Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nor-SA2023: Joint evaluation and mitigation of emerging contaminatn risks

Alternativ tittel: NOR-SA2023: Felles evaluering og skadebegrensning av risiko ved forurensning

Tildelt: kr 4,5 mill.

Økte bekymringene knyttet til opphopning av nye forurensninger i akvatiskmiljø er en global bekymring. Nor-SA2023-prosjektet, som er tett knyttet til SANOCEAN-forskningsprosjektet Marine Sewage Outfalls - Environmental Impact Evaluation, har sterk vekt på utdanning og kunnskapsdeling til fordel for unge forskere i både Norge og Sør-Afrika. Dette vil først og fremst skje gjennom den årlige sommerskolen som vil samle både nasjonale og internasjonale eksperter innen nye forurensninger. Gjennom forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner blant deltakerne vil studentene ha en unik mulighet til å lære fra noen av de største ekspertene på området. Dette vil bli tilrettelagt ytterligere gjennom mobilitetsordningen som gir studenter og unge akademikere muligheten til å ha lengre forskningsopphold i laboratoriene til disse ekspertene. Deling av kunnskap vil også fremmes gjennom gjesteforelesninger. Dette vil gi sør-afrikanske forskere sjansen til å holde foredrag ved norske universiteter og nordmenn muligheten til å holde foredrag i Sør-Afrika. Naturligvis vil slike besøk også legge til rette for vitenskapelige diskusjoner som vil være av stor verdi for alle prosjektmedlemmer. I tillegg er en rekke oppsøkende aktiviteter i prosjektet rettet mot allmennheten for å sikre spredning av kunnskap relatert til risikoen forbundet med nye forurensninger.

The growing concerns associated with the accumulation of emerging contaminants in the aquatic environment is a global concern. The Nor-SA2023 project, which is an addition to the SANOCEAN research project Marine Sewage Outfalls - Environmental Impact Evaluation, has strong emphasis on education and sharing of knowledge for the benefit of young researchers in both Norway and South Africa. This will first and foremost take place through the annual summer school that will collect both national and international experts in the field of emerging contaminants. Through lectures, group work and discussions amongst participants students will have a unique opportunity to learn from some of the greatest experts in the field. This will be further facilitated through the mobility scheme that gives students and young academics the possibility to have longer research stays in laboratories of these experts. The sharing of knowledge will also be promoted through guest lectureships. This will give the chance for South African researchers to give lectures at Norwegian universities and for Norwegians to give lectures in South Africa. Naturally, such visits will also facilitate scientific discussions that will be of great value for all project members. The outreach activities in the project that are aimed at the general public will secure that the knowledge is spread and will result in a more educated public concerning the risks associated with emerging contaminates. The students attending the summer school will actively participate in these activities and will gain valuable experience in communicating with the lay public, which is of increasing importance.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research