Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500

Alternativ tittel: Stonemasons and Architecture in the Hamar Diocese 1250 - 1500

Tildelt: kr 1,7 mill.

Middelalderens steinteknologi knyttes primært til kongen og kirken. Hamarbispedømme utmerker seg således i høy- og senmiddelalderen, med stor byggeaktivitet. Prosjekt studerer steinteknologi med utgangspunkt i kirkens steinarkitektur i Hamar bispedømme i middelalderen. Materialet gir et helhetlig bilde på en spesifikk håndverksaktivitet innenfor en avgrenset region, knyttet til én bestemt byggherre. Prosjektets hovedmål er å undersøke hvordan regional steinteknologi tilknyttet Hamarbispen påvirket og inngikk i bygningsuttrykk, byggherrenes politikk og økonomi gjennom studier av Hamarbispedømmes steinarkitektur. Domkirkenes håndverkere, organisert i bygghytter, slik som på Hamar, etablerte regionale miljøer. Påvirket disse lokale murere i bygging av sognekirker og øvrige steinbygg? Hamar bispedømmes murarkitektur skiller seg fra øvrige norske middelalderbygninger, og kan knyttes til ett nettverk håndverkere underlagt biskopen. Prosjektet knyttes til nyere materialitetsforskning og symmetrisk arkeologi, hvor materiell kultur, håndverkspraksis, materialer og verktøy tilkjennes aktørstatus. Prosjektet viser hvordan bygningenes materialitet inngikk i kirkens konsolidering av regionen. Å påvise regionale håndverkerne og deres teknologiforståelse gir ny kunnskap om kirken som byggherre og håndverkets organisering, men også om bygningenes utforming og strukturenes agens, opphav til deres uttrykk og politiske utgangspunkt. Samtidig viser studien hvordan ulike bispedømmer og regioner sto i forhold- og motsetning til hverandre uttrykt gjennom steinarkitektur. Studien tilfører ny kunnskap om regionalitet i middelalderen generelt, og de teknologiske prosesser som har bidratt til utforming av steinbyggeri lokalt/regionalt spesielt.

Hovedmål med prosjektet er å undersøke hvordan regionale håndverkermiljø knyttet til Hamarbispen påvirket og inngikk i bygningsuttrykk, byggherrenes politikk og økonomi gjennom studier av Hamarbispedømmes steinarkitektur. Domkirkenes håndverkere, organisert i bygghytter, slik som på Hamar, etablerte regionale miljøer som videre påvirket lokale murere i bygging av sognekirker og øvrige steinbygg. Prosjektet knyttes til nyere materialitetsforskning, hvor materiell kultur, håndverkspraksis, materialer og verktøy tilkjennes aktørstatus. I materialet observeres håndverkernes etterlatte signaturer i bygningsuttrykk, dekor, steinhuggermerker, materialbruk, verktøyspor, opplegg av murer og i mørtelsammensetninger. Også steinbrudd, brenning av kalk til mørtel, råstoffbruk og mørteltilslagenes korning viser distinkte spor etter regionens håndverkere. Videre søker prosjektet å vise hvordan regionale håndverkere kommer til syne i kirkenes utforming og tekniske detaljer, og hvordan bygningenes materialitet inngikk i kirkens konsolidering av regionen. Steinbygningene viser hvordan ulike håndverksgrupper som murere, snekker eller smeder forholdt seg til hverandre og hvor mange som var med i hvert prosjekt. Kandidaten vil diskutere forståelsen av håndverkets spredning fra bygghytter i sentrum til periferiene, og hvordan bygghytten er lesbar i et arkeologisk materiale. Å påvise regionale håndverkerne kan gi ny kunnskap om kirken som byggherre og håndverkets organisering, men også om bygningenes utforming og strukturenes agens, og opphav til deres uttrykk og politiske utgangspunkt. Samtidig viser studien hvordan ulike bispedømmer og regioner sto i forhold- og motsetning til hverandre uttrykt gjennom steinarkitektur fra norsk middelalder. Empirisk utgangspunkt for studien er steinbygninger, dokumentasjon- og ruiner etter slike oppført av kirken i Hamar bispedømme i perioden 1250-1500.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune