Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Ny teknologi for nedsenket produksjon av laks i sjø

Alternativ tittel: Novel technology for salmon farming in submerged sea cages

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

310080

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Lakselus-larvene tiltrekkes sollyset og frastøtes av brakkvann i sjøens overflate. Dette fører til at lusen primært oppholder seg nært overflaten, men kan havne dypere dersom brakkvann tilkommer. Uheldigvis oppholder laksen seg i samme dybdesjikt, og lusepåslag skjer og er per i dag det største problemet innen norsk fiskeoppdrett. En effektiv måte å unngå at luselarvene møter laksen er å senke laksen på dypere vann enn lusen. Dette kan gjøres med å benytte notposer med tak, som senkes til valgt dybde. Hvor dypt laksen må senkes for å unngå lus er avhengig av lokale forhold, og en behøver derfor kunnskap om vannmiljøet på lokalitetsnivå. Vannmiljøet og risiko for lusepåslag på ulike dyp varierer normal gjennom året, og hvor dypt laksen til enhver tid bør posisjoneres må avveies mellom risiko for lusepåslag og hvor laksen trives og vokser best. Når en senker laksen ned, mister den selvsagt sin tilgang til overflaten. Som de fleste fiskearter er laks avhengig av å regulere luftinnhold i svømmeblæren for å sikre flyteevnen. Dette gjør laksen normalt ved å snappe luft i overflaten. Lufttilgangen i nedsenket oppdrett kan erstattes med kunstig atmosfære, hvor ulike strategier er under utvikling i form av luft i kuppel eller bobler. Mens det er mange pågående satsninger på oppdrettsteknologier som er svært ulike dagens oppdrettsmerder, vil vi i dette prosjektet utvikle nedsenkbare notposer tilknyttet eksisterende infrastruktur. Denne teknologien vil tillate permanent nedsenkning av laks, samt periodisk nedsenkning ved forhold i overflaten som er farlige for laksen. Slike forhold er bla. representert ved dødelige alger. Prosjektet vil utvikle teknologien og forsøke den i kommersiell drift, hvor viktigste hensyn er å tilrettelegg for og dokumentere laksens velferd.

På bakgrunn av ambisjoner om å drive lusefritt lakseoppdrett i sjø ved eksisterende lokaliteter, ønsker prosjektet å utvikle og dokumentere et nytt og enklest mulig merdkonsept for nedsenket lakseoppdrett. Lakselus-larvene tiltrekkes lys, og oppholder seg derfor i øvre vannlag. Et preventivt tiltak er å senke laksen dypere enn luselarvene. Laksen krever, uavhengig av merdkonsept, tilgang på luft for å etterfylle svømmeblæren til opprettholdelse av flyteevne. Ulike konsepter for lufttilgang ved nedsenkning av laks eksisterer, men er i praksis tungvinte å drifte eller krever helhetlig spesialbygde konstruksjoner. Prosjektet fremmer innovasjon mot en operasjonelt sett enklest mulig løsning for å holde laksen tilstrekkelig dypt med lufttilgang, hvor luftbobling vil forsøkes. Som særlig uttalt i fjordmiljø, hoper luselarvene seg opp under brakkvannslag som kan vise betydelig variasjon i dybde over tid. Det er derfor vesentlig å kunne forutsi hvor dypt laksen bør holdes gitt lokale forhold. Den tilsiktede innovasjonen vil ha fordel av å kunne fungere både ved permanent nedsenkning av laksen, så vel som beredskap for hurtig nedsenkning ved overflaterelaterte problemer som alge- eller manetinvasjon. Sentrale FoU-utfordringer er å skape et operasjonelt sett enkelt merdkonsept og metodikk for laksens beste. I dette må det undersøkes hvor godt laksen takler tvungne endringer i svømmedyp under permanent nedsenkning. Videre må metodikk og regimer for overvåkning av laksens flyteevne og velferd tilpasses merdkonseptet. Resultatene vil anvendes mot ferdigstillelse av merdkonseptet som produkt, og forskningsresultater vil deles til felles gode for laksenæringen, leverandørindustrien, forvaltning av akvakultur og villfisk, forskning og samfunnet for øvrig.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning