Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. Samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst.

Alternativ tittel: Service innovation for children in dental care. Co-creative development of a new digital service for decreasing dental anxiety.

Tildelt: kr 6,3 mill.

I dette innovasjonsprosjektet har prosjektmålet vært å forbedre tannhelsetjenesten til barn og ungdom. Det overordnede målet var å utvikle en ny digital tjeneste innen tannhelsetjenesten - for barn og ungdom som var i risiko for eller som hadde utviklet tannbehandlingsangst, og for deres foresatte og deres tjenestetilbydere. Bruk av digitale løsninger innen tannhelsetjenesten har vært lite utforsket både nasjonalt og internasjonalt. I prosjektet har vi utviklet en ny digital tjeneste som består av e-konsultasjoner, et digitalt spill og informasjonsfilmer for barn. I dette prosjektet har vi benyttet en deltakende designprosess der barn, foresatte, tannhelsepersonell og ulike profesjoner innen teknologi, psykologi, design, økonomi og helsefag har vært involvert og sammen utforsket nye digitale løsninger som er blitt designet, utviklet, testet og evaluert i en iterativ prosess. Vi har gjennomført en rekke samskapende aktiviteter med tannhelsepersonell, og involvert barn og foresatte i utvikling av konsepter for den nye tjenesten. Dette arbeidet ledet fram til videre utvikling og utprøving av tre ulike konsepter for å forebygge og behandle tannbehandlingsangst: e-konsultasjoner, informasjonsfilmer for barn og et digitalt spill. Disse tre konseptene er prøvd ut og evaluert i ulike settinger. I løpet av prosjektet har vi testet ut e-konsultasjoner på tre ulike tannklinikker (både i storby og i distrikt), og vi har testet ut informasjonsfilmene med barn i ulike aldere ved forskjellige klassetrinn på skoler. Filmene er også prøvd ut ved ulike tannklinikker. Resultatene fra dette prosjektet viser at den nye digitale tjenesten er hensiktsmessig å bruke for å forebygge og redusere tannbehandlingsangst. Ved bruk av disse digitale verktøyene kan tannhelsetjenesten levere tjenester på nye måter, på en mer kostnadseffektiv måte. Barna og foreldrene opplever at det har nytteverdi og at tannhelsetjenesten oppleves som mer brukervennlig og tilpasset deres behov. Prosjekteier og samarbeidspartnerne vil videreføre innsiktene og resultatene fra prosjektet, til videre arbeid og implementering.

I dette innovasjonsprosjekter er det utviklet et digitalt konsept bestående av digitale informasjonsfilmer, digitale konsultasjoner mellom tannhelsepersonell og barn/foresatte, samt et digitalt spill. Resultatene fra prosjektet viser at ved bruk av verktøyene som prosjektet har utviklet så rapporterer barn og foresatte bedre brukeropplevelser i tannhelsetjenesten, barna har større gjennomføringsevne i tannbehandling, og hvis tjenesten fortsetter å benytte verktøyene som er utviklet så er kan det potensielt føre til bedre psykisk helse, oral helse og livskvalitet blant barna. Siden dette har vært en eksplorativt prosjekt, så kan vi ikke med sikkerhet si entydig effektene av tiltakene. Det har vært kompetanseutvikling i tjenesten basert på at tannhelsepersonell-og miljøet har vært co-designere og aktivt involverte i prosjektet, og blitt mer bevisst mulighetsrommet og potensialet ved bruk av nye metoder og digitale verktøy for kommunikasjon og samspill med barn og foresatte i tannhelsetjenesten. Den offentlige tannhelsetjenesten har fått erfaring med å bruke digitale verktøy som de tidligere ikke har benyttet. Ut i fra resultatene i dette prosjektet så er det kostnadseffektivt å gjennomføre digitale konsultasjoner sammenlignet med oppmøtebaserte konsultasjoner, og potensialet for økt effektivitet og kvalitet er tilstede ved økt bruk og skalering. Innholdet i de digitale konsultasjonene har blant annet omfattet relasjonsbygging, etablere tillit, tilvenning og informasjonsutveksling. Redusert tidsbruk kan føre til en bedre arbeidshverdag for de ansatte, eller at man kan bruke spart tid til å kunne gjennomføre flere pasientbehandlinger. Ut i fra erfaringene i prosjektet så innebærer det økt kvalitet på tjenesten. For samfunnet så har det gevinster i form av redusert miljøavtrykk (redusert kjørelengde-og tid for barn og foresatte), det kan føre til redusert bruk av forbruksmateriell på klinikken, og det vil trolig være mer kostnadseffektivt på sikt med tanke på at barn kan få bedre opplevelser og forebygge tannbehandlingsangst.

Det overordnede målet for dette innovasjonsprosjektet er å utvikle en ny digital tjeneste innen tannbehandling for barn og unge. Målgruppen er barn og ungdom som er i risiko for eller som har utviklet tannbehandlingsangst, deres foresatte, og deres tjenestetilbydere. Målet med tjenesten er å tilby evidensbaserte metoder for forebygging og behandling av tannbehandlingsangst i offentlig tannhelsetjeneste, og sikre en kunnskapsbasert tannhelsetjeneste. Bruk av digitale verktøy ved behandling av barn og ungdom med tannbehandlingsangst er lite utforsket internasjonalt, og er ikke blitt utforsket i Norge. For realisering av prosjektets hovedmål og delmål er det nødvendig med praksisnær forskning, og prosjektet vil følge en brukersentrert designprosess der barn, foresatte, tannhelsepersonell, teknologer, psykologer og forskere sammen skaper nye løsninger som tjenesten skal bestå av. Pasienters erfaringer skal anerkjennes og bidra til å skape praksisrelevant kunnskap. I tannhelseforskning er det liten tradisjon for brukermedvirkning. Barn er tidligere blitt involvert i teknologiutvikligsprosesser innen andre domener, der studier viser at dette har uvurderlig bidrag ifh til brukeraksept og nytteverdi av løsning. Innen tannhelse er det ikke gjennomført brukersentrerte prosjekt med barn, og det etterlyses mer forskning på dette feltet innen barnetannhelse. Dette prosjektet vil være et særskilt bidrag. Utvikling av den nye digitale tjenesten har et betydelig verdiskapningspotensial for pasienter, tannhelsetjenesten og for samfunnet for øvrig. Innovasjonen vil føre til økt kvalitet, effektivitet og bedre brukeropplevelser i tannhelsetjenesten, for alle barn - uavhengig av geografi og sosioøkonomisk status. En barnetilpasset tjeneste vil understøtte kommunikasjon på flere nivå, og gi bedre tannhelsetjenester til barn og familier som ikke behersker norsk språk så godt. Tjenesten kan oversettes og implementeres i andre land, og har et internasjonalt verdiskapningspotensiale.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester