Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Alternativ tittel: Spredning og endepunkter for mikroplast i nordeuropeiske farvann

Tildelt: kr 0,90 mill.

FACTS vil gi ny kunnskap og forbedre vår forståelse for hvor mikroplast i nordeuropeiske farvann kommer fra, hvilke ruter den transporteres langs og hvor den ender opp. FACTS vil bruke avanserte metoder for å måle og forutsi forekomster av mikroplast fra sørlige Nordsjøen til det arktiske Barentshavet. Vi vil måle hvilke dyp mikroplast hovedsakelig forekommer i og undersøke spesielt Skagerrak som et antatt område med høyere konsentrasjoner. De viktigste prosesser som påvirker transport av mikroplast gjennom vann og luft skal undersøkes og tallfestes. Dette inkluderer blant annet hvordan mikroplast kan bli tatt opp av organismer i den marine næringskjeden og hvordan ekskresjon og sammenklumping med alger og organismer kan påvirke synkerate for mikroplast. Dette vil studeres i stor skala i åpent hav og i mindre skala i det mer kjente fjordsystemet rundt Bergen. FACTS inkluderer flere prøvetakingstokt mellom Tyskland og Svalbard, der prøver vil bli samlet inn fra forskningsskip, fiskeri-fartøy og mindre båter. Første tokt har funnet sted 5. Juni - 8.7. fra Bremerhaven til vest for Bjørnøya, og vann og marine snø prøver er tatt. Første fisk har blitt samlet inn av referanseflåten, kommersielle fiskere som samarbeider med Havforskningsinstituttet. Tokt i Bergensfjorden er planlagt høst 2022. Målte konsentrasjoner av mikroplast vil bli sammenlignet med beregnede fordelinger av mikroplast basert på modellerte havstrømmer. Samtidig vil modellene bruke observerte fordelinger for å beregne videre spredning. Modellene vil beregne tidsforløpet for forurensning og transport. I tillegg vil FACTS også adressere utfordringene med nanoplast og deteksjon av mikroplast fra dekkslitasje. Disse mikroplasttypene er hittil ikke godt undersøkt. Ett av mange sluttprodukter fra FACTS er oppsummering av ny kunnskap om mikroplast i et format som kan videreformidles til europeiske beslutningstakere og allmenheten.

FACTS will create new knowledge and improve our mechanistic understanding of the sources, transport, occurrence, and fate of small microplastics in the northern marine waters. FACTS will combine state-of-the-art analytical, monitoring and modelling approaches in feedback cycles to describe the transport and geographical sources of microplastics contamination as well as sinks from the temperate waters of the southern North Sea to the Arctic waters of the Barents Sea. It analyses the distribution of MP in the water column and quantifies Skagerrak as a major sink zone. Investigated transport processes range from drift scenarios to air transport to aggregation and sinking processes. FACTS also zooms in on the geographic scale to study microplastic transport and fate in a semi-enclosed fjord system. The goal is to address the question of how MP move vertically in the water column with time under comparatively well-defined hydrodynamic conditions. FACTS is structured around a set of sampling campaigns reaching from the German Bight to Svalbard, where samples are collected from large research vessels, smaller research vessels, fishery vessels and land-based boats. Plastic particle concentrations, obtained from the proposed sampling campaigns are implemented into oceanographic models. The modelling approach is used to integrate release and transport scenarios, and the likelihood and timescale for particle pathways are estimated based on sinking, defragmentation, and beaching rates, obtained from observations. FACTS will be enhanced by tackling the current challenges of nanoplastics and tyre wear particle detection in marine samples. Both particle types are currently not accessible for mass balances of marine plastics contamination. Finally, FACTS synthesises the knowledge gained and disseminates it to a wide range of stakeholders, ranging from other scientists to European decision-makers.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø