Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FLEX-IT - A MIXED-METHOD STUDY of CROSS-DOMAIN INFORMATION TECHNOLOGY USE IN EVERYDAY LIFE

Alternativ tittel: FLEX-IT - en kvalitativ og kvantitativ studie av teknologibruk på tvers av jobb- og privatsfærene,

Tildelt: kr 10,2 mill.

Bruken av ny informasjonsteknologi som smarttelefoner og nettbrett har gjort det lettere å ta med jobben hjem, og å løse oppgaver knyttet til familielivet på jobb. Vi vet imidlertid lite om hvilke konsekvenser denne kontinuerlige påkoblingen mellom jobb og hjem har for helsen og for produktiviteten. På den ene siden kan smartteknologien lette utfordringene knyttet til jobb-hjem balanse og således være helsefremmende, men på den andre siden kan det øke jobb-hjem konflikten ved å redusere tiden vi har tilgjengelig til hvile og øke jobbstresset. Av den grunn er det viktig å vite i hvilken grad, når og for hvem smartteknologi er helsefremmende eller helseskadelig. Flex-IT har som mål å tette dette kunnskapshullet. Flex-IT undersøker teknologibruk på tvers av jobb- og privatsfærene, altså a) IT bruk for å løse arbeidsoppgaver etter endt arbeidstid og b) IT bruk for å løse oppgaver som ikke er jobbrelaterte i arbeidstiden. Studien har et flernivådesign og kombinerer banebrytende kvalitative og kvantitative metoder for å undersøke samspillet mellom individuelle, familiære og organisatoriske faktorer for helsefremmende eller helseskadelig IT-bruk. Vi skal: 1) Sammenstille en metastudie av IT-bruk; 2) Gjennomføre semi-strukturerte intervjuer (n=55) med arbeidstakere om deres erfaringer med smartteknologi (gjennomført i perioden 2020-2021); 3) Utføre en longitudinell spørreundersøkelse over seks måneder med familier (n=500) for å avdekke og teste kausale sammenhenger; 4) Gjenta og utvide resultatene fra disse undersøkelsene i en mindre dagbok-studie som følger familier (n=150) over syv dager med fysiologiske målinger av søvnkvalitet, trening og helse; og 5) Utvikle en evidensbasert verktøykasse for helsefremmende bruk av smartteknologi, basert på funnene fra 1-4 og i samråd med relevante brukergrupper. Målet er å fremme sunne og bærekraftige arbeidsplasser, redusere sykefravær, fremme psykisk og somatisk helse, og øke trivsel og arbeid-familiebalanse. Foreløpige funn fra intervjustudien viser at fleksibiliteten teknologien gir oppleves som et gode for dedikerte ansatte som skal kombinere krevende jobber med familielivet. Foreløpige funn viser imidlertid at den påfølgende sammenblandingen av jobb- og privatsfærene også byr på utfordringer for de ansatte. Studien vil bidra til å forstå bedre hva både mulighetene og utfordringene består i. Fordi intervjuene ble gjennomført i 2020-2021 har vi også fått innblikk i hvordan COVID 19 pandemien utfordret grensene mellom jobb og hjem for disse familiene. Hjemmeside: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/flexit Foredrag og mediebidrag:

The emergence of new technology has increasingly blurred the boundaries between work and family domains, and the consequences for the health and productivity of the labor force remains unknown. Cross-domain Information Technology (IT) use offers flexibility that can increase the balance between work and family domains and thus promote health. On the other hand, cross-domain IT use might increase the conflict between work and family life by decreasing restitution and increase occupational stress. These contradictory perspectives make it important to understand to what extent, when and for who cross-domain IT use is healthy and/or unhealthy. Previous investigations of cross-domain IT use are limited by the use single-method and single-source approaches, a failure to consider both negative and positive impacts and the lack of an overarching multilevel perspective integrating individual, familial and organizational factors. In order to move beyond this current impasse, we proposal an integrated mixed-method and multilevel approach, organized in four work packages (WPs). Specifically, we will perform a systematic review to ensure a robust foundation on the best available empirical knowledge (WP1); conduct semi-structured narrative interviews to map dual-worker couples' experiences with cross-domain IT use in depth (WP2); conduct a well-powered longitudinal survey with state-of-the-art statistical methods to delineate temporal pathways and test causal models (WP3; N = 500; six waves; duration = six months); replicate and extend the main results from WP3 in a smaller but more detailed "diary study" including objective measures of sleep quality, exercise and health (WP4; N= 150; duration = one week); synthesize main findings together with key stakeholders in order to develop a "toolkit for healthy cross-domain IT-use" (WP5). Flex-IT thus utilizes state-of-the-art integrated mixed-method methodology to generate new knowledge on healthy and unhealthy cross-domain IT use.

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon