Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age

Alternativ tittel: Nye Kommunikasjonsformer: Mening, Kommunikasjon og Kunstig Intelligens

Tildelt: kr 9,1 mill.

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), innen kunstig intelligens (AI), og deres påfølgende raske opptak i samfunnet for øvrig, har betydelig endret språklig kommunikasjon på en rekke måter. Et viktig og underutforsket spørsmål er hva virkningen av alle disse endringene har for vår grunnleggende forståelse av språklige betydninger og kommunikasjon. Et svar er revisjonisme: denne utviklingen har vesentlig endret karakteren av språklig mening og kommunikasjon, eller i det minste avslørt at de ikke er som vi trodde, og at mange av våre konsepter og teorier krever revisjon. Hvis revisjonisme er riktig, har det viktige implikasjoner for hvordan vi forstår og til slutt reagerer på en rekke kritiske samfunnsspørsmål som ansvar for online tale, hvordan vi kan identifisere og regulere villedende kommunikasjon på nettet, og hvordan vi kan behandle rollen til bots, algoritmer og AI i utforming og styring av online diskurs. Dette prosjektet tar seriøst muligheten for at revisjonisme er sant og tar sikte på å utvikle revisjonistiske modeller i studiet av naturen til språklig mening og kommunikasjon. Mer spesifikt vil prosjektet ta for seg følgende seks forskningsspørsmål: 1. Hva er betydningen av nye referansemessige og anaforiske enheter som oppstår i online / digitale kommunikasjonsmiljøer - som hashtags og hyperkoblinger? 2. Hva muliggjør de nye typer talehandlinger som inngår i våre online / digitale kommunikasjonsmiljøer? 3. Hvordan skal vi redegjøre for innholdet i "tale" produsert av bots og AI'er av forskjellige slag? 4. Hvordan har online og digital kommunikasjon endret eksisterende talehandlinger, f.eks., har det endret hva det er å påstå noe? 5. Kan våre nåværende begreper om "ytring", "kontekst", "diskurs" og "informasjonsstruktur? brukes til å forstå språklig mening og kommunikasjon i online / digitale miljøer? 6. Kan roboter / AI-er lyve eller villede vilje?

Rapid advances in information and communication technology (ICT), and in artificial intelligence (AI), and their subsequent rapid uptake by society at large, has significantly changed linguistic communication in a variety of ways. An important and underexplored question is what the impact of all these changes are on the nature of linguistic meaning and communication, and to the fundamental concepts that underpin our accounts of language use. One answer is Revisionism: the view that these developments have substantially changed the nature of linguistic meaning and communication, and that many of our concepts and theories require revision. But which phenomena motivate revisionism and what might these revisions be? The central aim of the project is to develop revisionist models to accommodate changes to the nature of linguistic meaning and communication as a result of the increased prominence of online and digital environments, and artificial language users. More specifically, the project will address the following six research questions: 1. What are the meanings of new referential and anaphoric devices that arise in online/digital communicative environments - like hashtags and hyperlinks? 2. What are the felicity conditions of the new kinds of speech acts that form part of our online/digital communicative environments? 3. How should we account for the content of "speech" produced by bots and AIs of various kinds? 4. How has online and digital communication changed the nature or prominence of existing speech acts, like assertion? 5. Are our current notions of "utterance'", "context", "discourse" and "information structure" adequate to the task of understanding linguistic meaning and communication in online/digital environments? Do they serve the appropriate meaning-determining role in the semantics of indexicals, and other context- and discourse-sensitive terms? 6. Can bots/AIs lie or mislead? What is it to deceive in the (mis)information age?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell