Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing management of musculoskeletal pain disorders in primary care (SUPPORTPRIM)

Alternativ tittel: Optimalisering av behandling av muskel- og skjelettplager i primærhelsetjenesten (SUPPORTPRIM)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Delprosjekt 1 anvender innovative maskinlærings-metoder (case-basert resonnering; CBR) til å optimalisere persontilpasset behandling for pasienter med alminnelige muskel- og skjelettplager hos fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Under prosjektets første år er CBR systemet ferdig bygd, der pasientdata er integrert med maskin-læringssystemet. Videre er programvaren ("user interface") som framstiller pasientdataene og beslutningsstøttesystemet for kliniker og pasient ferdigstilt. Den randomiserte kontrollerte studien (RCT 1) blant fysioterapi-pasienter i primærhelsetjenesten startet i februar 2021. Tross covid-utfordringer, er status per primo september 2021 at 630 av de planlagte 720 pasientene rekruttert. Vi forventer at 3-måneders oppfølging av siste pasient vil skje i april 2022, som er i henhold til plan. En pilotstudie inkludert prosessevaluering med intervju av brukere ble gjennomført i november 2020 og ga nyttig informasjon som ble inkorporert i beslutningsstøttesystemet før oppstart av RCT-studien. Delprosjekt 2 grupperer pasienter med alminnelige muskel- og skjelettplager hos fastleger i like prognostiske grupper ("strata"). Gruppene representerer ulike fenotyper basert på prognostiske faktorer for langvarige plager. Den randomiserte kontrollerte studien (RCT 2) som vil undersøke effekten på pasient-rapportere utfall er under planlegging sammen med samarbeidspartnere ved Keele University, UK. Dette delprosjektet er imidlertid blitt rammet av covid restriksjoner der tilsatt stipendiat fra Mexico fikk innreisetillatelse først i mai 2021, som var 9 måneder etter planen. Planlagt oppstart for RCT 2 er nå 1. mars 2022.

Musculoskeletal disorders (MSDs) is the number one cause of years lived with disability andreduced health worldwide. In Norway, every fourth patient in primary care suffers from MSDs. Treatment effects are however modest and knowledge of best practice limited. The SUPPORTPRIM project will address these challenges in two main steps:1) To optimize person-centered care, we will employ innovative methods from artificial intelligence in terms of Case-Based Reasoning to build a clinical decision support system (cDSS ) based on patient data already collected in primary care physiotherapy. Case-Based Reasoning aims to solve new problems based on the solutions to similar problems in the past. In other words, previous MSD cases will be used to help similar cases in the future, just as humans learn from their own experience. We will then assess the efficacy of the cDSS in physiotherapy practice in a randomised controlled trial.2) This effort will be expanded to general practice by implementing The STarT MSK screening Tool as basis for stratified care for MSD patients. The efficacy of the stratified care will be assessed in a randomized controlled trial in general practice. Finally, the cDSS from physiotherapy practice will be extended and adapted to fit general practice. State-of-the-art personalized treatment plans are envisioned to benefit a much larger proportion of MSD patients than a "one-size-fits-all" approach. In addition, SupportPRIM facilitates and emphasizes the co-decision process between the patient and physiotherapist. The innovative approach using artificial intelligence to develop personalised decision support systems are far beyond current state of art, is highly relevant for other patient groups in health care, and can be integrated in future medical record systems.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering