Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Alternativ tittel: Etisk forvaltning av norsk seascape virksomhet

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

303663

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Geografi:

Forvaltning av marine ressurser, globalt og i Norge, etterstreber bærekraftig utvikling ved a° balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til a° sta° som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke uintegrerte tilnærminger til bærekraft har en tendens til a° føre til konflikter rundt forvaltnings- og policy ma°lsetninger. Disse konfliktene er ofte forankret i konkurrerende økonomiske, økologiske og samfunnsmessige verdier. MENSA har som ma°l a° utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig forvaltning av norske sjølandskapsaktiviteter (for eksempel fiskeri, olje- og gassproduksjon, shipping, akvakultur, turisme, fritidsaktiviteter, dyphavsgruvedrift o.l.). Sjølandskap (analogt til landskap) representerer skjæringspunktene mellom land og hav, natur og kultur, og vitenskap og kunst. MENSA tar i bruk dette mangfoldet av representasjoner og betydninger av sjølandskap for å framkalle både følelser og fornuft hos nordmenn for å forstå hvilken verdi de tillegger sjøen. Merk konkret skal MENSA utforske de marine verdiene, identitetene, kunnskapene, preferansene og risikooppfatningene til norske statsborgere og marine interessenter (for eksempel representanter for næringen, vitenskapelige eksperter, ikke-statlige organisasjoner og representanter for regjeringen) når det gjelder ulike marine aktiviteter og konflikter. MENSAs overordnede mål er å fremme både bærekraftig og etisk forvaltning og styring av marine ressurser. MENSAs ma°l er tredelt: 1. A° fremme teoretisk forsta°else av marine verdier og identiteter. 2. A° synliggjøre ulike verdier og identiteter knyttet til havlandskap i Norge ved hjelp av nytenkende metoder. 3. A° identifisere og evaluere verdiavveininger og forsone marine ressurskonflikter ved a° integrere norske interessenters og innbyggeres preferanser med modellering av verdibaserte forvaltningsscenarier. Kunnskapen som genereres i MENSA vil bidra til et etisk styringsrammeverk i koblingen mellom vitenskap, samfunn og politikk, som kan bli nyttig for a° ha°ndtere konflikter rundt bruk og beskyttelse av marine ressurser. MENSA kan tjene som en «proof-of-concept-modell» pa° nasjonalt niva° for hvordan man kan forene verdiavveininger som er iboende i FNs bærekraftsma°l, særlig SDG 14 (Life Below Water), 15 (Life on Land) og 16 (Fred, rettferdighet og sterke institusjoner), for a° oppna° ba°de bærekraftig og etisk utvikling. I den første fasen av prosjektets arbeid for a° oppna° disse ma°lene, har hovedarbeidet besta°tt av: 1. Utvikling av ideer og nye konseptuelle forsta°elser av marine verdier og identiteter, på bakgrunn av ideer om stedfølelse og viktigheten av steder for å gi mening til livserfaringen vår. 2. Utforming av en ny, deltakende metodikk som skal samle inn sjølandskapsbilder som indikatorer på hvilke verdier nordmenn knytter til hav og kystlandskap. Disse skal så sammenlignes med marine verdier vi finner i faglitteratur, statlige styringsdokumenter og offentlige debatter i Norge. 3. Økologisk modellering av verdibaserte forvaltningsscenarier for det norske va°rgytende sildefisket, som casestudie for evaluering av verdiavveiningene i havressursforvaltningen. I fase to av prosjektet skal vi gjennomføre empirisk forskning for å komplettere de teoretiske undersøkelsene av marine verdier og identiteter og den økologisk modelleringen for å evaluere verdiavveininger i fiskerinæringen. For å få innsikt i norske verdier, identiteter, meninger og oppfatninger har vi designet og lansert en norsk sjølandskapsundersøkelse på nett ved hjelp av en profesjonell aktør. Vi spør et representativt utvalg av norske borgere (1000 respondenter) om deres forhold til Norges kystlandskap og havområder, eller «sjølandskap». Vi er spesielt interesserte i å skaffe oss innsikt i nordmenns marine verdier og identiteter knyttet til sjøen ved å utforske det levde livet deres ved og på sjøen og perspektivene deres på hav- og kystforvaltning. Vi spør også om holdningene deres til ulike problemstillinger og oppfatninger av marine trusler. Vårt mål, gjennom denne undersøkelsen og andre prosjektaktiviteter, er å utvikle en integrert etisk tilnærming til bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser og aktiviteter. Resultatene av denne nasjonale spørreundersøkelsen skal kompletteres med andre datainnsamlingsmetoder som intervjuer og kunstbaserte, deltakende metoder i lokale fiske-, kyst- og innlandssamfunn i form av dyptgående case-studier. Andre case-studier skal utforske ulike interessenters verdier og perspektiver på marine problemstillinger i Norge i konteksten av landets lange historie med havressursbruk og utviklingen av maritime tradisjoner og kultur.

Management of marine resources, globally and in Norway, strives to achieve sustainable development by balancing resource extraction, biodiversity conservation, and societal acceptability. However, these philosophical paradigms tend to approach sustainability monolithically through rationalization, conservation, and community, respectively, leading to conflicted management objectives and policy goals rooted in competing economic, ecological, and social values. MENSA’s overarching aim is to develop an integrated ethical approach to the sustainable management of Norwegian seascape activities intersecting land and sea by making explicit the values and valuation of the sea and negotiating the ensuing trade-offs with the input of diverse marine stakeholders and citizens. MENSA’s objectives are threefold: 1. To contribute to a theoretical understanding of marine resource values and valuation in seascapes, informed by niche construction theory and sense of place empirical research. 2. To elicit societal values of the seas and coasts and activities associated with marine resources in Norway using the seascape concept and imagery in a novel methodology. 3. To evaluate value trade-offs and negotiate resource conflicts with Norwegian stakeholders by integrating ecological and oceanographic modelling of scenarios with elicited value priorities in an ethical framework for management strategy evaluation. The knowledge gained in MENSA can contribute to ethical governance that can resolve disputes related to competing uses or protection of coastal and marine resources. This can serve as a proof-of-concept model at the national level for how to reconcile value trade-offs toward sustainable development. Such trade-offs must be reconciled to achieve the 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs): MENSA focuses on SDG 14 (Life Below Water), SDG 15 (Life on Land), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø