Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Dissecting the role of islet non-ß populations’ identity maintenance in the development of monogenic diabetes

Alternativ tittel: Forstå kva rolla oppretthalding av ikkje-ß øycelle populasjonsidentitet har knytt til utvikling av monogen diabetes

Tildelt: kr 10,4 mill.

Diabetes er eit pararplyomgrep for ei gruppa med lidingar knytt til energimetabolisme som blir karakterisert av auka blodsukker nivå grunna ei manglande evne hjå kroppen til å bruka eller produsera tilstrekkelege mengder insulin. Insulin er eit hormon produsert nesten unikt av ß-celler, ein endokrin populasjon lokalisert i Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen. Derfor er årsakssamanhengen tydeleg: noko skade eller feil med desse cellene vil påverka blodsukker regulering. Likevel, kva som fører til feil i ß-celler, kvifor dei forfell, og kva som er faktorane som står bak er ikkje eit rett fram svar. Grunnen til dette er at dei fleste formane for diabetes er kompliserte sjukdommar, grunna at dei er eit resultat av innvikla interaksjonar mellom ulike miljø- og genetiske faktorar som gir ein kombinasjon som er utfordrande å studera. Ein måte å koma seg rundt dette problemet er å studera monogene versjonar av diabetes som er lidingar med opphav i ein enkelt genmutasjon. Me har tidlegare lagt både mus (transgenelinjer) og humane (pasient-deriverte stamcelle) modellar av den vanlegaste monogen diabetes lidinga. Me oppdaga at i tillegg til ß-celler at andre endokrine celletypar lokalisert i Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen viste ein progressiv celleskjebne feil (slik som blanda hormonproduksjon), noko som karakterisere ein tydeleg diabeteskontekst. Ved å bruka eit vidt spekter av genetiskeverktøy, har me no som mål å (1) karakterisera desse cellene, (2) etablera årsakssamanhengen med diabetes, (3) bekrefta om desse også er til stades i menneskjer ved å bruka nye stamcelle modellar. Dette vil gje ny innsikt i mekanismen involvert i årsak og utvikling av diabetes. Vidare, visst det viser seg at også denne mekanismen er til stades i menneskjer kan denne forskinga føre til utvikling av nye behandlingar.

Diabetes mellitus represents a group of energy metabolism diseases defined by chronically increased blood sugar levels (hyperglycemia) triggered by the inability of the body to produce and/or use sufficient insulin. Insulin is a hormone synthetized by the ß-cells, which reside in the pancreatic islets alongside several other mono-hormonal endocrine cell types (islet non-ß-cells). The contribution of these neighboring cells identity maintenance errors or altered proportions to diabetes development is unknown. Here we plan to bridge this knowledge gap by using mouse and human models of monogenic diabetes. In vivo analysis of the recently developed murine model identified errors in islet non-ß-cells identity maintenance, characteristics for the contexts of overt diabetes. By using a wide range of transgenic and profiling tools we now aim to (1) characterize the origin and molecular fingerprint of these cells, (2) establish the causality relationship with diabetes, (3) verify if they are present in equivalent induced stem cells-based human disease models and finally (4) examine their read-out in a monogenic diabetes patient cohort. Uncovering the causality between the occurrence of islet non-ß-cells with mixed identity and diabetes onset and progression will offer new insights into the mechanism involved in islet homeostasis maintenance. Furthermore, if proven to be conserved in humans, this research will open potential new treatment avenues.

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder