Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementation of evidence based fall-prevention programmes in the health care services: Quality, competency and effectiveness (FALLPREVENT)

Alternativ tittel: Implementering av forsknings basert fall forebyggende intervensjoner i helsetjenesten: Kvalitet, kompetanse og effektivitet

Tildelt: kr 12,0 mill.

FALLPREVENT har dette året hatt fokus på WP2 og igangsatt WP3. Den skreddersydde implementeringsintervensjonen er nå utviklet som del av WP2, og planleggingen av hvordan dette skal tas videre inn i den større studien som del av WP3 er nå igangsatt. PhD-prosjektet «Implementation of evidence-based fall prevention in primary care with clinical decision support» har i denne perioden gjennomført screening av de 3873 studiene fra den systematiske litteraturgjennomgangen på effekten av beslutningsstøtte i fallforebygging blant eldre. Gjennomgang av datamaterialet er fullført, og resulterte i 17 inkluderte studier som nå skal vurderes før artikkel ferdigstilles for innsending. Kandidaten er nå i gang med å planlegge en gjennomgang av journaldata fra fire bydeler i Oslo kommune, for å se hvordan en sjekkliste for fallforebyggende hjemmebesøk har blitt brukt til å kartlegge risikofaktorer for fall og til å iverksette fallforebyggende tiltak. Studien har fått dispensasjon fra taushetsplikten av Helsedirektoratet, og arbeidet vil igangsettes i desember 2022. PhD-prosjektet «Reducing the gap between evidence-based knowledge and practice in the field of fall prevention: development of user-centered implementation interventions» har i denne perioden gjennomført screening av de 13908 studiene fra det systematiske litteratursøket om suksessfulle implementeringsstrategier innenfor fallforebygging blant hjemmeboende eldre. Gjennomgang av datamaterialet er fullført, og resulterte i 7 inkluderte studier som nå skal vurderes før artikkel ferdigstilles for innsending. I del to av prosjektet er det gjennomført samskaping med til sammen 28 deltakere (helsepersonell, brukere og forskere). I tillegg til de to digitale arbeidsseminarene og et digitalt fokusgruppeintervju rapportert forrige år, er det per 1.12.22 i tillegg gjennomført et digitalt arbeidsseminar, et fokusgruppeintervju og 4 individuelle intervjuer. Resultatene fra samskapingen har gitt innsikt i hvilke fallforebyggende tiltak som er gjennomførbare i praksis, barrierer, samt mulige strategier for implementering. Basert på arbeidet som er gjennomført har de to Phd-kandidatene skrevet protokoll for en pilot/feasibility studie som del av WP2, for å teste ut implementering av fallforebyggende tiltak blant hjemmeboende i tre bydeler i Oslo kommune fra januar 2023. Per 1.12.22 er det gjennomført 4 møter med bydeler i Oslo, og protokoll er innsendt til NSD for vurdering. Begge Phd-kandidatene har fullført midtveisevaluering. Oppstart for WP3 var 01.09.22. Postdoktor-kandidat i prosjektet er nå ansatt. Det er gjennomført flere møter med bydeler og kommuner i Norge for å informere om studien som nå planlegges, samt for å få innspill i dette arbeidet. Det er også gjennomført møter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere for å diskutere utforming av protokollen for studien. Vi har opprettet et samarbeid med Helsedirektoratet som utarbeider nasjonale råd for fallforebygging. Prosjektleder og postdoktor-kandidaten sitter i Helsedirektoratets arbeidsgruppe som utarbeider rådene. Vi vil implementere de nasjonale rådene som er rettet mot primærhelsetjenesten, og gjennom dette støtte kommunene slik at de i større grad vil ta i bruk og følge rådene. Prosjektleder og postdoktor-kandidaten har deltatt på ressursgruppemøter og WP3-leder har presentert FALLPREVENT for styringsgruppen for de aktuelle retningslinjene i Helsedirektoratet.

The path from research to service innovation and implementation in practice may be long.Health professionals, patients, policymakers, and the public aspire to making healthcare decisions based on the best available research evidence.FALLPREVENT seeks interaction within and between the services and service innovation for ensuring sound and efficient patient and user pathways.The focus of the FALLPREVENT,is to develop an innovative model for implementation of evidence-based fall prevention programmes based on the knowledge,competence and experience of users and other stakeholders.We have designed four work packages of the project to address the challenges we expect to meet in implementing fall-prevention programmes.FALLPREVENT aims to explore the'know-do gap'in fall prevention in Norway and eterminants of practice in fall prevention.We will tailor implementation interventions to address the identified determinants,and assess the effectiveness of the implementation interventions in a cluster randomized trial,where 20 Norwegian municipalities/city districts will be randomized to the intervention and 20 Norwegian municipalities/city districts or the control group in Norway including the 15 city districts of Oslo.We will use a combination of data sources,and a combination of qualitative and quantitative method for the empirical analyses.Users will contribute to the project by involvement in developing the project,in the data collection and sampling of informants,and they will provide feedback on the milestones of the project through a user reference group.The project and its consortium will strengthen implementation research and promote better health by strengthening the foundation for knowledge-based education,knowledge-based health service,professional practice and policymaking.FALLPREVENT fits in with the highest priority areas under HELSEVEL,by developing research and innovation that enhances quality,competency and efficiency in the health care and welfare services.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester