Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Skap Gode Dager: Brukerengasjement og tjenesteutvikling i Nye Drammen kommune

Alternativ tittel: User Involvement and Service Development at the Department of Mental Health in “Nye” Drammen Municipality

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

304634

Prosjektperiode:

2019 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Brukerengasjement og tjenesteutvikling i Nye Drammen kommune Lokale tendenser for Drammen samsvarer i stor grad med nasjonale og globale psykisk helse- og rusutfordringer. Selv om nordmenns helsetilstand er god sammenliknet med andre deler av verden, er psykiske helseplager en stor og økende folkehelseutfordring. Opp mot 50% av den voksne befolkningen vil erfare psykisk uhelse i løpet av livet. For å møte utfordringene må lokale tjenester utvikles og tilpasses. Utvikling og tilpassing av tjenester må baseres på dokumenterte resultater og på samarbeidskvaliteten med brukerne det gjelder. Til dette må det brukes virksomme verktøy. Psykisk helse- og rusarbeid i Drammen kommune har som følge av dette bestemt å implementere brukermedvirkningsverktøyet Feedback Informerte Tjenester (FIT) og satse på systematisk opplæring og trening av ansatte i kunnskapsbaserte metoder for endring (kognitiv atferdsterapi) innenfor rammen av recovery. Målet med forskningsprosjektet er å undersøke hvilke resultater implementeringen av FIT og opplæring og trening av ansatte i kognitiv atferdsterapi har på blant annet brukernes fornøydhet med tjenesten, hvilke resultater tiltak gir, om målrettethet og jobbtilfredshet hos utøvere øker, samt på resultatene dette har på tjenesteutvikling. For brukerne vil prosjektet bety at tilbakemelding de gir til utøvere og ledere i større grad enn tidligere direkte bidrar til tilpassing for den enkeltes tilfriskning og forløp, samt tjenesteutvikling i sin helhet. For ansatte antas at prosjektet vil medføre varig kompetanseheving og økt bruk av kunnskapsbaserte praksiser. Prosjektet vil også kunne gi bedre grunnlag for blant annet faglige satsingsområder. Planen er å kunne bruke resultatene til å utvikle konkrete tjenester, for eksempel i form av kurs og gruppetilbud, som skal komme målgruppen til gode.

Drammen kommunes tjeneste- og samarbeidsvisjon med innbyggerne har vært "skap gode dager". Mottoet har vært førende for å tilrettelegge for brukermedvirkning og for å møte innbyggernes behov og rettigheter innenfor helse, sosial og omsorg. Prinsippene om hjelp når du trenger det, å møtes med verdighet og å forbli ansvarlig i eget liv forutsetter deltagelse, engasjement og brukermedvirkning i tjenesteytingen. Tendensene for Drammen samsvarer med nasjonale og globale psykisk helse- og rusutfordringer. Selv om nordmenns helsetilstand er god sammenliknet med andre deler av verden, er psykisk helse- og rusutfordringer et stort og økende folkehelseproblem i Norge. For å møte utfordringene må lokale tjenester dokumenteres, utvikles og tilpasses. Forutsetningene for utvikling av bedre tjenester er tilstrekkelige kunnskaper om resultater av tiltak og samarbeidskvaliteten med brukerne det gjelder. Som følge av dette har Psykisk helse, - og rusarbeid i Drammen kommune bestemt å implementere brukermedvirkningsverktøyet Feedback Informerte Tjenester (FIT) og satse på opplæring og trening i kunnskapsbaserte metoder for ansatte. Følgeforskningens formål er å undersøke hvilke resultater en slik sammensatt implementering har på brukeres erfaringer med tjenestene, på tjenesteutviklingen og på ansattes mestringstro og engasjement. De forventede resultatene er kortere forløp, mer treffsikker hjelp og at hjelpen i større grad oppleves som nyttig. Hos ansatte forventes høyere målrettethet og økt mestringstro, og på ledernivå forventes et bedre kunnskapsgrunnlag som øker mulighetene for å planlegge, utvikle og tilpasse tjenestene til målgruppens behov. Anvendelse av de samlede resultatene vil ligge til grunn for planlegging, forbedring og utvikling av dagens tjenester. Utfordringene for prosjektarbeidet kan være at flere og ulike kulturer nå smelter sammen i ny kommune og at det ved større omorganiseringer er kjent at økt uro i ansattegruppen kan oppstå i nyorienteringsfasen.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder