Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State

Alternativ tittel: Tillitens betydning i velferdsstatens institusjoner

Tildelt: kr 11,3 mill.

I prosjektet studerer vi nylige forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner. I den offentlige debatten har begrepet «tillitsreformer» vært brukt som begrep for slike forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger som vektlegger faglige vurderinger, fleksibilitet og medbestemmelse. Prosjektet har som ambisjon å utvikle en sammenhengende forståelse av hvordan kontroll og tillitsbasert styring innad i offentlige tjenester kan få betydning for tilliten i samarbeidet mellom ulike aktører i velferdsapparatet, og også for innbyggernes tillit til velferdstjenestene. Er det for eksempel slik at mer fleksibilitet og frihet til faglige vurderinger kan føre til bedre brukeropplevelser, og dermed bedre tilliten til velferdstjenestene? Eller er kanskje omfattende kontrollmekanismer og resultatmålinger en forutsetning for innbyggernes tillit til tjenestene, slik tilhengerne av reformbevegelsen «Ny offentlig styring» har hevdet? Så langt har vi i prosjektet gjennomført intervjuer med sentrale nasjonale aktører, fra blant annet fagforeningene og de politiske partiene, som i de offentlige debattene har vært drivere for tillitsreformer. Videre har vi også gjennomført en innledende kartlegging av ulike tillitsreformer i danske og norske kommuner, hvor vi har intervjuet sentrale aktører i kommunene for å forstå hvorfor og hvordan slike reformer gjennomføres. De foreløpige resultatene antyder en stor variasjon i tiltakstyper og formålene bak disse. Disse funnene vil videre benyttes i en nasjonal survey til alle danske og orske kommuner. Surveyen vil kunne gi en mer presis kartlegging av både variasjonene og omfanget av reformer. I den neste delen av prosjektet gjennomføres casestudier i et utvalg danske og norske kommuner som gjennomfører tillitsreformer, for å se nærmere på hvordan slike reformer påvirker de ansattes arbeid og samarbeidet mellom ulike deler av velferdstjenestene. I prosjektets siste del studeres relasjonen mellom de lokale velferdstjenestene og lokalsamfunnene de inngår i, og fokuset rettes mot hva som påvirker tillitsforholdet mellom aktørene i velferdstjenestene og kommunenes innbyggere. Prosjektet vil føre til ny kunnskap om hvilke konsekvenser ulike måter å styre offentlige tjenester kan få, og særlig hvordan utformingen av offentlige tjenester påvirker den generelle tilliten til offentlige myndigheter og institusjoner i de nordiske velferdssamfunnene. Denne kunnskapen er særlig relevant for offentlige beslutningstagere og utformingen av fremtidens velferdstjenester. Resultater fra prosjektet formidles fortløpende gjennom vitenskapelige publikasjoner. Ovenfor beslutningstagere og praksisfeltet formidles prosjektet gjennom presentasjoner, foredrag og ulike former for medieoppslag. I løpet av 2022 vil vi arrangere et seminar for kommuner som gjennomfører tillitsreformer. Publiseringer så langt fra prosjektet: Bentzen, Tina Ø. 2021. "Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship" Administrative Sciences 11, no. 3: 63. https://doi.org/10.3390/admsci11030063 Prosjektets hjemmeside: http://www.nordlandsforskning.no/truststate/category1104.html

In the wake of New Public Management reforms, the role of trust in the public institutions of the Nordic welfare state has been politicized and entered the public debate in a previously unprecedented form. The proposed study is designed to map and investigate how this new political interest in trust is currently being translated into political, administrative and professional practices within municipal welfare services in Norway and Denmark. The ambition of the study, however, goes beyond investigating how new ideas and developments within public management affect the work and output of public organizations. Utilizing an interdisciplinary approach linking different theoretical approaches to the role of trust in public institutions, the project is designed to gain an understanding of the mechanisms that underpin vertical trust relations within public organizations and examine how these relate to horizontal trust relations, both between welfare professionals and between welfare professionals and citizens. The proposed studied therefore aims to develop policy-relevant knowledge of how trust is reproduced by public welfare institutions and in the everyday work of welfare professionals, while also addressing major developments that may have an impact on the reproduction of trust. The project is organized through four different work-packages, each utilizing different methods and theoretical approaches towards fulfilling the primary objectives of the study. The main research objectives of the study are to: • Identify and explore the emergence reforms aimed at enhancing trust in public organizations. • Identify and explore the mechanisms relating vertical trust within public organizations to horizontal trust between welfare professionals, and between welfare professionals and citizens.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon