Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education for Sustainable Job Creation

Alternativ tittel: Utdanning for bærekraftig jobbskaping

Tildelt: kr 12,1 mill.

Forskning finner at jobber for fattige mennesker kan bidra til fattigdomsreduksjon, og jobbskaping er derfor nøkkelen til å nå flere av bærekraftsmålene. Mange jobber i utviklingsland tilbyr imidlertid ikke anstendige lønns- og arbeidsforhold som gir grunnlag for en produktivitetsvekst over tid, som i sin tur vil føre til fattigdomsreduksjon. Dårlig ledelse, inkludert mobbing og seksuell trakassering, skaper et veldig negativt arbeidsmiljø i mange bedrifter, spesielt for kvinner. Imidlertid kan også utfordringer knyttet til arbeiderne være viktige for om man oppnår bærekraftig jobbskaping: arbeidere kan mangler både de tekniske ferdighetene og de sosiale ferdigheter i jobbsammenheng som er nødvendige for å være attraktiv for en arbeidsgiver og for å beholde jobben. Å gi arbeidssøkere relevant informasjon og kompetanse kan dermed være avgjørende for å skape en produktiv match mellom arbeidstaker og bedrift. I dette prosjektet undersøker vi bærekraftig jobbskaping både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerperspektivet og analyserer potensielle komplementariteter mellom de to. Det gjør vi ved å bruke en eksperimentell tilnærming, der vi tilbyr et arbeidstreningsprogram til jobbsøkere og måler resultater både i lab og i felt. I tillegg varierer vi eksperimentelt ledelsesstrategiene i henhold til nøkkelegenskaper (betalingsstruktur, lederstil) i en lab-setting. Dette gjør at vi kan forske på de ulike dimensjonene ved ledelse: Hvor viktig er for eksempel såkalt "myke insentiver", som anerkjennelse, i forhold til en lønnsbonus for å øke produktiviteten og kvaliteten på arbeidet? Høyere produktivitet og høyere kvalitet på arbeidet vil gjøre det mer attraktivt å ansette flere arbeidstakere og derfor bidra til mer anstendige arbeidsplasser.

Jobs can provide a direct route out of poverty and job creation is thus key to achieving several of the Sustainable Development Goals. However, research shows that many jobs do not offer wage and working conditions that can sustain a path of productivity growth and poverty reduction. Poor management practices, including bullying and sexual harassment, have been identified as important determinants of the workplace climate, not the least for women (Alan, Corekcioglu, Sutter, 2022; Folke and Rickne, 2022). However, also supply-side constraints, those of the employee, may be important for sustainable job creation: workers may lack both the technical skills and the soft skills necessary to be attractive for an employer and to hold on to a job (Blattman and Dercon, 2018). Providing job seekers with relevant information and skills can thus be crucial for creating a productive match between worker and firm. In this project, we address the issue of sustainable job creation from both the employer and the employee perspectives and investigate potential complementarities between the two. We do so by using an experimental approach, where we offer a work training program to job seekers and measure outcomes both in a lab and in a field setting. Moreover, inspired by Ariely, Kamenica and Prelec (2008), we experimentally vary the management strategies according to key characteristics (payment structure, leadership style) in a lab setting. This allows us to dig deeper into the various dimensions of management: for instance, how important is soft incentives (recognition) relative to a wage bonus for increasing productivity and quality of work? Our sample will consist of around 400 secondary school students in Tanzania who have just completed their education and therefore (most likely) are about to enter the job market. A fundamental contribution of our project is that we combine the experiment with lab and field evidence. We follow the participants over time, collecting lab evidence on mindsets and beliefs and field evidence of both job search and early job experiences. In this way, using both the lab and the field, our project allows us to both get a profound understanding of the psychological mechanisms of job search and career choice, as well as evidence on choices outside the lab setting, thus adding external validity to our study.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner