Tilbake til søkeresultatene

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen -kompetanseløft i vitenskapelig metode og kritisk tenkning

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

311849

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Nordland fylkeskommune, sammen med Nord universitet og Nordlandsforskning, vil gjennom FULVIS-prosjektet styrke lærernes kompetanse på vitenskapelig metode og kritisk tenkning, i lys av de endringer som følger av Fagfornyelsen. Gjennom en etterutdanning i vitenskapelig metode, vil vi tilby lærere en metodisk faglig fordypning, hvor kursdeltagerne, under veiledning, utfordres til å reflektere over egen og andres pedagogiske praksis. Undervisningen vil ta utgangspunkt i elevprosjekter som lærerne selv jobber med i klasserommet parallelt. Disse elevprosjektene danner grunnlag for lærernes forskningsbaserte utvikling av egen praksis. I prosjektet vil man først kartlegge de opplevde behovene for kompetanseheving hos lærerne i den videregående skolen, for deretter å skreddersy en praktisk, metodisk og utforskende etterutdanning, hvor vitenskapelig metode, kritisk tenkning og forskningsbasert undervisning vil utgjøre kjernen i utdanningen. Kurset vil bli designet for, og utvikles i klasserommet, i samspill med elevene, med ambisjon om å skape et grunnlag for deltakelse i Unge forskere-konkurransen.

Bakgrunnen for dette prosjektet er et mål om å styrke lærerne sin kompetanse på vitenskapelig metode og kritisk tenking i lys av endringene som følger av Fagfornyelsen. Kompetanseløftet vil skje gjennom utvikling og gjennomføring av et etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole i Nordland, hvor undervisningen vil ta utgangspunkt i elevprosjekter som lærerne jobber med i klasserommet. Nord universitet står ansvarlig for utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurset. Prosjektet vil i en innledende fase være i dialog med skolene for å kartlegge behov og dermed skreddersy et opplegg som er tilpasset skolenes og lærernes behov. Ansvarlig for kartleggingen vil være Nordlandsforskning i tett dialog med prosjektansvarlig og øvrige prosjektpartnere. Etterutdanningen vil følges gjennom en prosessevaluering som har til hensikt å fange kursdeltakernes erfaringer, samt dokumentere hvordan lærerne tar i bruk kunnskapen i det elevrettede arbeidet. Kurset vil kjøres to ganger i prosjektperioden, og resultatene fra følgeevalueringen vil brukes for å foreta eventuelle justeringer av kursinnholdet fra første til andre gjennomkjøring. Ansvarlig for følgeevalueringen er Nordlandsforskning. Prosjektet vil formidle til ulike målgrupper. For skoleeier, skoler og lærere i Nordland vil det utvikles en egen ressursbank som inneholder korte notater, tips og eksempler på undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i opplegg som kursdeltakerne har jobbet med under kursperioden. Skoleeier/prosjektsøker vil selv stå ansvarlig for etablering av ressursbanken. Formidling vil også skje gjennom seminarer på skoler i Nordland, rektormøter og minst en skolekonferanse. Prosjektet er forankret i Nordland fylkeskommunes Kompetansestrategi som er under utarbeidelse og skal vedtas våren 2020. Denne påpeker særlige utfordringer i Nordland med lav utdanning i befolkningen og høy andel lærere uten lengre høyere utdanning.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Finansieringskilder