Tilbake til søkeresultatene

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Model-based global assessment of hydrological pressure

Alternativ tittel: Modell-basert global vurdering av kritisk påvirkning på vannressurser

Tildelt: kr 4,0 mill.

De Forente Nasjoners klimapanel har fastslått at virkningen av meteorologiske og hydrologiske ekstremer er en trussel mot viktige samfunns¬funksjoner. Kunnskap om hvilke hendelser som kan inntreffe i framtiden er begrenset, og også i dagens klima har vi utilstrekkelig informasjon om forekomst av naturfarer i store deler av verden. Til tross for framgang i klimaforskning og strategier for tilpasning til klimaendringer er bruk av denne informasjonen begrenset på grunn av flere faktorer: begreper fra vitenskapelig teori er ikke tilpasset beslutningstakernes behov; usikkerhet i klimaframskrivinger; forskjell i geografisk skala i klimadata og beslutningstakernes behov; manglende evne til å beskrive naturlige variasjoner i dagens klima; og tilpasning til et klima i endring er bare noen av flere faktorer som beslutningstakere må forholde seg til. GlobalHydroPressure kombinerer en global hydrologisk tjeneste (https://hypeweb.smhi.se), med lokale data og lokalt tilpassede hydrologiske modeller, for forbedret vurdering av meteorologiske og hydrologiske påvirkninger som medfører utfordringer for landbruk, næringsliv, samferdsel og bosetning. Historiske hendelser fra nyere tid sammenliknes med modellresultat for å vurdere sårbarhet og konsekvenser av klimaendringer for lokale beslutningstakere og for å bestemme beslutningsstøtte-indikatorer med forskjellige framtidige tidshorisonter (dager til århundrer) og forskjellig romlig utstrekning. Et tverrfaglig miljø blant samarbeidspartnerne (hydrologi, meteorologi, klimavitenskap, bioøkonomi, samfunnsvitenskap) sikrer en god balanse mellom forskning og operative applikasjoner. De hydrologiske modellene HBV og HYPE og klimatjenesten tilpasses vassdrag i Vestland fylke i Norge og Xinjiang-regionen i Kina. Romlig skala for modellene er nedbørfelt med inndeling i hhv. høydesoner og grid-ruter på 1 km2, skala i tid er hhv. ett døgn og tre timer. Historiske hendelser identifiseres og beslutningsstøtte-indikatorer utvikles ved hjelp av observerte data og resultat fra modellenes beregninger. Beslutningsstøtte-indikatorene benyttes ved evaluering av virkningene av klimaendringer på hydrologiske prosesser. I Vestland fylke studeres hydrologiske prosesser og deres virkning på infrastruktur, skogbruk, skogstruktur og vannkraftproduksjon. I Xinjiang-regionen studeres hydrologiske prosesser og deres virkning på vannforsyning, jordbruks- og industri-produksjon. Xinjiang-regionen i Kina er det området på jorden som ligger lengst fra verdenshavene og årlig nedbør er bare rundt 50 mm. Denne regionen har rundt 20 000 isbreer som er hovedkilden til vannressurser tilgjengelig for jordbruk, industri, vannforsyning og vannkraft¬produksjon. Siden 1950-tallet er størrelsen av disse isbreene redusert med 20-30 %, noe som har medført redusert vannføring og tørke i nedre deler av flere vassdrag. Det er derfor et sterkt behov for å evaluere klimaendringers virkning på isbreer og tilgjengelig vannressurser. Historiske hendelser fra nyere tid og konsekvenser for lokale beslutningstakere sammenliknes med modellresultat for å vurdere modellenes egnethet til å identifisere kritiske situasjoner. Beslutningsstøtte-indikatorer utarbeides i samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere. Klimaendringers betydning for de lokale beslutningstakerne vurderes ved hjelp av beregninger med hydrologiske modeller og beslutningsstøtte-indikatorene som er utarbeidet. I Vestland fylke er beslutningsstøtte-indikatorer basert på hydrologiske ekstremer og deres virkning på infrastruktur, skogbruk og vannkraft¬produksjon. I Xinjiang-regionen undersøkes det hvordan begrensninger i tilgjengelige vannressurser påvirker økonomisk vekst. Den lokale økonomi har to viktige produksjonssektorer, landbruk og industri, hver med en vannproduktivitet som er lik forholdet mellom økonomisk produksjon og vannforbruk. Beregninger med hydrologiske modeller og data om produksjon i landbruk og industri gjør det mulig å bestemme hvilket vannforbruk som er tilgjengelig i framtiden og dermed benytte beslutningsstøtte-indikatorer til å bestemme hvordan den lokale økonomien påvirkes under ulike scenarioer for klimaendringer og produksjon i landbruk og industri. Beslutningsstøtte-indikatorer er basert på sammenlikning mellom hendelser med vekt på størrelse, sannsynlighet, romlig utstrekning, varighet, scenario-baserte vurderinger, f.eks. konsekvensene av endringer i arealbruk, og sosioøkonomiske vurderinger, f.eks. kostnader av skade etter tørke eller flom eller hvor mange mennesker som påvirkes.

-

The objective of GlobalHydroPressure is to provide global model-based support for assessing and quantifying the fundamental hydrological pressure in basins worldwide. A consistent and reliable estimation of this pressure is a prerequisite for assessment of vulnerability and resilience to the total, multiple environmental pressure, including both natural and human-driven components. As hydrological pressure is closely associated with extreme events (natural hazards) on different scales in space and time, a multi-scale perspective will be adopted. A key feature of the project is the development of hydrological Decision Support Indicators (DSIs), innovative indicators pertinent to the main hydrological pressures tailored for decision support with different time horizons. The project will develop existing hydrological models on global and local scales into innovative tools for supporting the decisions of end users. Local cases span different climatic, areal and topographic characteristics so that hydrological models may be adapted to different characteristics and may then be used to support local vulnerability, resilience and risk assessment in ungauged regions of difficult access, as well as contribute with input to practical tools for adaptation and decision support. The applications covered in the cases include e.g. water resources management, hydropower production, flood risk assessment and agricultural production. An important aspect of GlobalHydroPressure is the multi-scale perspective, as different hydro-meteorological hazards operate on widely different scales in time and space. Examples of extremes include flash floods, with scales down to hours and single km2s, and droughts, with scales up to multi-years and continents. A second important aspect is the close involvement of stakeholders and the intention to have a bottom-up approach, where modelling and assessment are driven by stakeholder needs in continuous collaboration.

Aktivitet:

JPIWATER-Water challenges for a changing world