Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Alternativ tittel: Flukses og skjebne av mikroplast i Nordeuropeiske vann

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøke hvor mikroplastpartikler vil havne både i tempererte farvann i den sørlige Nordsjøen og det arktiske vannet i Barentshavet. Vi vil jobbe med å undersøke hvor MP kan bli funnet i vannsøylen og bruke Skagerrak som en viktig synkesone. Vi vil undersøke transportprosesser ved å drive i vann, transport i luft og aggregerings- og synkeprosesser. FACTS zoomer inn på geografisk skala for å studere mikroplasttransport og skjebne i et halvt lukket fjordsystem i Bergen, Norge. Målet er å ta opp spørsmålet om hvordan MP beveger seg loddrett i vannsøylen. FACTS er strukturert rundt et sett med prøvetakingskampanjer som strekker seg fra German Bight til Svalbard, hvor prøver blir samlet inn fra store forskningsskip, mindre forskningsskip, fiskerifartøyer og landbaserte stasjoner. Plastikk-partikkelkonsentrasjoner, oppnådd fra de foreslåtte prøvetakingskampanjene, vil bli brukt i oseanografiske modellberegninger. Modelltilnærmingen brukes til å kombinere utgivelses- og transportscenarier, med sannsynlighet og tidsrom for at partikler skal synke, defragmentere og / eller havne på strender. Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøke hvor mikroplastpartikler vil havne både i tempererte farvann i den sørlige Nordsjøen og det arktiske vannet i Barentshavet. Vi vil jobbe med å undersøke hvor MP kan bli funnet i vannsøylen og bruke Skagerrak som en viktig synkesone. Vi vil undersøke transportprosesser ved å drive i vann, transport i luft og aggregerings- og synkeprosesser. FACTS zoomer inn på geografisk skala for å studere mikroplasttransport og skjebne i et halvt lukket fjordsystem i Bergen, Norge. Målet er å ta opp spørsmålet om hvordan MP beveger seg loddrett i vannsøylen. FACTS er strukturert rundt et sett med prøvetakingskampanjer som strekker seg fra German Bight til Svalbard, hvor prøver blir samlet inn fra store forskningsskip, mindre forskningsskip, fiskerifartøyer og landbaserte stasjoner. Luftprøver ble samlet inn på et 4-ukers lang tokt i juni 2021, ved bruke av tre forskjellige luftprøvetakings metodikker. PyrGC/MS og Raman spektroskopi vil blir brukt for å analysere MP i luft. Plastikk-partikkelkonsentrasjoner, oppnådd fra prøvetakingskampanjene, vil bli brukt i oseanografiske modellberegninger. Modelltilnærmingen brukes til å kombinere utgivelses- og transportscenarier, med sannsynlighet og tidsrom for at partikler skal synke, defragmentere og / eller havne på strender. FACTS vil også se på mer komplekse partikler som nanoplast og dekkslitasje-partikler i marine prøver. Begge partikkeltypene kan foreløpig ikke måles på en god måte. FACTS vil dele sin ekspertise og funn til et bredt spekter av interessenter, alt fra andre forskere til europeiske beslutningstakere.

FACTS will create new knowledge and improve our mechanistic understanding on the sources, transport, occurrence, and fate of small microplastics in the northern marine waters. FACTS will combine state-of-the-art analytical, monitoring and modelling approaches in feedback cycles to describe transport and geographical sources of microplastics contamination as well as sinks from the temperate waters of the southern North Sea to the Arctic waters of the Barents Sea. It analyses the distribution of MP in the water column and quantifies Skagerrak as a major sink zone. Investigated transport processes range from drift scenarios to air transport to aggregation and sinking processes. FACTS also zooms in on the geographic scale to study microplastic transport and fate in a semi enclosed fjord system. The goal is to address the question of how MP move vertically in the water column with time under comparatively well-defined hydrodynamic conditions. FACTS is structured around a set of sampling campaigns reaching from the German Bight to Svalbard, where samples are collected from large research vessels, smaller research vessels, fishery vessels and land based stations. Plastic particle concentrations, obtained from the proposed sampling campaigns are implemented into oceanographic models. The modelling approach is used to integrate release and transport scenarios, and the likelihood and timescale for particle pathways is estimated based on sinking, defragmentation, and beaching rates, obtained from observations. FACTS will be enhanced by tackling the current challenges of nanoplastics and tyre wear particle detection in marine samples. Both particle types are currently not accessible for mass balances of marine plastics contamination. Finally FACTS synthesises the knowledge gained and disseminates it to a wide range of stakeholders, ranging from other scientists to European decision makers.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø