Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Alternativ tittel: Etisk forvaltning av norsk seascape virksomhet

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

303663

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Global forvaltning av marine ressurser tilstreber en bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og bred samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre filosofiske paradigmene en tendens til å stå som monolitiske søyler i sine tilnærminger til bærekraft, nemlig: rasjonalisering, bevaring og fellesskap. Følgelig har slike uintegrerte tilnærminger en tendens til å føre til målkonflikter i ledelse og politikk. Disse konfliktene er ofte forankret i konkurrerende økonomiske, økologiske og sosiale verdier. For å få frem disse verdiene relatert til havet, bruker MENSA det integrerende begrepet «seascape», eller "sjøskap" (analogt til landskap) for å antyde de mange skjæringspunktene mellom land og hav, natur og kultur og vitenskap og kunst. MENSA bruker visuelle fremstillinger for å identifisere forskjellige verdisett hos aktører med interesser for marine ressurser og ressursforvaltning og vanlige borgere i Norge. MENSAs overordnede mål er å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig styring av norsk marin ressursbruk. MENSAs spesifikke mål er tredelt: 1. Å bidra til en teoretisk forståelse av marine ressursverdier og verdsettelse. 2. Å klargjøre disse verdiene ved å bruke ny metodikk med bilder. 3. Å evaluere verdibaserte kompromisser og ressurskonflikter ved å integrere preferanser fra forskjellige norske interessenter og borgere ved bruk av modellering av verdibaserte scenarier. Kunnskapen som fremskaffes i MENSA, kan bidra til etisk styring i skjæringspunktet mellom vitenskap, samfunn og politikk for å løse tvister knyttet til konkurrerende bruk eller beskyttelse av marine ressurser. MENSA kan tjene som en test på nasjonalt nivå for hvordan man kan forene ulike avveininger av verdier for å oppnå FNs bærekraftsmål (SDGs), her spesielt med fokus på SDG 14 (liv under vann), 15 (liv på land), og 16 (fred og rettferdighet).

Management of marine resources, globally and in Norway, strives to achieve sustainable development by balancing resource extraction, biodiversity conservation, and societal acceptability. However, these philosophical paradigms tend to approach sustainability monolithically through rationalization, conservation, and community, respectively, leading to conflicted management objectives and policy goals rooted in competing economic, ecological, and social values. MENSA’s overarching aim is to develop an integrated ethical approach to the sustainable management of Norwegian seascape activities intersecting land and sea by making explicit the values and valuation of the sea and negotiating the ensuing trade-offs with the input of diverse marine stakeholders and citizens. MENSA’s objectives are threefold: 1. To contribute to a theoretical understanding of marine resource values and valuation in seascapes, informed by niche construction theory and sense of place empirical research. 2. To elicit societal values of the seas and coasts and activities associated with marine resources in Norway using the seascape concept and imagery in a novel methodology. 3. To evaluate value trade-offs and negotiate resource conflicts with Norwegian stakeholders by integrating ecological and oceanographic modelling of scenarios with elicited value priorities in an ethical framework for management strategy evaluation. The knowledge gained in MENSA can contribute to ethical governance that can resolve disputes related to competing uses or protection of coastal and marine resources. This can serve as a proof-of-concept model at the national level for how to reconcile value trade-offs toward sustainable development. Such trade-offs must be reconciled to achieve the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs): MENSA focuses on SDG 14 (Life Below Water), SDG 15 (Life on Land), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø