Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Strengthening of H2020-funded project "OligoGpivotalCF"

Alternativ tittel: Forsterkning av H2020-prosjekt "OligoGpivotalCF"

Tildelt: kr 1,00 mill.

AlgiPharma er koordinator i et Horizon-2020 støttet prosjekt ("OligoGpivotalCF") som har som hovedmål å bringe vår legemiddelkandidat "OligoG" til markedet som legemiddel mot Cystisk Fibrose (CF) ved å gjennomføre en pivotal klinisk studie i mennesker. Forsterkningsprosjektet støtter opp om "OligoGpivotalCF" ved å finansiere aktiviteter som skal lette rekruttering av pasienter og klinikker, samt gi kompetanseheving på områder som er viktige for å nå markedet med nytt legemiddel. De viktigste aktivitetene som vil forsterke H2020-prosjektet er (og deres forventede effekt er): i) deltakelse på vitenskapelig konferanser innenfor CF-området; nettverksbygging med opinionsledere, pasientorganisasjoner, og andre interessenter (øke rekruttering av pasienter og klinikker til studien, disseminering av resultater) ii) deltakelse på generelle nettverksmøter innenfor pharma/biotech (oppmerksomhet og kunnskapsspredning, økt sannsynlighet for kommersialisering av teknologi i tilstøtende områder til CF) iii) deltakelse på kompetansehevende møter/kurs innenfor områder som er viktige for å nå markedet (bringe legemiddel raskere til markedet) AlgiPharma har i prosjektperioden deltatt på TSANZSRS (Thoracic Society Australia New Zealand Society for Respiratory Science) i Brisbane i mars/april 2019, EuroTox 2019 i Helsingfors, ECFS (European Cystic Fibrosis Society) 2019 i Liverpool, og på NACFC (North American Cystic Fibrosis Conference) i Nashville i oktober/november 2019. Vi har også hatt samtaler med FDA for råd om markedsføringstillatelse i USA (pre-IND). I 2020 og 2021 har vi på grunn av covid-19 hatt betydelig redusert aktivitet, men vi har arrangert et konsortiummøte i Brüssel i Januar 2020 og et virtuelt møte i Juni 2021 og Januar 2022. Vi har deltatt på flere virtuelle konferanser, deriblat ECFS i september 2020 og 2021 og NACFC i 2020 og 2021. Alle disse møtene har bidratt til å støtte prosjektet med verdifull input fra ledere i CF-feltet. Desverre ble prosjektet avsluttet før den kliniske studien var ferdig.

Støtte fra prosjektet 298342 - Strengthening of H2020-fundet project "OligoGpivotalCF" gav mulighet til enda større grad å møte nøkkelpersoner i CF-miljøet som gav verdifulle innspill til vår kliniske studie. Midlene ble brukt til deltagelse på Europeiske, Amerikanske og Australske CF-konferanser og dette bidro til å gjøre CF studien vår bedre. Vi fikk i tillegg møtt klinikkledere fra flere land som var interessert i å bli med i konsortiumet vårt. Desverre satte Covid-19 pandemien en stopper for den kliniske studien og den er fortsatt utsatt, så resultatene er ikke klare. AlgiPharma jobber fortsatt for at OligoG skal ha en rolle for å lindre plagene og bedre livskvaliteten til pasienter med CF.

Formålet med prosjektet er å forsterke Horizon2020 støttet prosjekt "OligoGpivotalCF", kontraktsnummer 755234, i delprogrammet «Health, demographic change and wellbeing». OligoGpivotalCF løper i perioden 01.01.2018 til 31.12.2020, men vil bli forlenget med intill 2 år, og har som hovedmål å bringe AlgiPharma sin legemiddelkandidat, OligoG, til markedet. Prosjektet skal utføre en pivotal, klinisk fase 2b studie i mennesker for å dokumentere virkning og sikkerhet til OligoG, som et slimløsende legemiddel for Cystisk Fibrose pasienter med en ny virkningsmekanisme basert på kompleksering av Ca2+. Det er satt sammen et europeisk konsortium med 6 partnere som har komplementære spisskompetanser innenfor CF-området. AlgiPharma leder konsortiet og vil ha rollen som koordinator. Forsterkningen av H2020-prosjektet vil skje gjennom deltakelse på relevante konferanser og møter innenfor CF-området, samt ved gjennomføring av direkte møter og eventuelt kompetansehevende kurs med opinionsledere, regulatoriske myndigheter, og konsulenter med spesialistkompetanse på områder som er viktige for å nå markedet med et nytt legemiddel. Vi forventer at forsterkningen vil ha følgende direkte effekter på prosjektet: (i) bedret og mer effektiv rekruttering av klinikker og pasienter til studien, (ii) nettverksbygging som gir økt oppmerksomhet om prosjektet og vil gi mer effektiv spredning av prosjektresultater til alle interessenter, (iii) økt markedskunnskap og forbedret kompetanse på spesifikke temaer som er nødvendig for å nå markedet. Det forventede og ønskede sluttresultatet er at OligoG kommer helt ut til markedet raskest mulig etter avsluttet klinisk studie.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering