Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

Alternativ tittel: Scenarier og baner mot arealbruk og matproduksjon for Vest-Europa og de nordiske landene som en del av FABLE-konsortiet

Tildelt: kr 3,6 mill.

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbruk og helse); geografisk (land, regionalt, globalt) og tidsmessig (på kort sikt fram til 2030 og langsiktige mål (2050)). Prosjektet utvikler et nordisk samarbeidskonsortium for arealbruk som bidrar med forskningsnettverk og infrastruktur for å tette disse kunnskapshullene, med mål om å utføre den første iterasjonen av nasjonale, regionale og - i samarbeid med FNs eksisterende Food, Agriculture, Biodiversity, Land Use and Energy (FABLE) nettverk - globale baner til Paris, og mat- og arealbruk som er forenlige med FNs bærekraftsmål. Vi anvender simultane og iterative modelleringsarbeider fundert på nasjonal kompetanse og prioriteringer, og testet opp mot globale ambisjoner. Autonome nasjonale modelleringsarbeider er kombinert gjennom sammenligninger på tvers av land for felles globale mål (sunt kosthold, biologisk mangfold, klima, vann, nitrogen, fosfor og land). EATs Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Production Systems bidrar med et første sett vitenskapelige mål for mat og arealbruk i konsortiet. Dette prosjektet er en del av et internasjonalt konsortium finansiert av utlysningen JPI Climate ERA-NET AXIS (Assessment of Cross(X) - sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation) Mye av arbeidet så langt har fokusert på å tilpasse FABLE-nettverkets generisk landbruksmodell til Norge. Generiske modeller krever alltid mye detaljert arbeid før de kan kjøres for et spesifikt land, og Norge var intet unntak. Et eksempel var Norges veldig høye produksjon av fisk per person, noe som førte til flere problemer med underliggende databaser som andre land ikke har støtt på. Vi har identifisert og korrigert de største problemene, som gjorde oss klare til å kjøre scenarioanalysene krevd av FABLE-nettverket. Denne analysen, under 'Scenathon 2020', resulterte i et kapittel om Norge som ble publisert som en del av en rapport fra FABLE som presenterer samtlige analyser fra alle landene som deltar i nettverket. Samtidig har vi bidratt til prosjektets 'Nordic dialogue' prosess, som har som mål å bruke et konsistent rammeverk i de nordiske landene som emne knutepunkt for mat, næring, landbruk, biomangfold, vannkonsum, og klimaendringer. Mot dette målet har vi gjennomført undersøkelse blant norske aktører innen områdene mat og klima, både fra matindustrien og staten, og skal bruker resultatene av disse som input til den neste omgangen av modellering, i samarbeid med våre nordiske partnere.

Current trends of unsustainable management of food and land-use systems undermine our capacity to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement. Initially using an existing calculator, the international collaboration will iteratively propose food and land use system interventions such as sustainable intensification of food production, reduced food waste and loss, dietary shifts towards healthy diets, strict management of land and oceans, and regional and global trade in an attempt to drive national food and land use systems within science based targets for human and environmental health. The project will initially utilize nationally established climate, conservation, and public health targets and trade flows in an effort to maximize attainment of sustainability targets. In successive scenario iterations, the project will shift to more spatially explicit analysis utilizing Integrative Assessment Models such as GLOBIOM, MAGPIE, or FASOM. The Norwegian partners will primarily be involved in WP1, which will develop scenario pathways of land use, and model these with a focus on both sustainability and human nutrition/health. They will also be involved in WP3, which will integrate the Nordic component of the project into the existing global modelling exercise. Further, Norway will contribute to overall coordination of the project. This project is part of an international consortium funded under the JPI Climate ERA-NET AXIS (Assessment of Cross(X) - sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation) call.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima

Temaer og emner

Bransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerLandbrukLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLandbrukMatMatTrygg verdikjedePortefølje Klima- og polarforskningGrunnforskningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLandbrukJordPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetKlimaMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerMiljø og naturmangfoldTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakBransjer og næringerERA-NETERA-NET CofundLandbrukSamfunns- og markedsperspektiverDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMatMat - Grønn sektorLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktERA-NETPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMiljø og naturmangfoldFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMatMat, helse og velværePortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningMiljø og naturmangfoldTerrestrisk arealbruk og arealendring