Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation

Alternativ tittel: Norsk utmark i endring: Mellom tradisjonelt landbruk, moderne konsum og grønn industrialisering

Tildelt: kr 8,4 mill.

Mellom fjellet og innmarka ligger utmarka. Et sær-skandinavisk begrep som vitner om stedegne kjennetegn ved det fysiske så vel som det mentale landskapet. I tusenvis av år har utmarka blitt sett på som en utvida del av gardsbruka og inngått som en viktig del av bondefamiliens husholdsøkonomi. Men ?tida og tilhøva? ? som det heter i fjellova ? endrer seg. Bondefamiliene er færre og landbruket så vel som andre brukere ser på utmarka med andre øyne. Gruvedrift, vindkraftutbygginger og en økende og endret fritidsbruk i form av hyttebygging og et vell av friluftslivsaktiviteter er noen av aktivitetene som i møte med etablert utmarksbruk og naturverdier skaper nye utfordringer som verken de kulturelle eller de institusjonelle omgivelsene er skodd for å handtere. I dette prosjektet skal vi gjennom et helhetlig blikk på utmarka undersøke a) hvordan utmarksforvaltningen kan planlegge og forvalte kumulative effekter av en rekke ulike endringer i bruken av utmarka, b) den sosiale bærekraften og tilliten til dagens utmarksforvaltning i lokalsamfunnene og c) hvordan forvaltningen best kan håndtere interessekonflikter i utmarka.

The main objective of the research project is to develop the knowledge and analytical understanding necessary to assess strengths and weaknesses in the institutional arrangements involved in the transformations and pressures stemming from renewed interest in the outfields' material and cultural resources, and provide policy recommendations accordingly. In order to fulfil the main objective, we will conduct a broad analysis of the transition processes within and between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation in selected outfield regions in Norway. The project will identify strengths and weaknesses of current governance mechanisms in the study regions pertaining to the management of cumulative effects, social sustainability and trust, and planning and managing areas of conflicting interests. The regions will be compared, and on this basis we will provide recommendations to local, regional and central authorities, as well as to stakeholders. The work will be carried out in close cooperation with local and regional authorities, and inputs from stakeholders will be an important part of the project. The project will draw on theories of transition, legal geography and neo-institutional theories, and utilizing the emprical findings to analyse the manner in which transitions in the outfields challenge established norms and practices, and its implications for the transition to a green society. In 2017 Ruralis (the applicant) was granted a research network project 'Utmark i endring - eit heilheitleg perspektiv på tida og tilhøva i utmarka' [The outfields in transition - a holistic approach on a changing times and conditions in the Norwegian outfields] from the Norwegian Research Council. The present research project is based on the discussions and stakeholder inputs from these seminars. Thus, a novel aspect of the proposed project is that it is so deeply rooted in urgent issues brought forward by stakeholders directly to the project partners.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling