Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fish welfare, ethics, quality and added value in coastal fisheries.

Alternativ tittel: Fiskevelferd, etikk, kvalitet og verdiskapning i kystfisket

Tildelt: kr 11,6 mill.

EthiCatch vil kartlegge hvordan bruk av ulike kommersielle fiskeredskaper påvirker fiskens fysiologi og dødelighet og derved fiskens velferd og kvalitet. I dyrevernloven heter det at «dyr ikke skal lide unødig», men hva betyr dette for fiskeriene? Tidligere forsøk ved Nofima viser at det er mulig å fiske skånsomt, men at det ofte innebærer mindre fangster og lavere lønnsomhet. I dette prosjektet skal vi derfor undersøke om en mer ?human? måte å fange torsk på vil gi bedre kvalitet og høyere pris til fisker. Vi skal undersøke hva som skjer med fisk når den fiskes med garn, line og snurrevad under ulike forutsetninger. Vi fisker med disse redskapene i forskningsfiske, og sammenligner våre resultater med kommersielt fisket torsk. Vi skal undersøke sammenhenger mellom fiskens velferd, kvalitet og verdi ved å måle blodmengde i filet og andre viktige kvalitetsegenskaper, utbytte i produksjon, andel høyverdiprodukter, holdbarhet og lønnsomhet. Vi vil også undersøke om det er mulig å forbedre velferden til torsk i fangstprosessen slik at kvaliteten og verdien kan forbedres. Slik kan man oppnå redusert matsvinn og økt bærekraft. Dette vil kunne styrke hvitfiskindustrien og gi bedre verdiskapning og lønnsomhet gjennom hele verdikjeden i tillegg til at forbrukerne får fiskeprodukter av høy kvalitet som er fanget på en mest mulig bærekraftig måte. Resultater vil bli formidlet i ulike kanaler til kystfiskere, fiskemottak, myndigheter og forskere, men også til allmennheten generelt, slik at vi kan bidra til en kunnskapsbasert debatt om bruken av våre felles men knappe fiskeressurser. Prosjektet er tverrfaglig og vil sammenstille resultater fra både feltforsøk, laboratorieforsøk, økonomiske modeller og intervjuer. Samlet vil prosjektet gi ny kunnskap om hvordan fisk har det i dagens kystfiske, og hvor lønnsomt det er å fiske på en etisk forsvarlig måte. EthiCatch er et treårig prosjekt ledet av Nofima som utføres i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Veterinærinstituttet.

Ethical capture of fish is an emotive topic with multiple interest group ranging from fishermen, sales organization, NGOs and individual consumers. The relations between gear, fish and context variables provide options to reduce pain, injuries and mortality in commercial fisheries. However, it should require analysis of potential trade-offs between welfare, ecological and economic consequences. From an animal welfare perspective, it is important to address the methods used for harvesting and killing the fish in fisheries today. Systematic quality registrations by Nofima over the last 15 years, reveals that the quality of landed fish from the coastal fisheries is going down. It is important to find the ultimate fishing gear, fishing practice, handling and slaughtering methods to ensure that the strain fish experience during capture is minimized. At the same time the fishery must be kept operational and effective, without compromising the welfare and quality of the fish. WP 1 will form a snapshot of how commercial fishing gears affect the stress physiology and survival of Atlantic cod. WP 2 will simulate fishery experimentally in laboratory conditions to get a more profound understanding of how the fish experience the capture processes, based on physiological and behavioural measurements. The results from WP1 and 2 will give indications of the welfare of fish in these different fishing gears and WP 3 aims to see if there is a link between the welfare and the quality of Atlantic cod, measured by residual blood, downgrading, product yield and shelf life. The concept of creating value by improving fish welfare will be explored in WP 4. If it turns out that by increasing the welfare of Atlantic cod during capture, it is also possible to improve quality and reduce waste, is it then ethically sound to continue using the same fishing practice as before? These questions, based on the results from WP 1-3, will be analyzed and discussed in WP 4. WP5 will focus on communication

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø