Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

On Fair Terms: The Ethics of Peace Negotiations and Mediation

Alternativ tittel: På rimelige vilkår: Etikk for fredsforhandlinger og fredsmekling

Tildelt: kr 6,0 mill.

Hva innebærer rimelighet i fredsforhandlinger? Dette er utgangspunktet for dette prosjektet om etiske sider ved fredsforhandlinger og fredsmekling. Formålet er å kartlegge og analysere ulike syn på dette spørsmålet fra samfunnsvitenskapelige og filosofiske perspektiver. Vi ønsker med det å legge grunnlag for bedre diskusjoner og praksiser. Prosjektet består av fire relaterte deler: - en introduksjon til feltet fredsforhandlingsetikk, presentert gjennom et symposium i et vitenskapelig tidsskrift, samt et bokprosjekt for et bredere publikum, - et sett med tilfellestudier av etiske premisser og kontroverser ved utvalgte forhandlinger, - konsultasjoner med eksperter om hva de opplever som de viktigste etiske utfordringene som forhandlere bør være oppmerksomme på, - samt filosofiske analyser av rimelighet som kriterium for rettferdighet i fredsforhandlinger og fredsmekling. Prosjektet foregår ved Institutt for fredsforskning (PRIO), i samarbeid med: - Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC), Ghana - Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indonesia - Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), og det NUPI-ledede Efficiency of Peace Operations Network (EPON) Prosjektet ledes av Henrik Syse og Kristoffer Lidén (PRIO) og består av 15 forskere med bakgrunn fra filosofi og samfunnsvitenskap, så vel som en gruppe ledende internasjonale eksperter på fredsforhandlinger. Prosjektet hadde kick-off 23. oktober 2020. Her ble det gjort rede for det teoretiske og metodiske bakteppet, og prosjektmedlemmene deltok i en diskusjon om etiske dilemmaer i forhandlinger. Deretter gikk Henrik Syse og Kristoffer Lidén i gang med en litteraturstudie og startet utviklingen av et nytt analytisk rammeverk. Gjennom våren 2021 ble det holdt flere møter med forskerne som er involvert i prosjektets ti case-studier om normative kontroverser i fredsforhandlinger. Prosjektet avholdt en workshop 9.-10. september 2021 i hybrid format, hvor disse studiene ble presentert og diskutert. De bearbeidede utkastene gikk så gjennom fagfellevurdering og ble i løpet av 2022 publisert i et "case brief"-format. Se ‘Andre publikasjoner’ for en oversikt. Våren 2022 gjennomførte vi dessuten en rekke forskningsintervjuer med ledende fredsforhandlere og -meklere. Disse intervjuene benyttes både til teoriutvikling og som grunnlag for en veileder om etiske hensyn i fredsforhandlinger. I oktober 2022 arrangerte vi et omfattende seminar/verksted på Kypros med prosjektmedlemmene og prosjektets ekspertgruppe om hva en slik veileder bør inneholde. På denne måten fikk vi en helhetlig utveksling mellom forskere og praktikere om tematikken som kunne trekke veksler på alle elementene i prosjektet. I Nikosia hadde vi også et offentlig seminar med politikere, diplomater og internasjonale organisasjoner hvor vi knyttet prosjekttematikken til fredssamtalene på Kypros. Se for øvrig prosjektets PRIO-nettside for oppdateringer om våre aktiviteter og publikasjoner: https://www.prio.org/projects/1885.

Introducing the ethics of peace negotiations and mediation as a field of systematic research and debate, this project is divided into four complementary research components: (1) an overview of the field, setting the agenda through a book project and journal special section, (2) a set of case studies of normative controversies, (3) expert consultations on ethical principles for negotiations, and (4) philosophical analyses of justice in peace negotiations and mediation. Aiming at influencing public debate and negotiation practices as well as research and education, the project is designed to have an immediate as well as a longer-term impact. The immediate impact is guaranteed by the participation of central actors in international peace mediation - scholars as well as practitioners - who will be involved in workshops on the ethical dimension in their work. This expert group will also be challenged to formulate ethical guidance for peace negotiations - as an invitation to reflect on ethical problems and dilemmas rather than as a ‘rulebook’ for negotiations. The longer-term impact will be achieved through a variety of targeted outputs - ranging from scholarly articles to podcasts and a book directed at a broader audience. The project is led by Henrik Syse, Research professor at PRIO, and mobilizes a strong research team of philosophers and social scientists as well as a group of leading international peace negotiation experts. PRIO is joined by three partner institutions of high quality and outreach: The Faculty of Academic Affairs and Research at the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre, Ghana; the Department of Politics and International Relations at the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indonesia; and the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner