Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av barn og unge i frivilligheten (UNGFRI)

Tildelt: kr 0,25 mill.

Deltakelse i frivillighet og fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet og mestring for barn og unge. Organisasjonsdeltakelse kan også være en viktig skole i demokrati. Det er derfor et mål med frivillighetspolitikken å legge til rette for aktiv deltakelse blant barn og unge fra alle samfunnslag. Samtidig viser forskningen at deltakelse i frivillighet og fritidsaktiviteter er nært knyttet til kjønn og sosioøkonomi, og til etnisitet og religiøs tilknytning. Barn fra ressurssterke familier deltar mer enn barn fra ressurssvake familier, og barn med innvandrerbakgrunn deltar i mindre grad enn barn med to norskfødte foreldre. For å få bedre kunnskap om hvorfor ulikhet påvirker deltakelsen og hva som gjøres for å inkludere bredere, er det nødvendig å studere inkludering i frivilligheten på flere nivåer. I dette prosjektet vil vi studere forklaringer på individ-, organisasjon- og politikknivå. Vi spør: 1) Hvordan utvikler ulikheter i deltakelse seg, og hvordan kan disse forklares? 2) Hvordan jobber organisasjonene med inkludering av barn og unge? 3) På hvilken måte påvirker nasjonale og lokale rammevilkår og politiske initiativer (som fritidskortet) organisasjonenes arbeid med å inkludere barn og unge? Analyser av individuelle forklaringer på ulikhet i deltakelse vil i hovedsak basere seg på Ungdata, som er den bredest anlagte spørreundersøkelsen blant unge i Norge. En viktig fordel med Ungdata er at alle grupper i samfunnet er godt representert. Analyser av organisasjoners arbeid vil basere seg på kvalitative studier (intervju og observasjon) av utvalgte organisasjoner. I samarbeid med frivilligheten vil vi velge organisasjoner med ulike aktiviteter og som holder til i ulike geografiske områder. Analyser av rammevilkår og politiske initiativer vil i hovedsak basere seg på policydokumenter. Vi vil både studere frivillighetspolitikken nasjonalt og lokalt i de samme kommunene som vi studerer organisasjoner.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon