring for koordinerte tjenester for pasientgrupper med multimorbide lidelser. Gjennomføring av pilotstudien lot seg gjennomføre fordi det ble opprettet et dedikert tverrfaglig team for denne pasientgruppen ved DPS Stjørdal. I fremtiden kan våre funn bli oversatt til evidensbasert praksis for behandlingsforløp for pasienter med sykelig fedme og samtidig psykisk uhelse.

This study is part of strategy integrating Mental Health and Obesity (the MHOBY study), aiming to provide health care services with increased knowledge about the interplay between severe or morbid obesity and mental health. MHOBY addresses the ineffectiveness of current best practice in obesity treatment. The ‘one-size-fits-all’ approach in the current treatment of obesity, largely ignore comorbid mental health issues as underlying or contributing causes of obesity. The overall goal of the pre-project is to develop an academic environment, which can develop diagnosis and treatment interventions, plan research designs and identify barriers and possibilities related to the planned research project. The target group of the study is those suffering from morbid obesity (BMI>35), and experience obesity-related health conditions, such as high blood pressure or diabetes. This condition is potentially life threatening causing subsequent loss of personal and societal function if left untreated or ineffectively treated. Although, most individuals with morbid obesity are able to lose weight, the biggest challenge is to maintain weight loss long-term. Even with the help of professionals, weight regain typically occurs when professional contact ends. By 3–5 years post treatment, about 85% of adult patients with morbid obesity have regained weight or even exceeded their pretreatment weight. If sustained in the long term, even small weight losses (5-10% of initial body weight) can have large health benefits. Therefore, treatment alternatives other than lifestyle interventions need to be developed. Hence, the strategy in this project is to take the complexity of underlying psychological factors into account, tailor new obesity treatment, and increase the effect of current ineffective obesity treatment. In the future, our findings might be translated into evidence-based routines of treatment programs for patients with morbid obesity.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering