Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Alternativ tittel: DELTAKENDE MODELLERING AV INTEGRATERT ØKOSYSTEM-BASERT FORVALTINGSREGIMET FOR INVASIVE KRABBER

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektnummer:

302114

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben (KK) og snøkrabben (SK) er invaderende arter i Barentshavet som påvirker det lokale økosystemet. Mens KK opprinnelig bare var en plage ettersom den satt seg fast i fiskegarn, har den nå også blitt en viktig inntekt for fiskere som har fått kvote på krabben. SK har også utviklet seg til et verdifullt fiskeri og har tiltrukket seg interesse fra kommersielle fiskerier i Norge, Russland og internasjonalt. Det har til og med ført til konflikt angående eierskap. Mens påvirkningen på økosystemet er regulert gjennom fiske på KK, tar man i liten grad høyde for dette i forvaltning av SK. I dette prosjektet vil vi identifisere passende kompromisser i forvaltningen av disse to invaderende artene. Prosjektet vektlegger viktigheten av å bringe ulike interessegrupper sammen for i felleskap få frem ny kunnskap. Målet er å finne løsninger som forsoner ulike verdisystemer. I første prosjektperiode fokuserte vi på å forstå kunnskapsstatus på potensielle økologiske effekter av krabbene, utvikle teoretiske modeller, samt testet undersøkelser som skal brukes til å fange opp folk sine meninger. Det er ventet å bidra til å løse konflikter og kontroverser som kjennetegner dagens krabbeforvaltning i Norge. I andre prosjektperiode har vi gjennomført spørreundersøkelser for å få innsikt i risikooppfatningen til interessenter i forhold til påvirkningen krabbene kan ha på økosystemtjenester og mulighetene krabbene representerer, samt å estimert verdien av økosystemtjenester disse krabbene representerer en trussel for. Inkludering av disse verdiene i de teoretiske modellene er viktig for å forstå de ulike avveiningene i forvaltningen av krabbene. Forvaltningsaktører har gitt innspill til utviklingen av modellene. Vi organiserte også en workshop med interessenter der vi diskuterte ulike dilemmaer knyttet opp mot krabbeforvaltningen. Datainnhentingen gjennomført i 2022 blir nå prosessert og siste året vil bli brukt til å svare på spørsmål både innen de ulike fagdisiplinene i prosjektet og på tvers. Dette vil inkludere integrering av ulik type kunnskap i de bioøkonomiske modellene, diskusjoner rundt hvordan usikkerhet kan inngå i beslutningsrammeverk og hvilke erfaringer vi har gjort oss i dette prosjektet med å utforske og sette sammen ulik type kunnskap. Som avslutning på prosjektet vil vi arrangere en workshop med interessenter der vi vil dele våre erfaringer og få innspill på hvordan involvering av interessenter i denne type komplekse økonomiske analyser kan bidra til et kostnadseffektivt reguleringsverktøy som inkludere både miljømessige og andre hensyn, og resulterer i mer framsynt forvaltning av disse invaderende artene.

The main objective of the proposed project is to co-create new knowledge through participatory modelling and design an integrated ecosystem-based management (EBM) regime for Red King crab (RKC) and Snow crab (SC) in the Barents Sea. Invasive species that are both harmful and valuable at the same time, such as the RKC and the SC are difficult to manage since preferences and risk perceptions for impacts of these species differ among different interest groups. Therefore, effective management of these species must consider these heterogeneities for which new knowledge is required. The project will combine theoretical, applied and interdisciplinary approaches. Among the project partners are natural and social scientists, fisheries managers and stakeholders from the crab fishing industry. The dissemination of results targets relevant users of the knowledge created. First, the project will use stakeholder workshops for knowledge co-creation and knowledge dissemination among the managers of invasive species and RKC and SC stakeholders in Norway. Secondly, Forskningdagene, an annual event for science dissemination, will be used to disseminate the results of the project. Social media and project webpage will be used in the dissemination of both activities and results of the project. The project will also target managers of invasive species in other countries, international organisations and fisheries scientists through scientific publications and a Special Session on management of invasive species at the 2022 International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET) conference. Overall, the project will significantly improve the understanding and management of the growing RKC and SC fisheries in northern Norway, contribute to UN sustainable Development Goals (SDGs), and develop management guidelines for RKC and SC in Norway which will be available for use by managers of invasive species in other countries.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø