Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomised Controlled Study

Alternativ tittel: Implementering av forhåndssamtaler

Tildelt: kr 12,0 mill.

Eldre pasienter og deres pårørende blir ofte ikke godt nok involvert i diskusjoner om fremtidig behandling og omsorg. Forhåndssamtaler er en godt dokumentert fremgangsmåte for å få frem pasientens verdier og preferanser, og for å tilpasse fremtidig helsehjelp og beslutningsprosesser til pasientens ønsker. Slike samtaler kan bidra til mer effektiv, pasientsentrert og koordinert helsehjelp, bedre tilfredshet og å redusere over- og underbehandling. Til tross for solid evidens og nasjonale anbefalinger, er implementeringen mangelfull. Dette prosjektet har som mål å forbedre helsetjenestene, brukermedvirkning og livskvalitet for alvorlig syke eldre som bor hjemme og deres pårørende, på en effektiv, bærekraftig og koordinert måte, gjennom bedre implementering av slike forhåndssamtaler. Vi vil: 1. Kartlegge nåværende implementeringsgrad for slike forhåndssamtaler i utvalgte sykehusavdelinger og tjenester i kommunene for alvorlig syke eldre pasienter 2. Identifisere de viktigste hemmere og fremmere for å implementere forhåndssamtaler, inkludert etiske utfordringer. 3. Utvikle og bruke nye former for implementeringsstøtte. 4. Undersøke om implementeringsstøtten forbedrer implementeringen av forhåndssamtaler, og om dette gir positive resultat for pasientene, pårørende og tjenestene. 5. Måle kostnadseffektiviteten til forhåndssamtalene og implementeringsstøtten. Prosjektet vil bidra til HELSEVELs mål om å bedre kvalitet, kompetanse, effektivitet og samarbeid i helsetjenestene, og i forskning. Vi vil også bygge bro mellom forskning og praksis. Implementeringsstøtten inkluderer innovativ opplæring og håndtering av barrierer, bygger på tidligere forskning og innspill fra brukerne. Vi kombinerer responsiv og deltakende aksjonsforskning med et RCT-design. Brukermedvirkning og samarbeid står sentralt, og potensiale for nytte for alle brukere og for kostnadsreduksjon er stort. Foreløpige resultater tyder på at forhåndssamtaler i liten grad er systematisk implementert i de undersøkte sykehusavdelingene og kommunehelsetjenestene.

Elderly patients and their relatives are often inadequately involved in discussions about their treatment and care. Advance care planning (ACP) is a very promising way to explore the patient's values and preferences, and to tailor future health care and decision-making processes to the patient’s wishes. ACP can contribute to more efficient, patient-centred and integrated care, improve satisfaction, and reduce distress and overtreatment. Despite strong evidence of the benefits and emphasis in national policies, implementation of ACP is still patchy. This project aims to improve health services, user involvement and quality of life for severely ill elderly people living at home, and their relatives, in an efficient, sustainable and coordinated way, through better implementation of ACP. We will: 1. Map the current level of implementation of ACP for severely ill elderly patients in selected hospital wards and community services 2. Identify the most important barriers and facilitators to implementing ACP on the clinical organisational and policy level, including moral dilemmas and conflicting interests 3. Develop and use innovative implementation support 4. Investigate whether the implementation support improves ACP implementation, and whether better implementation of ACP improves outcomes for patients, family, and services 5. Measure the cost-effectiveness of the ACP and the implementation support The project aligns with HELSEVEL’s priorities to improve quality, competence, efficiency and collaboration within and across health services and academia. We will also bridge the gap between evidence and practice. The implementation support includes innovative training and handling of barriers, builds upon real-life evidence and stakeholder input. Our approach combines responsive and participatory action research with an RCT-design. Stakeholder involvement, collaborative effort, and potential benefits for all users and for cost reductions are extensive.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester