Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Rapid Arctic environmental Changes: implications for well-being, resilience and Evolution of Arctic communities

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

312017

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

RACE tar for seg kritiske aspekter ved menneskelig velvære og bærekraftig utvikling av arktiske samfunn under påvirkning av pågående og forventede endringer i det arktiske miljøet. Ved å bruke best tilgjengelige data og klimamodelsimuleringer, vil RACE analysere virkningene av det arktiske klimaet og andre miljøendringer på sosiale infrastrukturfaktorer som energiressurser, transportmåter, vanntilgjengelighet og vannkvalitet, mattilgjengelighet og økosystemendringer, og luftkvalitet. Disse virkningene vil da bli knyttet til endringene i sosiale indikatorområder (helse, materiell velstand, velferd, utdanning, kulturell velstand, skjebnekontroll). Ved å bruke avansert sosialdemografisk modellering, vil RACE projisere viktige befolkningsdynamiske faktorer og utvikle forbedrede demografiske scenarier for arktiske samfunn. RACE -vurderinger og scenarier vil bli utført for de enkelte regionene, ettersom virkningen av de samme naturlige faktorene på samfunnets velvære formidles av regional økonomisk utvikling, infrastruktur og befolkningsstruktur. Målspesifikke casestudier vil bli utført for regioner/byer som står overfor risiko for raskt økende dødelighet, netto migrasjoner, forverret luftkvalitet og/eller på steder med sterkest tap av permafrost. RACE vil også analysere tilbakekoblinger mellom klima- og miljøfaktorer, infrastruktur og sosiale indikatorer, som blant annet sammenhengen mellom klima, fattigdom og utvikling, og sammenhengen mellom transport, infrastruktur og helse. Sammensetningen av konsortiet inkluderer erfarne lag av klimaforskere fra CNRS-IGE (Frankrike), IORAS (Russland) og Universitetet i Bergen (UiB) og Bjerknessenteret for klimaforskning (Norge), en gruppe arktiske natur-, miljø-og landskaps- og samfunnsgeografer fra GWU (USA) og økonomer og samfunnsvitere fra IEFRAS (Russland). Det norske team vil gi generell ekspertise om Arktis rolle i klimasystemet og skreddersydd informasjon om fremtidige klimaendringer i Arktis, basert på utdata fra multimodellsimuleringer fra CMIP6, simuleringer fra den norske klimaprognosemodellen (NorCPM) og fra en ny superklimamodell. Resultatene vil gi innspill av umiddelbar relevans for IPCC 6th Assessment Report, for Arctic Council Assessments og til de nasjonale klimaendrings- og bærekraftrapportene. Resultatene vil dermed bidra til at den stadig viktigere faktoren som er miljø i endring, blir tatt i betraktning i strategier for sosial-økonomisk utvikling i de arktiske og pan-arktiske områdene i det 21. århundre, for å sikre urfolkssamfunn, positive trender innen folkehelse, samfunnsstruktur og velvære. UiB har bidratt til følgende funn: For å forstå rollen som koblet atmosfære/havvariabilitet i å forklare den observerte multidekadale fluktuasjonen av den arktiske havisen, analyserer vi et tusenårig og historisk klima modelleksperiment (Svendsen et al. 2021; Omrani et al. sendt inn). Disse har fremhevet rollen til Stillehavet og Atlanterhavet i å drive frem endringer i Arktis. Resultatene våre indikerer store endringer i de atmosfæriske værmønstrene som kan svekke virkningen av klimaendringer på Arktis i de neste to til tre tiårene. I to andre uavhengige arbeider undersøkte vi den felles og individuelle virkningen av sjøis og havoverflatetemperatur (SST) på atmosfærens respons på fremtidige klimaendringer (Omrani et al. sendt inn) og (2) usikkerheten ved fremtidige endringer i nordlige halvkule atmosfærisk sirkulasjon (Cheung et al. 2022). Begge studiene er basert på atmosfæriske modelleksperimenter og detaljert analyse av atmosfærisk dynamikk. Våre hovedfunn er (1) at nedgangen i arktisk havis har relativt liten innflytelse på den nordlige halvkule vestlige vinder, sammenlignet med påvirkningen av tropiske SST-endringer; (2) usikkerhet ved fremtidige endringer i atmosfærisk sirkulasjon i Nord-Stillehavet er forårsaket av SST via interaksjoner mellom tropisk og midtlig bredde, mens både SST og havis bidrar til usikkerheten i Nord-Atlanteren.

-

Funded under the Belmont Forum Collaborative Research Action on Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems, RACE addresses the impacts of rapid climate and environmental changes in the Arctic on infrastructure and pan-Arctic and regional population dynamics. By using best available datasets from in-situ and satellite observations and reanalyses together with CMIP6 climate model simulations, RACE will develop improved regional assessments of Arctic Social Indicators. These will be further used for projections of population dynamics factors as well as demographic and life quality trends of Arctic communities. For the first time, results of large-scale climate diagnostics and projections will be used and translated into social indicators and further into demographic variables by using socioeconomic and demographic models, thus providing accurate regional projections of the Arctic population dynamics which presently routinely rely exclusively on economy forecasts. In RACE, UiB (NO) will not only provide general expertise on the role of the Arctic in the climate system but also tailored information including uncertainty estimates on future climate change in the Arctic, based on output from multi-model simulations from CMIP6, simulations from the Norwegian Climate Prediction Model, and from a super climate model developed with the ERC STERCP project. UiB, with CNRS IGE (FR) and IORAS (RU), will constitute the experienced teams of climate scientists in RACE. They are further complemented by the group of Arctic physical and social geographers from GWU (USA) and the team of economists and social scientists from IEFRAS (RU). Together, they will closely interact with in-kind partners from leading universities and dedicated practitioners around the world, representing consultancy and industries, governmental environmental and risk management agencies and NGOs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram