Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

COVID-19 Supply Chain Research Group - MIA Task Force

Alternativ tittel: COVID-19 Forskningsgruppen på forsyningskjeder - MIA

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektnummer:

312715

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Geografi:

Presset COVID-19 setter på forsyningskjeder er ikke begrenset til smittevernsutstyr, tester eller ventilatorer. Det har spredd seg til andre kritiske varer, inkludert generiske medisiner. Dette er typisk for komplekse globale forsyningskjeder, der hendelser får store og uforutsigbare konsekvenser. For eksempel avhenger antibiotika- og insulinproduksjon av indiske og kinesiske råvarer som kan rammes når samfunn stenges ned eller internasjonal handel reduseres. Prosjektet studerer hvordan korona-viruset påvirker kjedene og evaluere virkningene av en rekke tiltak for å bedre forsyningssikkerhet. I dette prosjektet samarbeider BI og Folkehelseinstituttet (FHI) med Jimma Universitet, Institutt for Helse (JUIH) og St. Pauls Hospital Millennium Medical College (SPHMMC) i Etiopia. Forskningen som er gjort på forsyningskjeder for medisinske varer tar ikke høyde for at de må gå fra stabile situasjoner til kriser, og tilbake til stabile situasjoner igjen uten å bryte sammen. Den tar heller ikke i tilstrekkelig grad hensyn til aktører med motstridende interesser. For eksempel ulike land, nasjonale og lokale myndigheter, produsenter og pasienter. Prosjektet utvikler derfor nye modeller bedre egnet til å studere det komplekse nettverket av globale forsyningskjeder og hvordan dette påvirker beredskap og respons for pandemien Med bedre modeller kan myndighetene handle reagere bedre og raskere i kriser, for eksempel ved å etablere og koordinere globale beredskapslagre for kritiske varer, rammeavtaler med leverandører, ekstra produksjonskapasitet som hurtig kan settes inn, fleksible transportløsninger eller flere leverandører av kritiske varer. Prosjektgruppen forsker på privat offentlig samarbeid, innkjøp, ulike former for kontrakter og regulering og lovgivning, og inkluderer mer enn 20 forskere. Vi arbeider nå med tre studier I Etiopia, Norge og 5 andre europeiske land. Studien av mangler på paracetamol før- og under COVID I Etiopia, Norge, UK, Nederland, Belgia, Frankrike og Sverige viser at bortsett fra UK, erfarte ingen mer mangel under COVID. Vi analyserer nå mulige årsaker til hvordan landene unngikk dette til tross for at de ikke var forberedt for pandemien i form av for eksempel beredskapslager eller egenproduksjon (med unntak av Etiopia). Vi utvikler et rammeverk for proaktive og reaktive intervensjoner basert på teori innenfor ledelse av forsyningskjeder for håndtering av risiko og bedre motstandsdyktighet (resiliens). Studien av pandemiens effekt på tilgjengelighetene av medisiner for kroniske sykdommer i Etiopia finner at denne gikk ned betraktelig. Denne studien skrives nå opp for publisering i et fagfellevurdert tidsskrift. Den tredje studien omhandler pandemiens effekt på immuniseringsprogrammene for barn i Etiopia inkludert både vaksinene og det nødvendige utstyr for å foreta vaksineringen. Store mengder data er samlet inn og blir nå analysert. Datainnsamling i felt i Etiopia har vært utfordrende både pga. pandemien, men også urolighetene i landet den siste tiden. Til tross for at pandemien fortsatt setter begrensninger på reising og internasjonale prosjektmøter, har vi hyppige digitale møter, seminarer og workshops. Vi har også bidratt til debatten omkring hvordan man kan være bedre forberedt for neste pandemi gjennom ulike typer populariserte kommunikasjonskanaler som avisartikler, webinarer, og podcast.

The current scramble under COVID-19 for PPE and other critical goods is reminiscent of the Ebola epidemic in 2014. The strain on global supply chains resulting from COVID-19 is not limited to PPE, tests and ventilators. There is a real risk it can spread to other critical goods, including generic medicines. Similarly, the demand for antibiotics may outstrip production as COVID-19 causes serious secondary bacterial infections such as pneumonia. This complex and poorly understood dynamics interconnectedness requires a global system perspective and analysis. Extant literature on medicine and health commodities supply chains has failed to conceptualise and model such supply chains as systems that must adapt from stable situations to crises and back to stability again. There is limited understanding of private-public-partnerships, procurement, contracting, and regulation. To combat the problem of lacking coordination and preparedness, we need to look beyond single countries and single crises to the complex system of global supply chains capable of producing, stockpiling and distributing essential supplies. By establishing and coordinating global preparedness stockpiles of critical goods, framework agreements with suppliers, surge capacities that can be made quickly operational, flexible transport solutions and multiple suppliers of critical goods, we may be able to ensure sufficient slack is built into the system so it can handle stress without breaking down. This project intends to explore these solutions and others to allow governments to prepare and react nimbly. The COVID-19 Supply Chain Task Force constitutes of more than 20 researchers/practitioners from Jimma University Institute of Health, BI Norwegian Business School, St. Pauls Hospital in Ethiopia, and Norwegian Institute of Public Health with strong backgrounds in medicine, health supply chains and analytics and two decades of research in humanitarian logistics, particularly preparedness issues.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn