Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shipping Off Labour: Changing Staffing Strategies in Globalized Workplaces

Alternativ tittel: ShipGlobal: Endrede arbeidskraftstrategier i et globalisert marked

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektnummer:

301541

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hvordan har integreringsprosesser basert på fri mobilitet i det europeiske interne markedet påvirket nasjonale institusjoner for industrielle relasjoner og arbeidsmarkedsregulering? Med gradvis utvidelse av det europeiske interne markedet og økende ulikhet i arbeidskraftkostnader og generell markedsregulering, har det bredt seg en antakelse om at økt konkurranse på tvers av grenser resulterer i avregulering av nasjonale arbeidsmarkeder, særlig i høyt utviklede høykostnadsland. Effekten av denne konkurransen, såkalt regime competition, antas å være særlig kraftfull i industrier med høy grad av grensekryssende mobilitet av arbeidskraft, produksjonsfaktorer og produksjonsforflytning. I den arbeidskraftintensive skipsbyggerindustrien, finner vi alle disse bevegelsene. I dette prosjektet studerer vi de respektive nasjonale skipsbyggervirksomhetene i Norge, Tyskland, Italia, Polen og Romania. Vår undersøkelse tar for seg utviklingen siden 1990-tallet, og ser på endringer og tilpasninger hos hovedaktørene og institusjonene, i sammenheng med markedsregulering og håndhevelse innen nasjonal skipsbyggervirksomhet. Basert på kvalitative intervjuer med fagforeninger, ledere og policyutviklere, analyserer vi også hvordan utviklingene assosieres med transnasjonal markedsutvikling, inkludert grensekryssende faktormobilitet, samt initiativer til regulering på EU-nivå. https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/shipping-off-labour-changing-staffing-strategies-i/index.html

Over the last decades, globalisation has transformed the shipbuilding industry into a dispersed network of large corporations and subcontractors. The enlargement of the EU/EEA Single Market facilitated movement of labour to the West and production to the East. Currently, technological changes are causing additional restructurings. Yet, so far, we know little about the determinants and interactions between cross-border production and staffing strategies in an enlarged European Single Market. Bridging the literature on restructuring of production and labour mobility, this project studies how yards adjust their staffing and production strategies through a multi-level comparative approach. We will examine 1) how the change in regional economic integration (eastern enlargements) impacts on production and staffing strategies; 2) how these changes are negotiated by the social partners and 3) how technological changes affect employer strategies. Shipbuilding offers a special case because it allows for examining changes in production as well as staffing strategies. Based on qualitative case studies in Norway, Germany, Italy, Poland and Romania, this project explores the overall research question of: how does regional economic integration through eastern enlargement, impact on vertical disintegration and cross-border mobility, and what is the interplay between these two factors? At the individual yard level in the five countries, we will trace, together with leading experts from abroad, changes in production and staffing strategies and changes in firm boundaries induced by labour migration, the national business structure and new technologies. At the national sectoral level we will analyse how industrial relations are affected by changes in the staffing strategies of companies within the shipyards. At the EU level, we will trace how recent changes in EU regulations impact the relationship between production and staffing strategies in different corners of the Single Market.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon