Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MIP - Marin Innovasjonsarena Pilot for nye marine råvarer

Alternativ tittel: MIP - Marine Innovation arena Pilot

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

309041

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

KONSORTIUM FOR Å LØSE STORE VERDIKJEDE-PROBLEMER Den norske ambisjonen er kraftig vekst i norsk sjømatindustri fremover - inntil fem ganger de neste 30 årene. Da trenger sektoren nye råvarer, og trolig er den mest bærekraftige løsningen å hente råstoff fra havet. Soya og raps brukt i fiskefôr legger i dag beslag på verdifulle landområder, og er et hinder for ny vekst i sjømatsektoren. Pilotprosjektet skal ved bruk av innovasjonsplattformen kunne gjennomføre en full fôringssyklus som en test på at nye kilder til marint protein fungerer som råstoff til sjømatsektoren. INNOVASJONSKRAFT I VERDENSKALSSE FRA TTO-ene. Havet og sjømaten blir en avgjørende ressurs dersom det norske velferdsnivået skal opprettholdes. Gjennom utvikling av verdensledende metodikk skal norske TTO-er øke innovasjonskraften både i eksisterende industri og forskning. TTO-ene tar mål av seg til å bli en foretrukket partner også når det gjelder løsning av eksisterende industriutfordringer. Det er Norges forskningsråd som står bak den offensive satsingen der norske TTO-er i samarbeid skal løfte fram en ny innovasjonsmetodikk. Pilot for NY MARIN INNOVASJONSARENA I prosjektet er det gjennomført systematisk arbeid med kartegging av interessenter, works hop og analyser av verdikjede og flaskehalser, laget veikart for videre utvikling av havbruksindustrien, og valg av en pilot for nye marine råvarer til havbruksindustrien. Det er igangsatt arbeid med å operasjonalisere et konsortium som raskest mulig skjal kunne teste "Laksesild" som mulig råvare til fiskefôr gjennom hele verdikjeden frem til sluttbruker. Det er også iverksatt arbeid for å sikre bærekraftsperspektivet sammen med regulatorisk utvikling i forbindelse med mulig utvikling av et nytt fiskeri nasjonalt og internasjonalt.

VIS har avdekket en rekke flaskehalser for videre vekst i havbruksnæringen - deriblant mangel på bærekraftige og effektive fôr-råvarer. Det er et uttalt mål, både fra myndigheter og næringen selv, at verdiskapningen innen havbruk skal mangedobles de neste 30 år. Dette må gjøres på en bærekraftig måte, med tredelt bunnlinje som rammeverk, og tilfanget av marine råvarer til bruk i fiskefôr må økes. Det er også et mål å motvirke bruken av stadig mer landbaserte råvarer (eksempelvis rapsolje og soyaprotein). Den ønskede utviklingen vil kreve tilgang på flere titalls mill. tonn «våt» biomasse (råvarer til fôr). Et slik behov for økt volum av marine råvarer krever industriell tankegang der alle ledd i verdikjeden jobber sammen. Marine råvarer til akvakultur-næringen som dette prosjektet vil sette søkelys på, kan deles inn i tre hovedkategorier; - Mesopelagisk fisk og lavere trofisk nivå - Planteressurser, og dyrking av havet - Bifangst og biprodukter Alle disse ressursene krever blant annet videreutvikling av effektive høste- og dyrkingsmetoder, teknologi for prosessering, forvaltningsregime, og tillatelser for dyrking. Prosjektet tar sikte på å fasilitere utvikling av minst en slik ny råvare og få gjennomført uttesting i hele verdikjeden inklusiv fôring av fisk i fullskala (i størrelsesorden 1000 tonn fôr med slik råvare). Det forventes at pilotprosjektet vil kunne utnytte eksisterende FoU resultater, samt generere nye FoU prosjekter for å styrke verdikjeden. Totalt 10 TTO-er deltar i prosjektet; VIS, Validé og Ard Innovasjon har de største bidragene og blir støttet med innsats fra Inven2, Høgskolen i Molde, SINTEF, Kjeller Innovasjon, NTNU TTO, Nord Innovasjon og Norinnova. Norwegian Marine University Consortium (NMU) vil også kunne ta en sentral rolle. Videre er industriklynger og industriaktører viktige samarbeidspartnere. Prosjektet (MIP) er allerede forankret hos næringsklyngene NCE Seafood Innovation og GCE Ocean Technology.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020