Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maximizing long-term impacts and synergies of H2020 SponGES

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

309213

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Nord-Atlanteren omfatter en rekke sårbare svampedominerte dyphavsøkosystem som leverer viktige økosystemtjenester. Imidlertid er virkningene fra etablerte og nye menneskelige aktiviteter, samt klimaendringer, på slike økosystemer stort sett ukjente. Forekomsten av svampedominerte økosystem (svampebunn) i fjorder, på kontinentalsokkelen, på undersjøiske fjell og midthavsrygger, faller ofte sammen med fiske og andre menneskelige aktiviteter. Inntil nå har svampebunn fått relativt lite oppmerksomhet i forskning og bevaring. EU H2020-prosjektet SponGES ble implementert for å fylle dette kunnskapshullet. Hovedmålet med SponGES var å utvikle en integrert økosystembasert tilnærming for å fremme bevaring og bærekraftig bruke av sårbare svampøkosystem i Nord-Atlanteren. Resultatene fra SponGES danner grunnlaget for modellering og forutsigelse av fremtidig økosystemdynamikk under miljøendringer, og derved muliggjør bevaring og bærekraftig forvaltning av disse marine ressursene på regionalt og internasjonalt nivå. SponGES ble avsluttet 2020, og "SponGES Legacy" vil bidra til å sikre at SponGES-resultatene blir gjort fullt tilgjengelige og kan brukes av norske interessenter, myndigheter og industri etter prosjektperioden. FORSTERK-støtten vil sikre at fremdriften kan brukes for å utvide samarbeidet og skape ytterligere synergier med nasjonale og internasjonale institusjoner og sluttbrukere. Å gi reisestøtte til unge forskere fra SponGES vil gjøre det mulig for dem å presentere sine SponGES-data og resultater. Skreddersydde informasjonsmøter og trykt materiell vil gi langsiktig synlighet og sikre bruk av resultatene fra det allerede meget vellykkede norsk-koordinerte prosjektet.

-

The North Atlantic encompasses a variety of vulnerable sponge-dominated deep-sea ecosystems that are delivering key supporting, regulating, and provisioning goods and services. However, the impacts from established and emerging human activities, as well as climate change, have over such ecosystems are largely unknown. The occurrence of these ecosystems in fjords, on continental shelves and on seamounts and mid-ocean ridges, often coincides with fishing and other human activities. Until now sponge grounds have received relatively little research and conservation attention. In view of closing this knowledge gap, the EU H2020 project SponGES was implemented. The main objective of SponGES has been to develop an integrated ecosystem-based approach to preserve and sustainably use vulnerable sponge ecosystems of the North Atlantic. SponGES outputs will form the basis for modelling and predicting future ecosystem dynamics under environmental change, thereby enabling conservation and sustainable management of these marine resources at regional and international levels. Now that SponGES is entering its last year, "SponGES Leacy" will aid in ensuring that SponGES results are made fully available and uptaken by Norwegian stakeholders, management bodies and industry beyond the project period of SponGES. The project support will also ensure that the project lead can keep and use the momentum to expand on collaborations and to create further synergies with national and international institutions and a range of end-users. Giving travels support to young investigators from SponGES will give them some security and enable them to present their SponGES data and results, and in combination with tailored information sessions and printed material, long-term visibility and use of a already very successful Norway-coordinated H2020 project will be secured.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler