Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Alternativ tittel: Nasjonal kartleggingsstudie av overlevelse og senplager etter intensivbehandling av COVID-19

Tildelt: kr 3,9 mill.

Studien Intensivbehandling og senplager etter COVID-19 er et samarbeidsprosjekt mellom Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister, og har en todelt hensikt. Første del av studien går ut på å beskrive den norske COVID-19 populasjon som har fått behandling på intensiv mtp overlevelse og kliniske karakteristikker som alder, kjønn, risikofaktorer, alvorlighetsgrad av sykdom. Andre del av studien går ut på å følge opp alle som overlever intensivopphold etter COVID-19, gjennom det første året. Dette gjøres ved at pasientene fyller ut spørreskjemaer vedrørende fysiske, psykiske og mentale helseutfordringer. Det finnes foreløpig ikke kunnskap om hverken type senskader eller omfanget av senskader denne pasientgruppen har etter gjennomgått sykdom og intensivbehandling. Vi vet fra studier på andre intensivpopulasjoner, at pasienter som har gjennomgått intensivbehandling har store og til dels kroniske helseutfordringer i lang tid etter utskrivelse. Denne studien vil gi oss verdifull innsikt når det gjelder hvilke helseutfordringer pasienter med alvorlig tilfelle av COVD-19 behandlet på intensiv har første året etter innleggelse, og kan gi oss en indikasjon på behovet for rehabilitering.

The study will be conducted as a collaborative study between Norwegian Intensive Care Register (NIR) and Oslo University Hospital. The study will explore and describe the Norwegian ICU-population with COVID-19. NIR is one of several national quality registries in the Norwegian health care system. Registration is mandatory for all ICU-admissions fulfilling specific criteria. This will increase the generalizability of the results. The data collected during the COVID-19 epidemic may also be compared to existing NIR data, particularly those obtained from previously registered influenza patients, to identify similarities and discrepancies in the management and outcomes in these groups of patients. Respiratory failure is the main cause of ICU-admission for COVID-19 patients. The present project will also collect follow-up data from the NIR registry for all survivors of COVID-19. The negative consequences of surviving an ICU stay has received increased attention in recent years, as decreased mortality rates have contributed to a high number of ICU survivors. It has been reported that survivors of ARF of any aetiology report substantial impairment in physical functioning and quality of life (QOL) up to 5 years after ICU discharge. The one-year follow-up study will include questionnaires that captures physical, psychological and mental health related challenges occurring after ICU treatment.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering