Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

Alternativ tittel: FoodPilotPlant Norway: Oppgradering av pilotanleggene for matprosessering (Matpiloten) ved Campus Ås (phase II)

Tildelt: kr 48,0 mill.

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er en forskningsinfrastruktur for prosessering av mat lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. Infrastrukturen er bygget opp gjennom deltagerinstitusjonenes egeninnsats og tildeling av infrastrukturmidler fra Norges Forskningsråd. FoodPilotPlant Norway har hatt to tildelinger fra Norges Forskningsråd, Fase I fra 2011 til 2015 ble tildelt 29 mill. NOK og Fase II (nåværende prosjekt) startet i 2020 ble tildelt 49 mill. NOK. Prosjektet er nå i sluttfasen og de siste prosessanleggene er nå under installasjon. Prosjektet skal være avsluttet i første halvår av 2024. Infrastrukturen er i drift basert på Fase I og II. Tildelingen av infrastruktur-bevilgningene fra Norges Forskningsråd gir oss mulighet til å utvikle et topp moderne pilotanlegg på Campus Ås, og dette gjør oss til en fremragende arena for forskning på matproduksjon og matprosessering. Infrastrukturen har gjort det mulig for Campus Ås å utvide forskningsmulighetene, både med hensyn til matforedling, utvikling av nye matprodukter og forskning på mattrygghet. FoodPilotPlant Norge har dermed gjort det mulig for oss å søke og å få tildelt midler til nye og innovative forskningsprosjekter. FoodPilotPlant Norway har infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning innenfor foredling av alle matråvarer, samt av restråstoffer fra denne foredlingen. Infrastrukturen har utstyr for produksjon av næringsmidler i liten skala, som for eksempel frokostcerealer, øl, ost og pølser, tanker for fermentering, emballering og for å undersøke vekst av patogene mikroorganismer i prosessert mat. Økt forskningsfokus på bærekraft innebærer at vi har økt fokus på implementering av infrastruktur for å kunne utnytte hele råvaren og benytte grønn teknologi når vi produserer matvarer. Infrastrukturen har også tilgang til laboratorier med et bredt utvalg av analyseutstyr. FoodPilotPlant Norway har et bredt bruksområde og infrastrukturen brukes i internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter, i undervisning og for testing av prosesser og produksjon av testprodukter for matindustrien. FoodPilotPlant Norway brukes av studenter i Matvitenskap både i regulær undervisning i form av øvelser, men også i master og PhD arbeid. I 2023 har både forskere fra universiteter, forskningsinstitutter og industri samt bachelor, masterstudenter og PhD studenter brukt infrastrukturen i FoodPilotPlant Norway som sin forskningsbase. Infrastrukturen brukes til eksterne kurs i regi av f.eks. Økologiprogrammet i regi av Landbruksdirektoratet og Kompetansenettverket for småskala matproduksjon. I 2023 ble det publisert 8 vitenskapelige artikler basert på aktivitet i FoodPilotPlant Norway i internasjonale vitenskapelige tidsskrift. FoodPilotPlant Norway har også jevnlige oppslag i media og populærvitenskapelige tidsskrift. For tiden er det > 100 forskningsprosjekter på Campus Ås som bruker FoodPilotPlant Norway sin forskning. Disse prosjektene arbeider for eksempel med: - Å utvikle kjøtterstattere laget på bønner som kan brukes f.eks. i burgere. - Norsk tapas ost laget på geitemelk, og betydningen av somatiske celler i melka for kvalitet på ost. - Kvalitet på matvarene når nye forressurser som gjær dyrket fra tresukkker, insekter, tang og tare tas i bruk. - Hvordan molekyler svinger i maten for å kunne måle hvilke typer fett, hva slags proteiner og hvor mye av hver fett- og proteintype man har i en matvare og dermed forbedre utnyttelsen av råvarene. - Hvordan kyllingavskjær kan brukes til å produsere bakterier eller gjær, som så kan brukes til for eksempel olje eller nye matingredienser. - Å utvikle mer miljøvennlig emballasje som samtidig forlenger holdbarhet på matvarene. - Utvikle nye måter å sikre maten mot vekst av uønskede bakterier og dermed gi økt holdbarhet og bedre smak på matvarene. Drift i 2020, 21 og 22 har vært sterkt preget av COVID 19, der spesielt NMBU men også delvis Nofima har vært nedstengt deler av året. Bruk og utnyttelse av infrastrukturen har derfor vært mye lavere enn forventet i disse årene.

In this infrastructure proposal, we apply for a further upgrading of the existing national infrastructure, FoodPilotPlant Norway at Campus Ås, which was established on the Norwegian Roadmap for research infrastructure (NFR) through the funding (NFR: 208674/F50) from 2011 - 2014 (Phase I). Through the operation of the Phase I national infrastructure , new demands have been identified. In addition, due to limited funding in Phase I, equipment had to be prioritized. Old equipment (pre Phase I) now strongly needs upgrading and renewal, without funding some of the infrastructure facilities might stop. Through a Phase II upgrading, both national and international food science research communities will have access to a relevant, up-to-date food-processing infrastructure that supports high-quality research and innovation. State-of-the-art pilot plant facilities makes Campus Ås an outstanding arena for food production, education, research, development and industrial contract work. The infrastructure has enabled Campus Ås to expand the research possibilities, both with respect to food processing, new food product development and food safety research. FoodPilotPlant Norway has thus enabled us to apply for, and to be allocated funding for new and innovative research projects, which broaden the Norwegian research fundament. Today the food industry encapsulates a broader concept than earlier, and there is higher societal demands for a sustainable use of the entire raw material. This means that increased focus on obtaining more valorized products from the food value chain by the use of green technology, which needs to be addressed by the food industry. Phase II will strongly contribute to research within this shift. Considering the already outstanding food science research community at Campus Ås, there is every reason to envisage extensive use and further upgrading of such facilities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder