Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of multiple stressors on coastal copepods: MULTICOP

Alternativ tittel: Effekten av samtidige påvirkningsfaktorer på kystlevende hoppekreps: MULTICOP

Tildelt: kr 10,3 mill.

Forurensning er en av vår tids største utfordringer for livet i havet. Effekter av miljøgifter samvirker med allerede eksisterende naturlige stressfaktorer som predasjon og næringstilgang. I MULTICOP undersøker vi effekten av kombinerte biotiske og menneskeskapte stressfaktorer på biologiske nøkkelresponser i viktige marine dyr, nemlig hoppekreps. Disse små krepsdyrene er avgjørende for velfungerende marine næringsnett ettersom de utgjør en av de viktigste matressursene for fisk. Vi kombinerer laboratoriearbeid, feltarbeid og modellering for å identifisere effekter og underliggende mekanismer for hvordan den opplevde faren for å bli spist påvirker giftigheten av en vanlig miljøgift i norske kystfarvann for hoppekreps. Vi bruker lukten av tre-pigget stingsild for å simulere predasjonsfare og kobber som vår modell miljøgift. Kobber er mye brukt som antibegroingsmiddel i norske kystområder. En analyse av publisert litteratur viste oss at temperatur er en av de viktigste fysiske driverne av kobbertoksisitet. Tilsvarende effekter av biologiske stressfaktorer er imidlertid lite kjent. Vi har sett på variasjon i respons til predasjonsrisiko og kobbereksponering innenfor og mellom populasjoner. For å undersøke effekter av langtidseksponering har vi samlet inn hoppekreps i en gradient fra høy til lav oppdrettsvirksomhetsintensitet utenfor Stavanger. Deretter eksponerte vi disse for predasjonsrisiko og kobber for å teste for ulikheter i overlevelse. Vi har også gjennomført et 3 måneder langt utendørs eksponeringseksperiment, hvor vi simulerte tidevannspytter gjennom 3 hoppekrepsgenerasjoner og samlet inn prøver en gang i måneden for å se på populasjonsdynamikk og fysiologiske effekter. Videre har vi også sett på forskjeller i overlevelse mellom arter samlet inn fra Oslofjorden når eksponert til predasjonsrisiko og kobber for å øke den økologiske relevansen av arbeidet vårt. Vi planlegger å gjennomføre flere eksperimenter for å se på effekter av predasjonsrisiko og kobber på reproduksjon og furasjering, og i kombinasjon med modellering forsøke å identifisere mekanismer underliggende interaksjoner mellom stressfaktorene. Vårt mål er å øke evnen til å forutsi populasjonskonsekvenser av miljøgifteksponering og vurdere viktigheten av å ta i betraktning samvirkende stressfaktorer for miljøovervåkningsformål.

MULTICOP study effects of combined biotic and anthropogenic stressors on key biological responses in important marine animals; the copepods. Coastal waters represent highly relevant biological systems for studying combined effects of biotic stressors on contaminant toxicity. Predation risk importantly structure marine ecosystem dynamics (e.g. diel vertical migration), yet only one marine study exists in which effects of perceived predation risk on anthropogenic stressor toxicity is examined experimentally. MULTICOP takes an integrative approach, combining lab, field and modelling studies, to identify the mechanism by which perceived predation risk potentiates the toxicity response to copper exposure in the coastal copepod Tigriopus brevicornis. Tigriopus spp. occur worldwide and are well established model species in ecotoxicology. Predation risk is simulated by three-spined stickleback kairomones (i.e. chemical cues). Copper is an antifouling biocide used in high volume in shipping and aquaculture along the Norwegian coast. The main approaches of MULTICOP are i) experimental work on individual-level traits to identify effects and mechanisms of combined predation risk and copper exposure, ii) to increase ecological relevance of findings by conducting a species sensitivity distribution (SSD) and by identifying effects of multigenerational exposure on alleviating effects, iii) use dynamic energy budget modelling to identify mechanism of stressor interactions and coupled with population modelling predict population-level consequences of exposure, iv) show from a societal-relevant perspective the importance of considering multiple stressors for environmental monitoring purposes, and v) report results in ways applicable for relevant stakeholders. The MULTICOP results will have important societal impact and provide urgently needed knowledge of biological impacts from multiple stressors with importance to future marine environmental management and sea food production.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø