Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Alternativ tittel: Reaksjoner i befolkningen på korona utbruddet og ulike tiltak mot pandemien.

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

312683

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Samarbeidsland:

Formålet med dette prosjektet å studere folk sine reaksjonar på Covid-19 pandemien og deira reaksjonar på tiltak mot pandemien som myndighetene, bedrifter og enkeltindivid har gjort. Prosjektet er delt i to arbeidspakkar. I arbeidspakke 1 studerer vi korleis folk i Norge reagerer på Covid-19 pandemien over tid. Fyrst vart det gjennomført tre forstudiar: i den fyrste kategoriserte vi corona tiltaka som vart iverksett av regjeringa frå februar 2020 til august 2020, i den andre forstudien vart medieoppslag om pandemien fra en nasjonal avis (Aftenposten) fra mars 2020 til desember 2020 systematisk gjennomgått, og i den tredje forstudien vart det det gjennomført dybdeintervju med 18 respondentar (offentlege verksemder, bedrifter og enkeltindivid) på Vestlandet hausten 2020. Resultata frå forstudiane syner at i den tidlege fasen av pandemien var folk sine følelelsesmessige reaksjonar prega av frykt og angst, og at folk hadde ein blanda oppfatning av tiltaka som vart gjennomførte på nasjonalt nivå. I arbeidspakke 1 vart det vidare gjennomført ein panelundersøking på eit nasjonalt representativt utvalg i Norge i 2021. Denne undersøkinga gav oss innblikk i korleis befolkninga sine reaksjonar på pandemien har endra seg over tid, til dømes korleis dei oppfatta risiko, om deira følelsesmessige reaksjonar, deira velferd, tillit til offentlege myndigheter, og korleis dei støtta opp om koronatiltak gjennom pandemien. I arbeidspakke 2 har prosjektet undersøkt reaksjonsmønsteret i befolkinga på tiltak frå tre samfunnsaktørar: styresmaktene, bedrifter og enkeltindivid gjennom pandemien. Forståing av dette er viktigt for å kunne innrette tiltak og kommunikasjon rundt framtidige pandemiar på ein så god måte som mogeleg. Ein forstudie vart gejnnomført i Norge vinteren 2020. Funna frå denne undersøkinga tyder på at dersom sentrale samfunnsaktørar (som til dømes styresmaktene) bagatelliserer konsekvensane av pandemien, fører dette til negative følelsesreaksjonar i befolkninga som sinne, bebreiding og avsky. Det fører også til at befolkninga stolar mindre på styresmaktene og til at dei omtalar styremaktene negativt. Eit anna mål med prosjektet var å undersøke befolkninga sine reaksjonar på positive tiltak frå sentrale samfunnsakrørar. Dette kan til dømes vere tiltak som syner at smittesituasjonen vert teke på alvor. Resultata frå forskninga syner at positive smittevernstiltak fører til beundring og takknemlighet hjå befolkninga, noko som igjen fører til auka oppslutning om regjeringa sin politikk. Dette gjeld særleg velgjarar som høyrer til på venstresida politisk. Ein forstudie nr 2 vart gjennomført i USA for ytterlegare å teste spørjeskjemaet. I arbeidspakke nr 2 vart det deretter i 1 halvår 2022 gjennomført systematiske eksperiment i fem land, Norge, Italia, Kina, Kenya og USA. Føremålet med studien var å sjå på likhet og forskjellar på korleis befolkninga i dei fem landa reagerer på koronatiltak utført av myndighetene, bedrifter eller enkeltindivid. Vi undersøkte også viljen i befolkninga til å ta ei ny vaksine. Resultata har gitt oss verdifull innsikt i korleis folk i ulike kulturelle kontekstar vil respondere på framtidige pandemiar og gje råd om samarbeid på tvers av land under framtidige pandemiar.

The Project has generated four academic articles that have been submitted to highly ranked international journals, where one of them has just been published (British Journal of Social Psychology). One conference paper has also been accepted by one high-level scientific conference (EMAC, European Marketing Academy Conference). Two newspaper chronicles have been published in the regional press: one in Haugesund Avis (January 8th 2021) and one in Firda (July 5th 2022). A blog post has also been published in “Blog – TourNord” to communicate research results to an international audience. In addition, the project has also communicated its research activities and results through non-technical publications like web pages, social media platforms (Facebook), thus reaching indirectly the public community and the industry sector. Moreover, the project has produced outputs that have managerial implications for sectors that are at the key economic core of Norway such as the travel and tourism industry. A workshop for practitioners from the travel and tourism sector was arranged to communicate relevant findings from the project. The project also disseminated its research results with relevant stakeholders through participating an online meeting with Folkehelseinstituttet and through guest lectures to both national and international university audience.

As humanity is facing for the first time in contemporary history, a pandemic with such impactful and unpredictable effects, understanding the drivers of public responses toward the Coronavirus outbreak is essential. Emerging research in the areas of the public’s reactions toward similar epidemics (the Ebola crisis and the SARS epidemic) has been piecemeal. This project aim to apply a more holistic approach to investigate public responses toward the pandemic and actions taken by authorities, individuals and businesses. We develop and test an integrative social psychological theory that combines specific emotional, cognitive, evaluative, and individual difference variables that undergird the public’s reactions to social countermeasures taken to the outbreak of coronavirus. The project is organized in two working packages. WP1 studies public responses toward the outbreak of coronavirus and social countermeasures broadly through a longitudinal survey in Norway, which will exam naturally occurring relationships amongst psychological reactions over time to ascertain the direction of causality. WP2 examines the socio-psychological mechanism underlying public responses toward countermeasures taken by authorities, individuals, and business. Field experiment with adult respondents will be conducted across 4 countries (Norway, Italy, China and USA), which will provide stronger conclusions of causality. This project will contribute to knowledge advancement of the health and social psychology fields by providing an overarching framework to describe public responses toward present and future pandemics. The project output will also have a societal and policy impact by contributing to the management of the crisis both from short- and long-term standpoint. Policymakers can not only derive relevant feedback from predicting public reactions for their application of specific policies, but also anticipate and adjust to the fluctuations in public reactions to real societal changes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester