Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Tildelt: kr 1,0 mill.

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi var et formidlingsprosjekt som søkte å skape arenaer hvor et allment publikum kunne øve på å ta etiske avgjørelser i møter med ny teknologi. Prosjektet har laget en utstilling på Universitetsmuséet i Bergen som var åpen for publikum fra 18.03.2021-12.09.2021, og utviklet også en serie med levende rollespill ("laiv"). Utstillingen formidlet kunnskap om hvordan nye visuelle teknologier som ansiktsgjenkjenning, deepfakes og VR fungerer, og brukte bl.a. kunst for å utforske muligheter. Det var vekt på etiske konsekvenser av forskjellige mulige teknologier, og vi tok i bruk grep fra spekulativ design og science fiction for å iscenesette mulige scenarioer hvor besøkende må tenke gjennom hvordan de ønsker at teknologier skal tas i bruk. Vi utviklet også laiv-rollespill. Laiv er en fornorsking av det engelske ordet live, fra live action roleplaying, og er en veletablert metode som bruker dramapedagogikk og simulasjon for å la deltagere spille ut situasjoner. Vi utviklet en kort laiv som ble satt opp ved Norwegian AI Research Consortiums årskonferanse. Tidsreiser laget en barnelaiv, og en større laiv, «Sivilisasjonens venterom» ble gjennomført 21-23.11.2021. Forskere deltok og analyserte prosessen i fellesskap, og en forskningsartikkel om dette er antatt for publikasjon i en antologi om overvåkning i Norden som publiseres av Nordicom høsten 2022. Formålet er å bidra til et skifte fra ureflektert og automatisert bruk av teknologi på mediets premisser til etisk bevissthet knyttet til daglig praksis rundt bruk av nye visuelle teknologier.

- 22802 personer så utstillingen - Universitetsmuséet og forskergruppen utviklet kompetanse på å lage utstillinger - totalt 120 personer deltok i levende rollespill om maskinsyn, hvorav ca 50 var barn. - 20 forskere innen mediefag, digital kultur og kunstig intelligens deltok i flerdagersarrangementet Sivilisasjonens venterom og drøftet videre muligheter for laiv i forskning og undervisningssituasjoner. Dette kommer definitivt til å bære frukter på sikt. - Fagmiljøet lærte mye om å arrangere laiv, og har bygget opp kompetanse på dette som vil anvendes videre bl.a. i laiv i undervisning. - Tidsreiser, en lokal bedrift, utviklet et laivopplegg som også skal brukes videre i deres arbeid. - et bokkapittel og en konferansepresentasjon er skrevet og innsendt til vurdering. - Tekster til laivene blir tilgjengeliggjort

Nye teknologier utvikler seg så raskt at samfunnet ikke er i stand til å utvikle etiske retningslinjer eller regulering fort nok. Derfor trenger vi individer som har trening i å gjøre etiske vurderinger om bruk av ny teknologi. Gjennom laivrollespill vil vi la deltagere erfare etiske dilemmaer hvor de må foreta valg og forhandle med andre om hva som er gode måter å bruke teknologi på. Dette formidlingsprosjektet utvider det vitenskapelige arbeidet i ERC-prosjektet Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media (2018-2023) ved å utvikle en utstilling og et opplegg for laivrollespill som lar besøkende/deltagere spille ut situasjoner hvor de må ta etiske valg om nye visuelle teknologier, i tillegg til at de vil lære mer om hvordan teknologiene fungerer og positive og negative muligheter ved å ta dem i bruk. Vi planlegger å sette opp en utstilling om maskinsyn ved Universitetsmuséet i Bergen høsten 2020. Utstillingen vil stå i tre måneder. Utstillingen skal være erfaringsbasert og legges opp som en labyrinth eller sti besøkende beveger seg gjennom. Vi vil kombinere kunstneriske elementer, etiske dilemmaer omkring god bruk av teknologi og kunnskapsformidling for å forklare hvordan maskinsyn som f.eks. ansiktsgjenkjenning, følselsesgjenkjenning eller deepfakes fungerer. F.eks. kan det være en interaktiv utstilling som lar besøkende undersøke hvordan et nevralt nettverk "ser" bilder. Kombinasjonen av det estetiske, det etiske og det teknologiske gir dermed et innblikk i humanistisk forståelse og analyse av teknologi. Laivrollespillet vil gi deltagerne trening i å tenke kritisk og etisk omkring bruk av nye teknologier, og spesifikt maskinsyn. Vi tester ut en rekke mindre scenarioer for å sette sammen et tre-dagers arrangement høsten 2021, samt lage opplegg for og gjennomføre tre-timers laiver til konferanser o.l. Opplegget deles så andre kan videreutvikle eller etterligne det.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder