Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Alternativ tittel: Schools of tomorrow – An interplay between architecture, pedagogy and the process of learning

Tildelt: kr 6,0 mill.

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring. Fremtidens skolebygg skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes motivasjon og lærelyst. I prosjektet 'Morgendagens skoler' foregår et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitektonisk design, pedagogikk og organisering av skolehverdagen. Prosjektets hovedmål er å gi ny og økt kunnskap om betydningen av det fysiske læringsmiljøet for pedagogikk og utdanningskvalitet. Innovasjonen i prosjektet er knyttet til koblingen mellom pedagogiske mål og hvordan bygningenes fysiske utforming kan bidra til å nå disse målene. Pedagogikk og lærersamarbeid er i endring, og man ønsker i større grad enn før mer variasjon i undervisningsformene og dermed også mer variasjon i den fysiske organiseringen. Morgendagens skoler skal legge til rette for fysiske løsninger og læringsformer som stimulerer til elevenes trivsel, motivasjon og lærelyst. Skoleanleggene må støtte læring av den kompetansen som vi trenger i fremtiden og legge til rette for et variert læringsmiljø. Nye skolekonsepter skal sikre at skoleanlegg planlegges, bygges og driftes til det beste for samfunnet. Undersøkelsen har som metodisk tilnærming å lete etter de gode forbildene for så å hente kunnskap og erfaringer som har bidratt til dette og som kan bidra til nye og bedre skoleanlegg i fremtiden. Prosjektet arbeider med en oversikt over gode forbilder, en systematisk gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur om samspillet mellom fysisk utforming av læringsarealer, pedagogikk og organisering av læring og undervisning og en litteraturgjennomgang knyttet til lydtekniske forhold og akustiske parametere i skolebygg, samt en litteraturstudie av lys og evalueringsmetoder for belysning i skoler. Gjennom casestudier i de fire partnerkommunene; Tromsø, Trondheim, Bergen og Nordre Follo, skal prosjektet utvikle forskningsbasert, empirisk kunnskap om hvordan skolers fysiske miljøer brukes og oppleves av forskjellige brukere, og hvordan dette svarer på opplæringas mål og forutsetninger. Gjennom studier av seks case i de fire deltakende kommunene skal vi peke på konsekvenser for fremtidig utvikling av nye konsepter for skolebygg. I valg av case og problemstillinger har overføringsverdi til andre kommuner vært av stor betydning. Kunnskapen skal bidra til tverrfaglig samhandling mellom oppvekstenhet og planleggingsenhet i kommunene, systematisere erfaringer med forsøk samt illustrere forbilder og eksempler til inspirasjon for andre. Verdiskapingspotensialet for kommunene er knyttet til å sikre læringsarenaer som støtter og bidrar til å realisere pedagogiske mål og god skoledrift. Systematisering og spredning av erfaringer kan bidra til å redusere kostnader ved å velge riktige løsninger for framtidens behov og unngå fordyrende ombygginger. Prosjektet vil evaluere de gode eksemplene, slik at erfaringer og kunnskap kan pløyes inn i planleggingen av morgendagens skoler.

Morgendagens skoler skal legge til rette for fysiske løsninger og læringsformer som stimulerer til elevenes trivsel, motivasjon og lærelyst. Skoleanleggene må støtte læring av den kompetansen som vi trenger i fremtiden og legge til rette for et variert læringsmiljø. Nye skolekonsepter skal sikre at skoleanlegg planlegges, bygges og driftes til det beste for samfunnet. Prosjektets hovedmål er å gi ny og økt kunnskap om betydningen av det fysiske læringsmiljøet for pedagogikk og utdanningskvalitet. Innovasjonen i prosjektet er knyttet til koblingen mellom pedagogiske mål og hvordan bygningenes fysiske utforming kan bidra til å nå disse målene. Prosjektets arbeid er derfor strukturert i fire arbeidspakker: H1 Areal & plan H2 Pedagogikk H3 Tekniske løsninger H4 Rom for læring Pedagogikk og lærersamarbeid er i endring, og man ønsker i større grad enn før mer variasjon i undervisningsformene og dermed også mer variasjon i den fysiske organiseringen. Gjennom casestudier i de 4 partnerkommunene; Tromsø, Trondheim, Bergen og Nordre Follo, skal prosjektet utvikle forskningsbasert, empirisk kunnskap om hvordan skolers fysiske miljøer brukes og oppleves av forskjellige brukere, og hvordan dette svarer på opplæringas mål og forutsetninger. Gjennom prosjektet skal vi peke på konsekvenser for fremtidig utvikling av nye konsepter for skolebygg. Kunnskapen skal bidra til tverrfaglig samhandling mellom oppvekstenhet og planleggingsenhet i kommunene, systematisere erfaringer med forsøk samt illustrere forbilder og eksempler til inspirasjon for andre. Verdiskapingspotensialet for kommunene er knyttet til å sikre læringsarenaer som støtter og bidrar til å realisere pedagogiske mål og god skoledrift. Systematisering og spredning av erfaringer kan bidra til å redusere kostnader ved å velge riktige løsninger for framtidens behov og unngå fordyrende ombygginger. Prosjektet vil evaluere de gode eksemplene, slik at erfaringer og kunnskap kan pløyes inn i planleggingen av morgendagens skoler.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune