Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

Alternativ tittel: Higher in the value Chain - Program for suplier developmet in Northern Norway

Tildelt: kr 12,0 mill.

FORREGION N2 har som mål å Styrke samarbeidet mellom forskningsmiljø og næringsliv for a øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i landsdelen. programmet skal bidra til økt forskningsbasert innovasjon i Nord-Norge innen sjømat- og opplevelsesnæring. Gjennom FORREGION N2 tilbys følgende virkemidler: Kompetansemegling, nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling, og forprosjekt i bedrift som er et virkemiddel for bedrifter som ønsker å kjøpe inn forsknings-kompetanse til et utviklingsprosjekt i egen virksomhet. til nå har 9 prosjekter fått støtte for til sammen kr 2 800 000. Tre prosjekter er fra 2020, mens 6 er fra 2021. Av disse er to hjemmehørende i Nordland, mens de øvrige hører hjemme i Troms og Finnmark.

For Nord-Norge er det en spesifikk utfordring i Innovasjonsinfrastrukturen at det er svakt utviklede relasjoner mellom næringsliv og forskning. Dette medfører at næringslivet i liten grad bruker FoU-nettverk i sitt utviklingsarbeid og at næringslivets andel av total FoU er lav. Basert på analyser om våre regioners særtrekk i de utvalgte næringene (opplevelses- og reiselivsnæringen samt sjømatnæringen), samt deres utfordringer og muligheter for utvikling og vekst, vil FORREGION N2 bidra til et betydelig løft i anvendelse av teknologi og ressurser på tvers av næringene for økte radikale innovasjoner. Det er et stort behov i Nord-Norge for å mobilisere bedrifter til å i større grad ta i bruk FoU i innovasjonsprosesser. Det er samtidig viktig at denne utviklingen skjer på bærekraftig måte og i tråd med regionale planer og strategier. De store avstandene som kjennetegner Nord-Norge krever at dette løses på en strategisk måte i samarbeid mellom Nordland, Troms, Finnmark og Sametinget. Dette vil FORREGION-virkemidlet bidra til i stor grad. Gjennom bruk av virkemidlene i FORREGION vil N2 bidra til bedre utviklede relasjoner mellom næringsliv og forskning. Dette vil medføre at næringslivet i større grad bruker FoU-nettverk i sitt utviklingsarbeid og at næringslivets andel av total FoU blir høyere. Bruken av virkemidlene skal ha en klar kobling mot kommersialisering og nyvinning. I et bærekraftperspektiv er bedrift til samfunn essensielt å ivareta. En bærekraftig utvikling av Nord-Norge avhenger i stor grad av ansvarlig forskning og innovasjon i næringslivet i samarbeid med offentlige myndigheter og lokalsamfunn. Dette er også noe som vi ønsker å vektlegge innenfor FORREGION satsingen. Nøkkelen blir å finne frem til de gode konkrete prosjektene i tett samarbeid med aktører innenfor FoU og næringslivet som vil føre til nyetableringer eller vekst i eksisterende leverandørbedrifter. På denne måten vil bedriftene være i stand til å «klatre i verdikjedene».

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene