Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cooperative Human Activity Recognition and Localization for Healthcare and Wellbeing

Alternativ tittel: Kooperativ aktivitetsgjenkjenning og lokalisering for helse og velvære

Tildelt: kr 16,0 mill.

FN har vedtatt en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av målene i planen er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Faren for at vi ikke når dette målet er stor av flere grunner. Vi blir alt flere eldre mennesker, og ressursene til å opprettholde et selvstendig liv for dem blir stadig knappere. Å gjøre det mulig for folk å være uavhengige lenger til en lavere kostnad for samfunnet, er en voksende utfordring som krever tekniske løsninger i form av systemer for aktivitetsgjenkjenning (HAR). Nåværende systemer inkluderer bærbare sensorer, videosensorer og alarmknapper. Brukerne kan lett glemme bærbare sensorer eller la være å bruke dem av ren bekvemmelighet. Videosensorer kan virke svært inntrengende for personvernet, mens trygghetsalarmer ikke vil virke for personer som ikke er i stand til å nå dem. Disse svakhetene forhindrer akseptanse blant brukerne og hemmer videre utbredning av dagens løsninger i helse- og velvære sektoren. I dette prosjektet utvikler vi HAR-systemer som gjenkjenner og lokaliserer mange ulike brukeraktiviteter med meget høy grad av pålitelighet. Vår tilnærming bygger på den kommende 5. generasjonen (5G) av mobilkommunikasjonssystemer, massiv multiple-input multiple-output (MIMO) kombinert med en kooperativ behandling av signaler fra radiofrekvenssensorer og lydsensorer. Vi tilbyr nye tjenester for å gjenkjenne brukeraktiviteter til nytte for alle berørte parter og for hele samfunnet. Prosjektkonsortiet består av åtte akademiske og industrielle partnere med internasjonal spisskompetanse fra fire land. Prosjektet er tverrfaglig med eksperter som dekker ulike disipliner, som informasjonsteknologi (IKT), matematikk, datavitenskap og eHelse. Prosjektstarten i januar 2020 ble hardt rammet av Corona-pandemien. På grunn av globale reisebegrensninger kunne ikke ansettelsen av alle doktorgradsstudenter og postdoktorer fullføres før november 2020. I våren 2020 ble det planlagte startmøtet erstattet av et nettmøte via Zoom. Alle hard- og programvarekomponenter som kreves for å samle inn MIMO radiofrekvens sensordata og lydsensordata har blitt kjøpt og med det nye utstyret ble den første målekampanjen fullført i løpet av høsten 2020. To populærvitenskapelig artikkler ble publisert på nettet og to oversiktsartikler har blitt publisert i internasjonale tidsskrifter. I tillegg har vi utviklet et doktorgradskurs som for tiden tilbys doktorgradsstudentene som arbeider innen CareWell. I prosjektets andre år, 2021, ble det gjort store fremskritt både på det eksperimentelle og teoretiske forskningsområdet. Flere målekampanjer har samlet inn kombinerte multimodussensordata med radiofrekvenssensorer, lydsensorer, optiske sensorer og bærbare sensorer. Flermodussensorsystemer har vist seg å detektere menneskelig aktivitet med høyere nøyaktighet enn enkeltmodussensorsystemer. Et høydepunkt var utviklingen av en radiofrekvensbasert skritteller som også kan analysere gangsymmetri, noe som er viktig for e-helseapplikasjoner på sykehus og hjemme. Det ble arrangert et nettbasert prosjektmøte i Q3 2021, hvor alle prosjektpartnere holdt en presentasjon om sitt forskningstema og oppnådde resultater. I tillegg ble en ny forelesning om "Intelligent High Frequency Sensing" utviklet for å tilbys våre studenter ved det internasjonale masterprogrammet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

In the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations (UN) has established a plan of action for people, planet, and prosperity. One of the goals in this agenda is to ''ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.'' The achievement of this objective is jeopardized by a number of factors. We have an ageing population, and the means to support people's desire for an independent life are becoming increasingly scarce. Enabling people to remain independent for longer with a minimum cost to society is an increasing challenge that calls for technical solutions in form of human activity recognition (HAR) systems. Current HAR systems include wearable sensors, which users can easily forget or ignore for comfort reasons. On the other hand, environmental sensors, such as video sensors, come at the cost of high privacy risks. Emergency buttons in current alternatives are ineffective if the patient cannot reach them or is incapacitated. These shortcomings prevent a wide adoption of current HAR techniques in the healthcare and wellbeing sector. In this project, we propose a radical new methodology for the design of HAR systems. Our vision is to recognize and to localize a large set of diverse user activities with a reliability of nearly 100%. Our vision will be enabled through the upcoming 5th generation (5G) of mobile communication systems combined with cooperative processing of signals from radio frequency sensors and audio sensors. We offer new services for 5G systems by using massive MIMO (multiple-input multiple-output) and cooperative techniques to recognize user activities and to provide localization benefits for the entire community. The project consortium comprises 8 world-class academic and industry partners from 4 countries. The project is of interdisciplinary nature, as the project group consists of experts covering different disciplines, such as Information and Communication Technology (ICT), Mathematics, Computer Science, and eHealth.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner

Bransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiGrunnforskningPortefølje HelseAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseInternasjonaliseringLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiBransjer og næringerHelsenæringenBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHelseIKT forskningsområdeSmarte komponenterLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Demokrati, styring og fornyelse