Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improving prognosis of patients with glioblastoma: Linking health registry and clinical data to basic brain tumour research

Alternativ tittel: Forbedring av prognosen til pasienter med glioblastom. En translasjonell studie av primære hjernesvulster (GLIO-Link)

Tildelt: kr 7,5 mill.

I GLIO-Link kombinerer vi resultater fra laboratorieforsøk med analyser av nasjonale registerdata og kliniske studier for å identifisere nye terapeutiske muligheter for pasienter med glioblastom, en kreftsykdom med en svært dårlig prognose. Prosjektet har tre hovedformål, og er organisert i fire arbeidspakker. Kreftforeningen finansierer arbeidspakke 2 (svarende til første hovedformål), og Forskningsrådet finansierer arbeidspakke 3 og 4 (andre og tredje hovedformål). Glioblastom er den hyppigste og mest aggressive primære hjernesvulsten blant voksne. Årlig registreres ca. 250 nye tilfeller i Norge. Prognosen til sykdommen har endret seg lite de siste 15 årene, og median overlevelse er på ca. 15 måneder. Dagens standardbehandling med kirurgi, stråling og cellegift fungerer relativt dårlig. Bl.a. med utgangspunkt i laboratorieforsøk har vi funnet at spesifikke antipsykotika fremmer effekten av cellegiftbehandlingen, noe som eventuelt kan føre til en forbedret overlevelse for disse pasientene. Med utgangspunkt i opplysninger fra Kreftregisteret, Reseptregisteret og andre nasjonale databaser, skal vi undersøke om bruk av antipsykotika og antidepressiva er assosiert med en forlenget overlevelse blant pasienter med glioblastom (hovedformål 1). Flere faktorer som påvirker prognosen for pasientene, vil bli undersøkt i supplerende analyser av kliniske data. Vi skal også undersøke om det er en sammenheng mellom bruk av disse medikamentene og risikoen for å utvikle glioblastom. Medikamentene som identifiseres i observasjonsstudiene vil bli testet og videreutviklet i laboratoriet. Vi ønsker å øke effekten av disse medikamentene, samtidig som vi reduserer eventuelle bivirkninger (hovedformål 2). Siden det er sannsynlig at de nyutviklede medikamentene ikke vil ha effekt på alle pasientene, vil vi også teste ut effekten av disse i vevsprøver fra pasienter med glioblastom slik at behandlingen skal kunne tilpasses den enkelte (persontilpasset behandling) (hovedformål 3).

In view of the general poor prognosis of patients with glioblastoma (GBM) and the limited response to the standard chemotherapeutic agents such as Temozolomide (TMZ), there is an unmet need for novel treatment strategies for GBMs. In the GLIO-Link project, we will combine registry data, clinical data and cutting edge primary brain tumour research as well as medicinal chemistry to further investigate and discover novel therapeutic options for GBMs. We are identifying novel chemosensitizing compounds for the treatment of GBM through comprehensive data analyses, we are developing novel pharmacologically optimized therapeutic compounds, and are gaining functional profiles of the candidate drugs in human GBM biopsies. Our unique “from database-over bench-to bedside” approach might therefore become a fundamental pillar in the field of translational cancer research. GLIO-Link has three specific objectives and is organized into work four packages (WPs). The Norwegian Cancer Society will fund the first objective (corresponding to WP 2) and the Research Council of Norway will mainly fund the second and third objectives (corresponding to WPs 3 and 4).

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering