Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

NYE STEG – Samskapende innovativ praksis

Alternativ tittel: Attachment between children, adolescents and adults living together as a foster home.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

297102

Prosjektperiode:

2019 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Tema for prosjektet er stabilitet i fosterhjemsomsorgen innen barnevernet i Norge. Prosjektet er to-delt hvor første og andre fase vil svare ut de to målsettingene som blir beskrevet under. Problemstilling: Hvilke forståelser har tidligere fosterbarn om forhold som fremmet stabilitet i deres fosterhjemsopphold, og hvordan kan samskapende praksiser bidra til fag- og organisasjonsutvikling som fremmer stabilitet i fosterhjemsopphold for barn og unge? Delmål: 1. Fremskaffe innsikt gjennom innsamling av egen empiri om hva som kjennetegner stabilitet i fosterhjemsomsorg. 2. Utforske kunnskap fra arbeid med forskingssirkler som samskapende praksis. Forskningsspørsmål: 1. Hvilke erfaringer har tidligere fosterbarn om forhold som fremmer stabilitet i fosterhjemsopphold? 2. Hvilke erfaringer har fosterforeldre og ansatte med videoveiledning? 3. Hvilke erfaringer har fosterforeldre og ansatte gjennom deltakelse i forskningssirkler som systematisk tilnærming til fag-, tjeneste- og organisasjonsutvikling? Tentative publikasjoner: 1. Aktør - Agent. Betydning av fosterbarns deltakelse i egen omsorgspraksis. (Artikkel. Fagfellevurdert nivå 2 internasjonalt tidsskrift) 2. Digital veiledning. Muligheter og begrensninger i bruk av synkron videoveiledning for fosterforeldre og egne ansatte. (Bokkapittel i ny antologi. Norsk lærebok. Fagfellevurdert) 3. Samskapende praksiser. Erfaringer fra systematisk arbeid med veiledning, fag-, tjeneste- og organisasjonsutvikling. (Artikkel. Fagfellevurdert nivå 2 internasjonalt tidsskrift) I første fase er datainnsamling gjennomført via telefonintervju eller synkrone videointervju som følge av den pågående Covid-pandemien. I andre del av prosjektet er det valgt å bruke forskningssirkler som metode. Dette er en form for studiesirkler hvor deltakerne skal fordype seg i og jobbe systematisk med formålet til prosjektet. Forskningssirkler er en form for aksjonsforskning hvor det utføres utviklingshandlinger (aksjon) og forskning, og som involverer bedriftens ansatte og fosterforeldre i å skape ny kunnskap, nye tjenestetilbud og utvikle bedriften som organisasjon. Som følge av bedriftens ny-ervervede digitale kompetanse som følge av bruk av digitale verktøy som Zoom og Teams vil største del av prosjektets ande del også bli gjennomført digitalt.

Dette er et eksplorerende prosjekt med mål å utvikle kunnskap om samskapende praksiser som fremmer fag-, organisasjons- og tjenesteutvikling i bedrift. Prosjektet tar utgangspunkt i en sosialkonstruksjonistisk forståelse hvor deltakere i prosjektet er tidligere fosterbarn, fosterforeldre og ansatte innenfor barnevernsfeltet. Prosjektet sidestiller kunnskap hentet fra forskning, teori og brukererfaring. Kunnskapen til tidligere fosterbarn og fosterforeldre vil tillegges særlig vekt. 1. fase. 1 år. Kvalitative intervjuer med fosterforeldre og tidligere fosterbarn for å innhente empiri om hva som fremmer tilknytning og stabilitet i fosterhjemsplasseringer. 2. fase. 3 år. Gjennomføring av fokusgruppeintervjuer og forskningssirkler for å prøve ut samskapende praksiser som kan bidra til fag-, ogrganisasjons- og tjenesteutvikling. Publikasjon av ett bokkapittel og en artikkel. Målet med første fase er å forsøke å avdekke hvilke erfaringer fosterbarn og fosterforeldre har med tilknytningsprosesser og andre forhold som potensielt har bidratt til at fosterhjemsoppholdet har vært stabilt i den forstand at det ikke har endt i utilsiktet brudd. I andre fase vil det bli anvendt intervjuer, fokusgruppeintervjuer og forskningssirkler som metode. Deltakere vil være fosterforeldre, fosterbarn og fagpersoner med kompetanse innenfor fosterhjemsarbeid og tilknytning. Prosjektet vil bli lagt opp i samarbeid med aktuelle kunnskaps- og forskningsmiljøer i Norge. Forskningssirklene vil bli gjennomført som to faser gjennom ett år. Første fase vil omhandle tilførsel og utvikling av ny kunnskap, mens andre fase vil omhandle utprøving av denne i egen omsorgspraksis. Datainnsamling vil foregå ved at deltakerne prøver ut ny kunnskap i sitt daglige tilknytningsarbeid, og bringer erfaringer tilbake til forskningssirkelen for videre analyse i samhandling med de øvrige deltakerne.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd